Romans 3

La vulovulo ale kama kokora eia kama koramulia ge bolehoho la vulovulo ale taritigi

La irovilala te La Tahalo Uru eia oio moli te la kalulu gatou. Me mave, amuto la tau Iuda, amuto abiti la irovilala oio te la vovo mutou ale egite koroa, eia kama ge suli amutou? Ouka, eme la tau Iuda, eme balava seseleti, la vuhula eme pou oilo te la maratatila ale La Tahalo Uru hilovitia veia amuto ge sau tola la merera tetala. Me eia sesele la valalua e Iuda isahari egite kama toro tigi te la merera tetala, egite poke taro La Tahalo Uru, eala moli La Tahalo Uru kama ge piligi taro la valalua e Iuda tomi te la iruru tegiteu isahari moli, ouka. Etatou tomi la valalua la vovo, etato la tahalo la visigolola tomi moli, eala moli La Tahalo Uru, eia kama visigologolo eia vikara sesesele. Mai la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veia gatou te la merera te La Tahalo Uru maie:

 • La merera taume tomi ge puru sesele.
 • Mai isa ge tahi tarome,
 • la merera taume ge bolehohoa,
 • la vuhula eme vikara sesele.
Eala moli eia matagagati mai ele veia La Tahalo Uru eia kama ge piligi egiteu e Iuda.
Eala moli etatou la valalua la vovo, etato ragautu la merera tetala. Me etato kama koramulia veia ge tahi taro veia eia umala ge tomu sasae la vulovulo gatou. Ale la vikararala te la vovo moli. La vareagila tegatou eia mai ale karasuku La Tahalo Uru veia eia ge veipala la igototolola tetala somai tegatou, me oio moli ovola etato ge hiloa veia la vulovulola eia maroka. Mai eia kama ge koli la iruru tegiteu la valalua me hatavivile, mai te la vulovulola ale matata, tio la vulovulo ale kama kokora etato ge igo bulalahu molia, etato kama ge hilo la mapala ale La Tahalo Uru ge koli barea somai tegatou. Me ale kama taritigi veia etato ge ruru moli, veia La Tahalo Uru kama ge kolia. Eala moli etato ge vei mave? Mai etato ge magiri ge veia la iruru tegatou eia suli La Tahalo Uru, la vuhula etato abiala mai ele la gauru ale eia ge veipala la vulovulola ale matata somai tegatou. Uka mai etato ge vei mago “Ioge, la vulovulogu ale kama kokora eia sulitia mai ele, veia eia umalati ge viligiau.” Uka mai etato ge vausu lou la iruru veia la gilogo me la matagaga te La Uru ge uru somai tegatou. Umala, la merera tomi alele eia kama koramuli la valolo te Kraist. Sesele, isahari vikara kukumuagu veia la valolo taku eia mai ele. Eala moli La Uru ge kolia soio tegiteu la mapa la iruru tegiteu ale egite visigolo mai ele, eia sesele viruru.

Etato la tahalo la vovo isasa kama maroka

Me eau tai la tau Iuda, me mave, amite ge veia amite balavati, La Uru masaga moli amiteu, eia kama masaga egiteu la valalua ale isapolo, etato ge veia maie, ia? Ouka. Etatou la tahalo la vovo tomi, la vulovulo la iruru eia kisi roboti etatou, isa kama maroka. 10 Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia:

 • La tahalo la marokala isa kama oio.
11 
 • La tahalo isa ouka oio
 • ale rovi la vulovulo La Tahalo Uru.
 • La tahalo isa ouka oio tai
 • ale paa muli vagari la gauru tetala.
 • 12 
 • La valalua tomi poke taroti La Tahalo Uru;
 • egiteu tomi ruruti;
 • isa kama lagu tavu la matagaga, ouka gologolo.
 • 13 
 • Oio te la merera la visigologolola
 • ale loio te la hare giteu,
 • la valalua ge poga la pileho.
 • La merera tegiteu eia viruru la valalua,
 • eia bilibili egiteu ale mulimulia.
 • 14 
 • La gililo moli eia oio voluti te la hare giteu.
 • 15 
 • Egite vagari tavu moli la bilili.
 • 16 
 • La gauru tegiteu ale egite poloti ovola,
 • la gauru la pileho me la iloburukola moli.
 • 17 
 • Egite kama vikara tigi
 • veia la valalua ge vipuhi tigi,
 • egite visibitala moli la marapala me la vaubila.
 • 18 
 • Egite kama gabutatalea
 • veia ge togo bakisi La Tahalo Uru,
 • veia ge taga la vagagarila tetala ale uru,
 • ouka viruru.
 • 19 Eala moli etato matagagati veia la merera te La Tahalo Uru eia veipalea somai tamiteu e Iuda. Eala isa tamiteu umala ge vikara papai lou. La merera te La Tahalo Uru eia matagagati, eia koramulia veia eia ge veipala la vulovulola soio te la maututula tomi, la valalua me hatavivile kamati ge ruru bulalahu mai egiteu ale pala. 20 Me isasa kama koramulia veia ge toia soio te La Uru veia eia tilimuli tomiti la merera tetala, veia eia marokati mai ele, ouka. La igogolu te la merera tetala eia maie, eia ge vahilo letatou la iruru tomi ale etato igigoa.

