Romans 11

La Tahalo Uru eia vimahuli egiteu la karakara la valalua me hatavivile e Iuda

Tio, me eau veia ge tahi amutou la tilahi isa lou maie: La Tahalo Uru, eia pileti la valalua tetala tomi, ka ouka? Ouka viruru. Hiloa, eau e Pol, eau la tau Iuda, te la hilile Beniamin, e tubugu e Abraham. Eala eia matagagati veia La Tahalo Uru kama pile la valalua me hatavivile ale eia visati legiteu veia egiteu tetala. Mai La Buk Tabu eia veia te la bilalaha ale pala, e Lisa, eia tali tavu La Tahalo Uru veia egiteu e Israel kama togo la lotu, eia veia maie mago “Tahalo Uru, egite bili taro tomiti egiteu la bilalaha taume. Egite igo gegeruti la lotu taume. Eau sekela moli mahuli utu, me egite veia ge lao tola taiau veia ge biliau.” Tio eia vikara soio te La Tahalo Uru mai ele, me La Uru goio kolia mave? Eia veiala mago “Eau hilovi legiteu la valalua me hatavivile taku salatu savulu vitu, egite soukama lotu tavu la taua e Baal.” Me mai tai ele, igoie, la gale la valalua soloio kabili tegiteu e Iuda ale so sau tola moli La Tahalo Uru, eia gogo egiteu, eia visati legiteu mai la masasagala tetala. Me taritigi eia ge matagaga mai ele veia oio te la gilogo tetala moli eia ge vimahuli egiteu. Kama te la vulovulo giteu ale taritigi veia La Tahalo Uru ge hiloa veia ge kolia, veia ge vimahuli egiteu, ouka. Mai ge mai ele, kama la vavua la gilogo te La Tahalo Uru ale vimahuli egiteu.

Tio, me oio volale, etato ge vei mave lou? La valalua e Iuda, egite kama sivuti la gilogo te La Tahalo Uru, mai egite paa muli vagaria oio te la vulovulo giteu tomi ale egite mulimulia. La gale giteu bakisi moli, kama usu, egite sivuti la gilogo te La Tahalo Uru. Eala moli usu tegiteu, la tia giteu vagari mai la uati, egite kati lolo la merera te La Tahalo Uru. Mai La Buk Tabu lou eia veia maie:

 • La Tahalo Uru igo maigi la tia giteu,
 • eia igo maligoma la mata giteu,
 • eia tagu robo tai la gavusa giteu,
 • eala kara igoie egite kati matagaga.
Mai la vikarara la tilovo te Devit tai te La Buk Tabu Ale Pala, eia vile la vulovulo giteu ale egite lolo bibibi la merera te Moses, mai la tahalo ale ali maru, eala moli egite kama roromulia. Eala e Devit igo totolo egiteu maie mago:

 • Egite ge ali maru,
 • egite ge veia egite pou tataho,
 • eala moli egite tiloti,
 • egite ge boru,
 • La Uru ge vilai egiteu.
10 La mata giteu ge maligoma, egite kati ge matagaga. Egite ge bole la tabule ale tikumu bara te la vulovulo giteu, egite ge vigala makoko molia.

La Tahalo Uru vimahuli egiteu la maratatila isapolo kama e Iuda

11 Tio, eau veia ge tahi lou amutou la tilahi isa lou maie: Ale egite Iuda boru, egite kamati ge hiliti lou? Ouka, egite ge hiliti lou. Ale egite boru, la iruru tegiteu eia visibitala la vimahulila soio tamutou la valalua la maligoma, me egite Iuda ge hiloa, egite ge maisu totolo sesele teale amutou abiti la muli giteu. 12 La iruru tegite Iuda, eia vibalava la maututula tomi. Mai ale egite boru, la valalua me hatavivile tomi balavati. Eala, eia matagaga pepeho mai ele veia mai mulimuli egite Iuda ge vulo halaba lou la gabutatalala tegiteu soio te Kraist, etato tomi ge balava pepeho te la sagegela te La Tahalo Uru ale eia ge hiloa.

