Romans 14

Umala etato ge muku pile la vulole tabara gatou

Mai e tabaramu isa, eia kama magiri vagari te la mahulila ale halaba te Kraist, amuto ge suli molia, umala vaigo muli la gabutatalala tetalale ale kama koramuli la lotu. La vimari ale, eau ge tovo mulia soio te la ilali ale egite vaabila soio te la puigolo, ale egite lotu tavua. Etatou ale magiri vagari, etato ge ali la ilali tomi. Eala moli egiteu ale kama vagari, egite taga pepeho la kalia ale la valalua vaabila te la lotu la visigologolola, eala isahari tegiteu kamati ali la kalia, egite veia egite soukama ali ruru, egite veia la kalia la lelea giteu, egite ali moli la mavo, la kalia egite toua. Eala moli etatou ale magiri vagari, etato umala ge muku pile egiteu ale veia la kalia eia la lelea giteu. Me egiteu tai ale taga la kalia, egite umala ge tomu sasae la gabutatalala tegiteu ale alalia, la vuhula La Tahalo Uru eia toiti egiteu veia egite maroka moli, egite kama ruru ale egite ali la ilali ale la rivu giteu e tabarabara giteu isahari. Egiteu e tabarabara mutou ele, ale amuto veia egite ali ruru, egite la bilalaha te La Tahalo Uru. Ilava amuto goio tomu sasae lou la vulovulo giteu? Egite kama la bilalaha tamutou! La Tahalo Uru moli, eia ge rovia maie veia egite igogolu tigi ka ouka. Eala moli egite taritigi moli te La Uru, la vuhula La Uru suli egiteu, egite kama boru.

Tio, eau ge lapu la vimari taku lou ele soio te la haro tabu tai, veia ge tovo muli amutou oio vola. Egite isahari veia la haroharo tomi egiteu tomi tikumu, etato ge vaisale La Uru oio vola. Eala moli la valalua isahari, egite veia la haro tabu sekela eia tikumu, mai la haro isahari tai, egite lou oio vola, veia la logologo isahari egite tikumu mai ele. Tio eia taritigi veia amuto ge tilimuli la gabutatalala tamuto isasasa, umala amuto isasa ge gabutatala papai, veia eia ruru. Mai isa ge gabu tikumu egiteu la haro la ilou isahari veia La Uru toiti egiteu veia egite tikumu, te la vulovulolale eia togo La Uru, eia tai lotu tavua. Oio te la ilali la kalia tai, mai isa alali la kalia, eia ali moli, eia vaisale La Uru oio vola. Eala moli la tahalo me la tavile ale tou la kalia, eia igoa veia ge suli la lotu tetala tavu La Uru mai ele, eia vaisale moli La Uru te la tilogo tetala soio tetala mai ele. Etato kama ge mahuli bulalahu, mai la masasagala tegatou sekela. Etato kama peho bulalahu tai, mai la masasagala tegatou sekela. La vuhula, etatou tomi te Kraist. Etato ge mahuli, etatou tetala moli, etato ge vaisalea. Mai tai etato ge peho, etatou tetala moli, etato ge vaisale molia. E Kraist sibitala pala, eia mahuli kabili te la valalua, eia goio peho, eia mahuli rivu lou veia eia ge la mulugaluga tegatou tomi mai egiteu ale pehoti, me etatou tai ale mahuli. 10 Eala, eme umala ge tomu sasae la vulovulole tabaramu, eme umala ge muku pile la vulola. Etato tomi mulimuli ge magiri vikapopo te la lagu La Tahalo Uru te la tapasi la haro, eia ge hilovi etatou isasasa mai la vulovulo gatou tomi. 11 Mai la merera te Aisaia te La Buk Tabu Ale Pala, eia veia maie:

  • Eau La Uru, eau mahuli.
  • La valalua me hatavivile tomi
  • ge toto tulu tavuau, ge togoau,
  • egite tomi ge veipalea veia eau La Uru.
12 Eala, eia matagaga mai ele veia etato tomi ge magiri te la vigagiala oio te la lagula.

Umala etato ge tilimuli la vulovulo ale ge vitilo egiteu e tabarabara gatou

13 Eala, eia taritigi veia etato umalati ge tomu sasae la vulovulo giteu a tabarabara gatou. Eala moli eme ge vagari veia eme umala ge tau robo la gauru te tabaramu, eia soukama ge piligi la lotu tetala tavu e Kraist. 14 Sesele, eau la tahalo te Kraist, me eau matagagati mai ele veia la ilali tomi eia koramulia etato ge alia. Eala moli mai isa ge toi la ilali isahari veia egite kama kokora, tio alele eia kati kokora tetala. 15 Tio ale la vikarara la tilovo te la ilali la kalia, ale eau tovo muli la vulovulo isahari ale egiteu isahari veia eia kama kokora, eau veia ge vei matagaga loua mutou oio vola maie: La ilali la kalia eia tovo muli la vulovulo gatou tomi ale egite isahari muku pilea. Mai egite ge karutu leme, ale eme ali la ilali tomi, eme kama taga la kalia, ale eme kati gogo e tabaramu mai eme ge ali bulalahu mai ele. La ilali ale la leleale tabaramu, eme umala alalia, eme souka vitiloa veia eia ge ruru. E Kraist eia peho robo amutou tomi. Umala pou tatavu la vulovulo ale ge igo gegeru la isale Kraist. 16 La vulovulo isahari taritigi, eala moli la valalua isahari veia eia kama kokora, tio umalati igigoa. 17 La Pulolou La Matagagala te La Tahalo Uru, eia kama mavulaha mai la viputumulila te la ilali ale etato umala ge alia, mai la lalu tai ale etato umala ge liua. La Pulolou La Matagagala tetala, eia te la vulovulo la marokala, la vipuhi tigila, me la sagegela te La Kalulu La Marokala. 18 Mai eme ge mulimuli la merera te Kraist mai ele, La Tahalo Uru ge lege sisigi leme, me la valalua me hatavivile tai ge isu la vulovulomu.

19 Tio, oio volale, eia taritigi pepeho veia etato ge mulimuli moli la vulovulo ale maroka, eia ge puhi tigi etatou, etato tomi ge magiri vagari. 20 Umala amuto ge vaigo totolo muli la lelea mutou isahari, mai ale egite veia etato umala ge ali la kalia. Amuto soukama igo gegeru la igogolu te La Tahalo Uru mai amuto ge vaigo totolo muli la ilali me la golu bulalahu isahari mai ele. La ilali tomi eia maroka, koramulia veia etato tomi ge alia, eala moli mai la vulogu isasa ale eau igoa eia ge igo boru e tabaragu, ale eau ruruti. 21 Umala alali la kalia, umala liliu la lalu vagarigari, umala igo isa la vulomu mai eia ge igo boru e tabaramu.

22 La gabutatalala taume te la ililiu me te la ilali, ale la paga tamulua me La Tahalo Uru, umala veipalea. Mai eme ge mulimuli sekela la vulomu ale eme rovitia veia taritigi, tio eme kama ge gabutatala papai, la tiamu oilo ge malilo tataho moli, eme ge sagege. 23 Eala moli mai eme ge mulimuli la vulovulo isasa ale eme gabua veia eia kama maroka, tio la gabutatalala taume eia ge tomu sasae la vulomu ele, la vuhula eme kama igoa te la masasagala te La Tahalo Uru. La vuhula egiteu la vulovulo tomi ale etato kama igoa te la masasagala te La Uru, mai etato ge igoa, ale etato ruruti ovola.

Copyright information for `NAK