Romans 10

Egiteu e Iuda kama mulimuli sesele la vulovulo ale taritigi te La Tahalo Uru

Amuto tabarabaragu, eau masaga pepehoa veia egite Iuda ge beu loua soio te La Uru veia eia ge vimahuli egiteu. Me la kilaka taku tavu La Tahalo Uru eia mai tai ele veia eia ge vimahuli egiteu e Iuda. Eau rovi la vulovulo giteu, egite vagari tavu sesele la merera te La Tahalo Uru, eala moli egite vagari bulalahu moli, egite kama rovi sesele la masova la merera tetala. Egite kama masagea veia ge gabu tikumu la gauru ale La Tahalo Uru raragitia veia etato ge sibitala maroka lou te la isale Kraist, etato ge goilo lou tetala. Egite goio tovo lalai veia ge ili paa la gauru tegiteu lou, eala egite kama roromuli la merera te La Tahalo Uru ale eia veia gatou veia etato ge maroka lou ovola. La pileho te Kraist eia vikaluvu la vagagari la merera te La Tahalo Uru ale eia abiale Moses, veia eia kati ge tomu sasae la vulovulo gatou. Etato tomi ale gabu tikumu e Kraist, e Tamala ge toia veia etato maroka.

La masasagala te La Tahalo Uru sesele veia eia ge vimahuli etatou tomi

La merera te Moses eia veipalatia veia mai isa ge mulimuli la imoimo la merera tomi te La Tahalo Uru, La Uru ge toia veia eia maroka, eia ge vimahulia. Eala moli la gauru ale igoie etato ge sibitala maroka ovola, eia oio matagaga moliti, la vuhula La Tahalo Uru eia sugu taroti e Kraist somai tegatou. Mai te la kekesi te Moses eia veia umala etato ge gabutatala maie veia etato ge paa soata la mori. Mai ale eia veia mai ele, eia mai ale veia etato kama ge vavala veia ge puli e Kraist sotalo te la maututula. Me la merera te Moses isa lou maie veia umala etato ge gabutatalea veia ge paa sotalo tavu tegiteu ale pehoti. Mai ale eia veia mai ele, eia mai ale veia etato kama ge vavala veia ge tovo lalai veia ge vimahuli lou e Kraist taro la pileho. Me la merera tomi ale, la masovala eia maie “La merera te La Tahalo Uru eia oio hagagaviti, eia tabuliti te la hare mutou ele, oilo tai te la tia mutou.” Me oio te la merera te Moses ale, eia matagaga veia la merera te La Tahalo Uru eia valolo matagagati etatou te Kraist, mai ale igoie etato tai valolo oio vola veia la valalua me hatavivile ge sau tolea. Mai eia matagagati mai ele veia la gauru la vimahulila tegatou eia oio kopeti. Mai isa ge veipalea te la harela mago “E Iesus, eia La Uru taku” me mai eia ge gabu tikumu taia mai ele oilo te la tiala veia eia sesele, tio La Tahalo Uru ge vimahulia. 10 La vuhula, la merera te La Tahalo Uru, mai eia ge tabuli sesele oilo la tia gatou, eia matagaga mai ele veia etato tetalati, etato marokati. Me oio tai te la merera tegatou ale etato ge toia veia e Iesus eia La Uru tegatou, tio la merera ale etato toia mai ele te la hare gatou eia mai ale vimahuliti etatou. 11 Mai la merera te Aisaia eia veipalatia te La Buk Tabu Ale Pala maie “La tahalo ale sau tola La Riau te La Tahalo Uru, eia kama ge mahela, eia kama ge galo.” 12 Me la mererale, eia pigi robo etatou tomi, amiteu e Iuda, me amutou ale logala, etato visauru moli. La Uru, eia La Uru tegatou tomi, eia ge vibalava etatou tomi ale tali tavua. 13 Mai La Buk Tabu lou eia veitia maie “Egite tomi ale tali tavu La Uru, eia ge vimahuli egiteu.”

14 Eala moli la valalua me hatavivile ale soukama lolo la isala, egite ge tali tavua mave? La vuhula egite kama lolo la valolo tetala, eala egite kama koramulia ge sau tolea veia ge tali tavua. 15 Mai egite la tahalo la valolo kama ge goio tegiteu, egite ge paua moli, mai La Buk Tabu eia veia maie “La guluvi tegiteu ale vahari la valolo ale taritigi, eia taritigi pepeho pasi!”

Egiteu e Iuda kama roromuli la valolo ale taritigi te Kraist

16 Me eia sesele, amite la tahalo la bilalaha te La Tahalo Uru valoloti egiteu e Iuda, eala moli egite usu kama masagea veia ge loloa. Mai e Aisaia eia veia te La Buk Tabu Ale Pala maie mago “Tahalo Uru, ere ge lolo la merera taume veia eia sesele?”

17 Eala moli etato rovia veia la gauru isa moli sekela oio veia etato ge sau tola e Kraist oio vola, mai egite ge valolo etatou, me etato ge loloa, veia la merera te Kraist sekela moli eia ge vimahuli etatou.

18 Eala moli eau veia ge tahi amutou maie: Mai egiteu e Iuda ge veia egite soukama lolo la valolo te Kraist, eia sesele ka ouka? Ouka, eia kama sesele, la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

 • La hare giteu la bilalaha te La Uru,
 • eia tugati soio te la maututula tomi,
 • la merera tegiteu la bilalaha
 • eia vavavati soio te la igaga la magasa tomi.
19 Me eau veia ge tahi lou amutou veia la mererale eia matagaga tegiteu e Iuda, ka ouka? Eia matagaga, mai la merera te Moses te La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

 • Amuto la valalua taku
 • ge maisu totoloa giteu ale logala,
 • egiteu ale so popou la paua moli,
 • la vuhula eau ge vagoilo egiteu taku,
 • egite ge pepe amutou,
 • egite ge pigi amutou sotigu.
20 Me e Aisaia tai, eia kama taga, eia goio suli vagari lou la valolo alele soio tegiteu, eia veia maie:

 • La valalua ale kama paa muliau,
 • egite sivutiau.
 • Egiteu ale kama tali tavuau,
 • eau veipalatiau soio tegiteu.
21 Eala moli tegiteu e Iuda, e Aisaia toi la merera soio tegiteu maie:

 • Palati, kara igoie, eau sugu la limagu soio tavu
 • egiteu la valalua me hatavivile la vareagila
 • ale kama lolo vulai,
 • veia ge puli rivu egiteu somai taku,
 • eala moli egite tou eau.
Copyright information for `NAK