13 Me eau veia ge vei matagagea mutou la valalua ale pala pou te la maligoma, eau ge veia mutou maie: Eau la bilalaha te La Tahalo Uru, eia baheau somai tamutou te la igogolu taku ele, eau veia ge veipalea soio te la maututula tomi, 14 veia mai egite Iuda ge loloa veia amuto sau tolati la merera te La Tahalo Uru, egite ge maisu totolo, egite tai isahari soioge ge goilo tai te la mahulila te Kraist. 15 Ale La Tahalo Uru pileti egite Iuda, eia veia ge abia mutou la baa veia amuto ge goilo. Mai egite Iuda ge vulo halaba, me La Tahalo Uru ge masaga lou egiteu, eia ge mai la paga ale isapolo sesele, mai la tahalo ale mahuli taro la pileho, la vuhula egiteu igoie mai ale pehoti.

16 Ale amutou ale logala amutou kama e Iuda, amuto igoie sibitala maroka, la vuhula oio moli tegiteu e Iuda lou, la vuhula e ururu tegite Iuda e Abraham mite, La Tahalo Uru veia egiteu tetala seseleti, egite mai la ua la obu, la kabili la obu, me etato mai la halalala. Mai eau ge tovo muli taia soio te la ilali: Etato sau tola la galevi la ilali isa moli, etato kaka, La Tahalo Uru goio vibalava la ilali tomi veia eia maroka. Eala, mai la kabili la obu ge taritigi, etato la halalala tomi tai ge taritigi. 17 Me eia sesele, La Tahalo Uru eia vali tarotia la halala la obu sesele tetala, me eia vagoilo halabati amutou veia eia ge kisi amutou soio te la obu veia amuto ge visivisia tola soio vola. Eala, igoie, amuto kamati kusi bulalahu mai la obu la hohoi, amuto tubu kaseka tataho oio te la obu te La Tahalo Uru maiti egiteu e Iuda sesele. 18 Eala moli umala amuto ge vei tataho rivu lou amutou veia amuto taritigi, me egiteu la halalala ale La Tahalo Uru vali tarotia eia kama kokora. Amuto ge gabutatala tigi, la obu eia kama mahuli oio tamutou, ouka, amuto mahuli oio te la obu. 19 Amuto souka ge hiliti ge vei loua maie mago “La Tahalo Uru vali taro la halala la obu sesele veia ge abia miteu la baa veia amite ge goilo.” 20 Me la mererale eia sesele, eala moli La Tahalo Uru vali taro egiteu te la vareagila tegiteu ale egite kama sau tola la merera tetala. Mai ale amuto so sau tatola moli e Kraist, La Tahalo Uru kama ge vali taro amutou. Eala moli eia kama vagari veia amuto ge hate tola lou, ge piligi e Kraist, me La Tahalo Uru ge vali taro tai amutou. Umala pakakasa te la pulolou tamutou ale amuto sau tola halabea te Kraist. Amuto ge pou makovu tataho mai la tilogo. 21 La Tahalo Uru kama gogo egiteu e Iuda ale mai te la halala la obu tetala sesele. Me oio volale taritigi amuto ge matagaga veia La Tahalo Uru kama ge mata soli amutou ale goilo halaba mai amuto ge vareagi, ouka gologolo. 22 La Tahalo Uru, eia la tahalo la mutelela, eia la tahalo la igototolola tai. Egiteu ale boru, eia vilai egiteu. Eala moli eia suli pepeho amutou mai amuto ge sau tola la gilogo tetala, eala moli mai amuto ge vareagi lou, ge piligi la merera tetala, eia ge vali taro tai amutou. 23 Me mai egiteu e Iuda tai ge piligi la vulovulo giteu te la vareagila, ale egite kama gabu tikumu e Kraist, La Tahalo Uru ge vagoilo lou egiteu te la muli giteu oio tetala, La Uru ge koramulia ge igoa mai ele. 24 Amutou la valalua la maligoma, amuto mai la obu ale kusi bulalahu te la hohoi, eala moli igoie La Tahalo Uru vagoiloti amutou te la obu tetala ale taritigi, veia amuto ge magiri mai la halalala sesele, amuto ge tubu tataho, ge vua pepeho. Egiteu e Iuda, egite kama la obu ale kusi bulalahu, egite mai la obu te La Tahalo Uru sesele. Eala eia kama vagari veia La Tahalo Uru ge abi rivu lou egiteu veia ge vagoilo lou egiteu te la obu tetala, egite ge tubu lou oio vola.

