Romans 6

Etato mai ale pehoti vikapopo le Kraist

La Tahalo Uru vauru seseleti la gilogo tetala somai tegatou, eala moli etato umala ge gabutatala gegeru veia etato ge vauru lou la iruru veia La Tahalo Uru ge vauru lou la gilogo tetala ale ge sabubu taroa, ouka viruru. Etato mai ale pehoti vikapopo le Kraist, etato kati gabu la iruru. Eala, eia kama koramuli etato ge pou te la vulovulo ale kama kokora lou. La vuhula, etato matagagati veia ale etato abiti la vuluhi te la isale Kraist Iesus, etato mai ale vikapopo le Kraist te la pileho tetala, etato poke taroti la iruru, etato pouti te la matagaga tetala. Ale egite vuhi letatou la lalu te la isale Kraist, la vovo gatou gotalo tomi te la lalu, ale mai la tilovo te la pileho, egite pigi purusu etatou sotalo te la lalu mai ale e Kraist tai tabuli otalo te la lulu, veia e Tamala ge vahiliti loua te la vagagarila tetala ale taritigi veia etato tomi tai ge mahuli halaba lou, me la vuluhi eia la tilovo te la vimari tomi aleie.

Etato ge mahuli vikapopo tai le Kraist

Mai etato peho vikapopoti le Kraist, eia matagaga tai mai ele veia La Tahalo Uru ge vimahuli tai etatou mai eia. Me etato rovi taia veia la vulovulo gatou ale kama kokora, etato mai ale katu tarotia oata te la tauvalautu te Kraist veia la vagagarile Satan ale pala kisi tola etatou eia ge kaluvu. Eia ga mai sesele ale etato tai peho oata te la tauvalautu, la vuhula la tilovo aleie, eia te la pileho. Mai isa ge peho, la vulovulo ale kama kokora te la vovo eia kati kisia.

Eala moli mai etato ge peho vikapopo le Kraist, etato ge gabu tikumu taia veia etato ge mahuli rivu lou vikapopo leia. La vuhula etato matagagati veia e Kraist eia hiliti taroti la pileho, eia kati ge peho lou, la vagagari la pileho eia kaluvuti oio tetala. 10 Eia peho vakasa moli me oio vola eia bolehoho e Satan te la vagagarila tetala, me oio te la pileho tetala eia lube etatou tomi taro la vulovulo la iruru, me ale eia goio mahuli lou, eia goio pou te la balile Tamala.

11 Me eia taritigi tai mai ele veia etato ge toi etatou tai veia etato peho taroti la iruru mai e Kraist, me etato pouti otalo te la uluvale Tamala vikapopo leia.

12 Tio, me oio moli ovola etato umalati ge roromuli la vulovulo te la vovo ale kama kokora, veia la masasagala te la vovo ge puli etatou soio te la iruru. 13 Umala tai veia etato ge mata sosoli La Gima veia eia ge lapu la lima gatou soio te la iruru, veia etato ge mulimuli la vulovulo ale kama kokora. Eala moli etato ge sugu taro la mahulila tegatou tomi isasasa soio te La Tahalo Uru veia eia ge mamuga etatou, la vuhula eia vimahuliti etato. Taritigi etato ge mata mai la tahalo ale hele taroti la pileho, etato ge vipou etatou otalo te la uluva La Tahalo Uru veia etato ge roromuli eia moli sekela, me etato ge pou tavu la vulovulo ale taritigi mai te la igogolu tetala. 14 Eia kama koramuli la iruru ge mamuga amutou, oukati. Amuto kati pou mai ale pala ale la merera te La Tahalo Uru tomu sasae la vulovulo mutou veia amuto boto. Ale igoie amuto pou otalo te la uluva La Tahalo Uru mai te la gilogo tetala.

Etato ge pou tavu la vulovulo ale taritigi tomi moli

15 Tio, ale igoie la merera te La Uru eia kati tomu sasae la vulovulo gatou, etato ge vei mave lou, etato ge veia ge pou tavu la iruru lou? Umala!

16 Amuto soioge kama rovia veia la tahalo ale eme tuga te la bilaha tetala, eia la mulugaluga taume. Mai eme ge mulimuli la iruru, eme ge poga tavu la pileho. Mai eme ge mulimuli La Tahalo Uru, eme ge poga tavu la vulovulo ale maroka. 17 Eala moli eau toi taritigi soata te La Tahalo Uru, la vuhula amuto kati gabutatala la vulovulo ale kama kokora, eia pala kisi tola amutou, me igoie amuto mulimuli tigi tatahoti la merera ale amiteu la bilalaha te Kraist tovo amutou ovola. 18 La vulovulo la iruru eia kati kisi tola amutou, me igoie amuto pou mai la bilalaha te La Tahalo Uru moli sekela. 19 Ale eau vikara la tilovo soio tamutou veia la mata mutou ge kope, veia amuto umalati ge la bilalaha te Satan, amuto ge la bilalaha te La Tahalo Uru, eau tovo matagaga amutou mai ele veia ge suli amutou, la vuhula la vulovulo ale kama kokora te la vovo eia soukama piligi amutou, amuto soukama tilo lou. Pala, amuto pou mai la bilalaha te Satan sekela, amuto tau la lima mutou soio te la vulovulo ale kama kokora, amuto kama gabutatala papai, amuto igo molia veia ge igo la iruru tomi moli. Eala moli igoie eia taritigi amuto ge pou mai la bilalaha te La Tahalo Uru, veia la vulovulo mutou ge maroka, amuto ge tau la lima mutou soio te la vulovulo tomi ale taritigi pepeho soio te la igogolu te La Tahalo Uru.

20 Ale pala la iruru kisi tola amutou, amuto kama gabutatala la vulovulo ale taritigi veia eia ge tomu sasae la vulovulo mutou. 21 Eala moli la vulovulo ale kama kokora, ale igoie amuto mahelati ovola, eia pala kama abia mutou isa la paga veia ge suli la pulolou tamutou, ouka gologolo. Oio vola amuto poga tavu moli la pileho. 22 Eala moli igoie, la iruru kati kisi tola amutou, amutou la bilalaha te La Tahalo Uru sekela moli. Me oio vola amuto sau tolati la vulovulo ale maroka ale amuto pou tavua, me la mahulila tai ale sesele, amuto sau tolea, kama ge kaluvu. 23 La mapa la iruru, eia la pileho moli, eala moli la vaabila te La Tahalo Uru ale eia abi bulalahua gatou, eia la mahulila ale sesele vikapopo le Kraist, la kaluvula ge ouka.

Copyright information for `NAK