  Mai isa ge tautaulailo te la pileho te Kraist La Tahalo Uru ge toia veia eia e Latula

  21 La merera te La Tahalo Uru eia vimatagaga etatou veia etato boto, eala moli te la imamala ale igoie La Tahalo Uru eia veipalati la gauru ale eia ge igo maroka lou etatou oio vola, me eia kama mai la gauru ale pala, ale etato boruti ovola, ale etato tovo lalaia veia ge tilimuli la imoimo la merera tetala tomi, ouka. La gauru ale igoie eia veipalatia, eia isapolo te aleie, eala moli la merera te Moses me la merera tegiteu la bilalaha ale pala, eia turitia gatou. 22 La Tahalo Uru eia ge igo maroka lou etatou, mai etato ge sau tola e Kraist, veia ge toro moli tetala. La gauru ale, etato tomi ge polo ovola, eia kama ge toi tabaribari la maratatila la valalua, ouka. 23 Etato la valalua me hatavivile tomi ruruti, etato tomi boto, etato tomi kama koramuli la matagaga tetala. 24 Eala moli La Tahalo Uru eia gogoti etatou, eia sugu taro e Latula soio te la valalua la gima veia mai etato ge gabu tikumu la pileho tetala, ale eia lube etatou taro la kilisi te Satan oio vola, tio eia ge igo maroka lou la vulovulo gatou mai ele. La gilogo tetalale, eia abi bulalahu molia gatou. 25 La Tahalo Uru, eia rou roboti letatou e Latula, veia eia ge peho robo etatou, veia ge vimavulaha taro letatou mai ele la iruru tegatou tomi isasasa, mai etato ge tautaulailo tetala. Eia igoa mai ele veia ge veipala la vulovulola ale eia taritigi tomi moli. Ale pala, eia kama koli harari la iruru tegatou, 26 eala moli te la imamala ale igoie, eia igoti la gauru ale etato ge goilo tetala, mai etato ge gabu tikumu la pileho te Latula. Me oio moli ovolale eia veia ge vahilo letatou la vulovulola ale eia matata sesele tomi moli.

  27 Mai alele, etato igoie gogalati te la kilisi te Satan, etato mai ale marokati. Me mave, eia koramulia veia eau ge veia eau isasa ale eau sibitala marokati? Ouka. La vuhula eau kama sibitala maroka mai ale te la igogolu taku lou, ale eau tilimuli la imoimo la merera tetala tomi. Eau maroka moli, teale eau tautaulailo te la pileho te Kraist oata te la tauvalautu. 28 Me eia matagagati mai ele veia etato kama ge magiri mahela te la lagu La Tahalo Uru, mai etato ge gabu tikumu sesele la pileho te Latula ale vimahuli etatou. Etato kama ge sibitala maroka te la vagagari gatou lou, ale etato tilimuli la imoimo la merera tetala tomi, ouka gologolo. 29 Me la viputumulila tetala ale halabale, eia kama tamiteu e Iuda moli, la vuhula La Tahalo Uru eia La Uru giteu la valalua me hatavivile tomi tai ale isapolo, eia sesele. 30 La Tahalo Uru eia isa sekela moli, me eia moli ge igo maroka amiteu e Iuda, me amutou la valalua me hatavivile tomi tai, mai etato ge gabu tikumu la igogolu te Latula ale eia peho robo etatou. 31 Me mave, la merera taku alele, isa soioge ge veia eau veipalea veia la pileho te Iesus eia abi taroti la merera te La Tahalo Uru? Ouka moli. La viputumulila tetala ale halabale, mai etato ge tilimuli seselea, etato mai ale vipuruti la masovala sesele te la merera tomi te La Uru ale etato taholea alaurati te ururu ale pala kara igoie. Ale etato sau tolati la valolo ale taritigi te Kraist, etato mai ale vitikumu seseleti la merera tomi moli te La Tahalo Uru.

  Copyright information for `NAK