La Tahalo Uru gogo la valalua me hatavivile tomi

25 Amuto tabarabaragu, la merera ale, pala eia tabuli kokovu, gageie eau ge veipalea mutou. Mai amuto ge loloa, amuto kama ge pakakasa te la gilogo te La Tahalo Uru ale amuto igoie balavatila. Me la mererale, eia maie: La vareagila tegiteu e Iuda, eia mulimuli ge kaluvu, La Tahalo Uru tau moli la baa ale amuto la valalua ale logala ge goilo pala tetala, kara la giligi mutou ge poga la masasagala tetala. 26 Eala, eia matagaga veia la valalua e Iuda tomi, La Tahalo Uru ge vimahuli egiteu, mai e Aisaia veia te La Buk Tabu Ale Pala eia veipala la merera te La Uru soio tegiteu e Iuda maie:

 • La tahalo la vimahuli,
 • eia ge sibitala oilo te la hilile Iakob moli,
 • eia ge abi taro la vulovulo la iruru
 • tegiteu e valaluala.
27 
 • Eau ge vimavulaha taro la valalua taku
 • la iruru tegiteu,
 • mai la merera taku ale pala
 • eau veitiale Iakob.
 • 28 Eala moli te la valolo ale taritigi alele, egiteu e Iuda goio gima La Tahalo Uru oio vola, me igoie amuto ale logala balavati, la vuhula amuto abiti la muli giteu. Eala moli la masasagala te La Tahalo Uru tavu egiteu, ale eia hiloviti egiteu, eia soloio, la vuhula eia tauti la merera tetala soio tegiteu e ururu mai e Abraham mite veia egite ge tetala. 29 La vuhula, La Tahalo Uru kama koramulia veia ge vulo la gabutatalala tetala veia mai la tahalo ale eia hilovia, me eia tola tavutia, veia eia ge piligi loua, ouka.

  30 Amuto pala tou la merera te La Tahalo Uru, eala moli egiteu e Iuda goio vareagiala, La Uru goio gogo amutou, eia abia mutou la baa ale amuto ge goilo tetala, amuto abi la muli giteu e Iuda. 31 Eala moli te la imamala ale igoie, egite Iuda magiri logala, egite kati tetala. Eala moli mulimuli egite ge goilo lou vikapopo le amutou, etato tomi ge pou la balavala te la gilogo tetala. 32 Pala, La Tahalo Uru eia piligi etatou soio te la vulovulo la iruru ale etato vagari tavua, eala moli eia gabutatalatia veia mulimuli eia ge kisi vikapopo la valalua tomi, egiteu e Iuda, egiteu tai ale kama e Iuda, veia etato tomi vikapopo ge pou la balavala te la gilogo tetala ale uru.

  33 Hiloa, ale la vuliti uru te La Tahalo Uru ale eia vibalava la kalulu gatou oio vola, eia uru pasi. La viputumulila tetala eia tikumu pepeho, etato la tahalo la vovo kama koramulia ge rovia. La vulovulola isapolo, etato kama koramulia ge rovi la vuhula. Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

  34 
  • Ere ge rovi la gabutatalala te La Uru?
  • Ere ge koramulia ge suli la gabutatalala tetala?
  35 
 • Ere tahalo ge sulia veia La Uru ge kolia?
 • 36 La Uru, eia vipou la golugolu tomi. Tio oio moli te la vagagarila tetala, la golugolu tomi eia mahuli, egite pou mai la vitokoromola tetala. Etato ge vaisale La Uru te la matagaga tetala, eia uru. Etato ge bole sae la isa La Uru oata, etato ge vaisalea, la tapasila ge ouka, eala moli ele.

  Copyright information for `NAK