Revelation of John 8

E Latu La Sip eia lube la ivitu la mota

Goio, eau hilo e Latu La Sip eia lube la ivitu la mota ale kisi tola la buk te La Tahalo Uru. Eia lube kaluvua, isa kati vikara oata te la ilo la lage, goio tabaa bakisi la mautu tabou moliti. Tio eau mata soio, eau hilo egiteu la angelo ivitu ale magiri te la lagu La Tahalo Uru, egite ababi la vaivai te la lima giteu. E angelo isa lou eia ababi la plet ale mememe, eia goio magiri te la mata la poro ale egite selu la bulu la obu ale mali vivili ovola, isa goio sigili usuala la bulu la obu, veia eia ge magiri te la poro la lotu, eia ge selua, la sosobula ge pavu soata vikapopo la kilaka tegiteu la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru. Goio la sosobu goata vikapopo la kilaka tegiteu ele, loio te la plet ale e angelole eia ababia te la limala, eia selu la bulu la obu ovola. Goio eia abi la plet tetala, eia tau la kavisosoko la havi ovola, eia goio pigia sotalo te la maututula. La havi goio paru moli sotalo la magasa, la mori goio kuraraba, la sima sima, e malugulugu uru umu.

Egiteu e angelo ivaa pusu la vaivai

Goio, egiteu la angelo ivitu goio raragi veia ge pusu la vaivai tegiteu. Goio la mulugala pusu la vaivai tetala, la hura la uatati eia pu vagari loata. La havi me la kasoso tai goio sibitala loata te la mori, gotalo te la magasa. La gale la magasa isa uru sesele, eia tululu, la gale la hohoi tai ale uru pepeho, la gaeke tai la galela isa uru kaha.

Goio, la iluale angelo pusu la vaivai tetala, la gale la magasa isa uru ale mata mai la olu pati ale uru makapipila sesele, eia karerere, La Tahalo Uru pigia sotalo la mago. La gale la mago isa uru eia goio vulo mai la kasoso. La iaia me egiteu la golugolu tomi ale mahuli olau la mago, egite usu peho, egiteu e sipi tai ale polopolo olau te la tia la utu, egite usu vilua.

10 Goio, la itolule angelo pusu la vaivai tetala, tio La matatabu isa uru, eia karerere mai la selu, eia goio paru loata te la ilo la lage, eia gotalo la magasa, eia igo gegeru la lalalu usu. 11 La isa la matatabu alele, e Ama, eia igo gegeru la lalalu usu, egite kati maigi egite mamasiti. Egite la valalua me hatavivile mapaiti liua, la vuhula egite la lalu oukati, egite goio peho, la vuhula la lalu kati taritigi, eia ama.

12 Goio, la ivaale angelo pusu la vaivai tetala, La Tahalo Uru goio bili mate la mata la haro, la galela isa mate, eia bili mate tai la gale la mata la taio isa, egite la matatatabu tai usu eia bili mate egiteu. Te la haro, la paga maligoma, eia tabaa sesele, te la logo tai la taio kamati paga tabaa.

13 Goio, eau ga mata soio, eau lolo isa uru e loauru eia lovolovo oata, eia tatola maie “Iauo, iauo, maura miteu la valalua me hatavivile, egite ge vilua ge! La vuhula egiteu la angelo taho tolu soloio, egite raragiti veia ge pusu la vaivai tegiteu, la viligila ovola ge kama kokora viruru!”

Copyright information for `NAK