Romans 15

Etato ge mulimuli la vulovulole Kraist

Etato ale magiri vagari te Kraist, taritigi etato ge suli la gabutatalala tegiteu e tabarabara gatou ale kama magiri vagari, etato umala ge silaha legiteu. Etato umala tai ge lolo tataro egite, mai etato ge pou te la vulovulo ale egite veia eia kama taritigi. Etato tomi isasasa ge tovo lalai vagari veia ge visagege e tabarabara gatou, veia egite ge sagaiti te la lotu te Kraist. Mai e Kraist, eia kama tilimuli la masasagala tetala, La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie “Eia gomai te la maututula veia egiteu ale vile La Tahalo Uru ge vile tai eia.” Me la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia magiri moli veia ge vimari etatou, veia etato ge magiri vagari ge pou tali la guluvi te Kraist, kama ge piligia. La Tahalo Uru, eia sau tola etatou veia etato ge magiri vagari, etato ge sau tola sesele la merera tetala. Taritigi eia ge vikisi tavu tataho amutou, amuto ge mulimuli tataho e Kraist, la gabutatalala tamutou ge isa moli te la isala. Me oio vola, amuto tomi ge magiri vikapopo ge vaisale La Tahalo Uru, e Tamale Iesus Kraist, La Uru gatou.

E Kraist eia suli egiteu e Iuda me egiteu la maratatila tomi tai

Amuto ge vitau me tabara tataho, la vuhula e Kraist, eia vagoilo etatou tomi isasasa mai e tabarala sesele. Mai etato ge vipuhi tigi mai ele, la valalua ge hiloa, egite ge vaisale La Tahalo Uru oio vola. Eau vei matagagea mutou veia e Kraist, eia guvi mai la bilalaha tegiteu e Iuda veia la merera te La Tahalo Uru soio te Abraham mite, eia ge puru oio tetala, mai alele egiteu e Iuda ge matagaga veia La Tahalo Uru, eia vikara sesele. Eala moli eia vipuru la merera te La Tahalo Uru somai tai tamutou ale logala, ale kama e Iuda, veia amuto tai ge vaisalea te la gilogo tetala ale uru. Mai la merera te Devit te La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

 • Eau ge vaisaleme kabili tegiteu
 • la valalua la maligoma,
 • Eau ge bau la bilalau te la isamu.
10 Oio te la merera te La Buk Tabu isa lou tai, eia veia maie:

 • La valalua la maligoma ge sagege
 • vikapopo le amiteu e Iuda.
11 Me la merera isa lou tai eia veia maie:

 • Vaisale La Uru, amutou la valalua la maligoma,
 • Vaisalea, amutou la maratatila tomi.
12 Mai tai e Aisaia toia te La Buk Tabu Ale Pala maie:

 • Oio moli te la hilile Iesi,
  E Iesi, eia e tamale Devit ale la mulugaluga tegiteu e Iuda alaura.
  isa ge sibitala,
 • La Uru ge vahilitia,
 • eia ge pou la mulugaluga tegiteu la maratatila tomi.
 • Egiteu ale kama e Iuda ge sau tolea
 • veia eia ge vimahuli egiteu.
13 La Tahalo Uru, etato tautaulailo tetala veia eia ge vimahuli sesele etatou, eia la vuhu la tautaulailo tegatou sesele. Mai amuto ge sau tola sesele e Iesus, eia ge visagege pepeho amutou, la tia mutou eia ge malilo tataho. Taritigi La Tahalo Uru ge visivo la vagagari La Kalulu La Marokala sotalo tamutou, amuto ge magiri vagari te Kraist, kara ale eia ge vimahuli sesele amutou.

E Pol sagege moli te la igogolu la valolo te Kraist ale eia igigoa

14 Amuto tabarabaragu, eau rovitia veia amuto volu sesele te la vulovulo ale taritigi, me la mari tai tamutou eia uru, koramulia amuto ge vitovo baoli amutou. 15 Eala moli eau vikara vagari soio tamutou te la papaga usu, veia ge vahiliti lou la gabutatalala tamutou oio vola. Eau kama mahela, la vuhula eau igogolu moli te la gilogo te La Tahalo Uru ale eia abiagu 16 veia eau ge la bilalaha te Kraist Iesus soio tamutou la valalua la maligoma. Te la igogolu la valolo taku, eau magiri mai e pris, veia eau ge vahari amutou soilo te La Tahalo Uru mai la vaabila ale La Kalulu La Marokala vimarokati amutou.

17 Eala, eau sagege pepeho te la igogolu la valolo ale amila me Kraist Iesus igotia, eau suli La Tahalo Uru oio vola. 18 Eau kama ge mahela, eau ge veipala la igogolu uru ale e Kraist igotia te la valolo taku, eia vagoilo egiteu la valalua la maligoma usu veia egite ge roromuli La Tahalo Uru. Egite lolo la valolo taku, 19 egite hilo la golu la karutula me la irovilala te la vagagarila te La Tahalo Uru, La Kalulu La Marokala eia igoa te la limagu. Eala, sokoa oio e Ierusalem, goale malau e Ilirikam, oio te la maututula tomi kabili te la baa ale uru ele, eau valoloti la valalua me hatavivile tomi usu te la isale Kraist. 20 Oio te la masasagala taku sesele, eau masagea veia eau ge vituga halaba la valolo soio tegiteu la maututula la maligoma ale soukama lolo la isale Kraist, eau kama ge vulalai la baa ale la tahalo isapolo lamoa. 21 Mai La Buk Tabu eia veia maie:

 • Egiteu ale soukama rovi La Uru,
 • egite ge hiloa,
 • Egiteu ale soukama lolo la isala,
 • egite ge matagaga.

E Pol masagea veia ge goio e Spen

22 Eau bole la igogolu uru te la valolo taku, eala eau kama hari lalai amutou pala, la igogolu roboau. 23 Eala moli eau masaga pepehoa veia ge hilo amutou. Ale igoie la igogolu taku omai te la valalua la maligoma eia kaluvuluvuti, 24 tio eau veia ge hari lalai amutou oio e Rom, veia eau ge pou muga bakisi veia etato ge visagege baoli. Amuto ge suliau te la tuluga taku, eau ge hiliti lou ge tuga polo lou ge goio e Spen.

25 Eala moli eau ge hari lalai muga egiteu la valalua me hatavivile te Kraist oio e Ierusalem, eau kama ge goio muga tamutou veia ge suli muga amutou, ouka. 26 Eau ge vaharia giteu la uati ale egiteu e Masedonia me egiteu e Akaia vaabila soio tegiteu e Ierusalem veia ge suli egiteu ale pou la savelela. 27 Ale egiteu lou veia ge igoa, isa kama veia giteu, eala moli egite kolia mai ele la balavala tegiteu e Iuda ale igoie eia goioti tegiteu la maratatila ale logala. Eala eia taritigi pepeho mai ele veia egite ge suli lou legiteu e Iuda la golugolu isahari ale ge suli la pulolou tegiteu. La vuhula, oio tegiteu e Iuda, La Uru visibitala la vuliti mai la visuli te Kraist somai tegatou, mai la vibalavala tetala, eia vimatagaga etatou tomi oio vola. 28 Ioge, eia kora muga mai ele veia eau ge vahari muga la vaabila soio tegiteu e Ierusalem, egite ge abi kaluvua, tio eau ge sae te sipi ale ge vahariau soale e Spen, eala moli eau kama ge sele molia, eau ge gomai muga tamutou. 29 Ale eau ge goiole, e Kraist ge abiagu la merera ale taritigi ale eau ge suli le amutou oio vola, etato ge pou tataho.

30 Amuto tabarabaragu, eau kaka vagari amutou, te la isale Kraist, La Uru gatou, me te la gilogo te La Kalulu La Marokala, amuto ge siobuau te la kilaka tamutou. Amuto ge kaka vagari. 31 Amuto ge kaka veia eau kama ge vilua tegiteu la gima te La Tahalo Uru mai eau ge guvi oio e Iudea. Amuto ge kaka tai veia egiteu ale te Kraist oio e Ierusalem ge masaga la vaabila ale eau ge vaharia, veia eau ge suli tigi legiteu. 32 Tio me mai eia ge te la masasagala te La Tahalo Uru sesele, eau ge gomai tamutou me la sagegela, eau ge kavovou tataho oio tamutou. 33 La Tahalo Uru, ale vimalilo tataho la tia gatou, eia ge pou tamutou. Eala moli ele.

Copyright information for `NAK