Romans 7

Etato igoie pou te la vulovulo ale halaba

Amuto tabarabaragu ale amuto pou oio e Rom, mave, amuto soioge kama rovia veia la merera te Moses etato ge peho taroa, eia kati kisi etatou? Me la vimari ale, eau veia ge tovo mulia soio te la taulaila. Mai la tavile isasa ge puli e haruala, eia ge pou te la uluvale haruala kara ale eia ge peho. Me mai e haruala ge peho taroa, la tavile eia kati taulai. Eala moli mai e haruala ge soloio, me e rutula goio puli polo isasa, eia ruruti. Eala moli mai e haruala ge peho, mai eia goio puli polo isasa, eia kama ruru. Tio la merera ale, eau ge tovoa somai tegatou. Amuto tabarabaragu, e Kraist goio te la pileho veia eia ge peho robo etatou. Etato gabu tikumu la pileho tetala, me oio vola etato mai ale peho vikapopo leia veia la merera te La Uru kamati ge viri robo etatou. Ale amuto peho mai ele, amuto ge taulai soio te Kraist, la vuhula eia mahuli taro la pileho, veia oio moli te la vulovulo gatou ale halaba etato ge veipala la vulovulo La Tahalo Uru. Pala etato pou te la iruru, la vulovulo ale kama kokora oilo te la gabutatalala tegatou, eia lapu etatou soio te Satan veia ge veipala la vulovulo ale ge lapu etatou soio te la pileho. Eala moli e Kraist eia peho robo la iruru ale kisi tola etatou, etato kati pou lou te la kilisi ovola, etato mavulaha tatahoti veia ge suli la igogolu te La Uru mai te la gauru te La Kalulu La Marokala, kama la gauru ale pala ale etato vibaumuli etatou te la imoimo la merera tomi te Moses.

La vulovulo la iruru eia igo gegeruti etatou

Mave, amuto soioge gabutatala veia eau tovo amutou veia la merera te Moses ale La Tahalo Uru abiala, veia la mererale eia kama kokora, ia? Ouka viruru. Mai la merera ge ouka, etato kama ge matagaga te la iruru. Eau ge tovo mulia soio te la vulovulo gatou mai etato hate saga tavu la golu te tabara gatou isasa. La vulovulo ale, la merera te La Tahalo Uru eia mera taro etatou ovola. Eala moli la gabutatalala taku te la iruru, eia karasukuau mai ele veia eau ge isu tavu lou la golugolu tegiteu e tabarabaragu. Mai alele, eia matagagati veia mai la merera ge ouka, la vagagari la iruru tai ge ouka. Etato pala pou tataho moli, etato kama gabutatala papai, kara ale etato matagagati te la merera te La Uru. Tio me oio volale la vulovulo la iruru eia goio sokoa veia ge lapu vagari etatou soio te la gauru ale kama kokora, 10 me etato goio poga tavu la pileho ovola. Me etato sivutia mai ele veia la merera te La Uru ale eia bahea veia ge vimahuli etatou, eia visibitala moli la pileho. 11 La vuhula, la vulovulo la iruru, etato hiloa mai ele veia la merera te La Uru eia abiala la gauru ale eia ge bili etatou ovola, tio eia goio tutugolo etato, me oio moli te la merera te La Uru, la vulovulo la iruru eia goio bili taro etatou.

12 Tio, me eia matagagati veia la merera te La Uru, eia maroka, eia matata, eia taritigi tomi moli. 13 Me etato ge veia mave, la paga ale taritigi, eia lapu etatou soio te la pileho? Ouka viruru. La vulovulo la iruru moli, eia bili etatou, kama la merera te La Uru. La iruru abi la merera ale taritigi te La Uru, me oio moli ovola eia visibitala la pileho somai tegatou veia etato ge matagaga te la vulovulo gatou ale etato ruru ovola. Eala, la merera te La Uru eia vimatagaga lou etatou mai ele veia etato ge rovia veia la vulovulo la iruru, eia la iruru sesele, eia kama kokora viruru.

La vulovulo la iruru eia kisi tola la gabutatalala tegatou

14 Etato matagagati veia la merera te La Uru eia la paga te la kalulu gatou, eala moli etato la tahalo la vovo kama gabu tikumu la kalulu gatou, La Gima mai ale taholati etatou.

15 Me eau, e Pol, eau mai ale kama rovi tigi la vuhu la vulovulogu sesele ale kama kokora, ale eau igigoa! La vulovulo ale taritigi eau masagea veia ge igoa, eau kama igoa. Me la vulovulo ale kama kokora, eau veia eau umala ge igoa, eau goio igo molia! 16 Eau gima la gauru la iruru, eala moli eau goio mulimulia, eala eau rovia mai ele veia la kalulugu eia matagagati veia la merera te La Uru eia taritigi. 17 Me eia matagagati tai mai ele veia eia kama la kalulugu ale visibitala la iruru, ouka. La tilalau taku moli ale oilo te la tiagu, la iruru usu oilo vola, eia vitiloau. 18 Eau matagagati veia oilo te la tilalau taku mai te la masasagala te la vovo, la paga isa ale taritigi kama oio. La vuhula eau masaga tavu la vulovulo ale taritigi, eala moli eau kama koramulia ge mulimulia. 19 Ale eau mulimulia, kama la vulovulo ale taritigi ale eau masagea, ouka. Eau mulimuli moli la vulovulo la iruru ale eau kama masagea. 20 Tio me eia matagagati mai ele veia ale eau mulimuli la vulovulo ale eau kama masagea, ale kama te la kalulugu sesele ale vitiloau, ouka. La tilalau moli ale oilo te la tiagu, la iruru usu tabuli ovola, eia visibitala la iruru oio te la limagu.

21 Tio, me oio vola, eau sivutitia veia mai eau ge gabutatala veia ge igo isa la vulovulo ale taritigi, la iruru eia magiri hagagavi moli, eia raragiti veia ge vitiloau. 22 Mai te la gabutatalala taku sesele, eau masaga pepeho la merera te La Tahalo Uru. 23 Eala moli la limagu kama roromuli la gabutatalala taku, la vovogu eia mai ale vaubi soio te la gabutatalala taku, me la masasagala te la vovo eia kisi toleau, eia baheau soio te la iruru. 24 E maura eau! Ere ge vimahuliau taro la masasagala te la vovo ale lapuau soio te la pileho? 25 Taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru, teale eia vimahulitiau te la pileho te Latula e Iesus Kraist, La Uru gatou.

Tio, me eau matagagati mai ele veia te la pulolou taku igoie, te la gabutatalala taku, eau la bilalaha te la merera te La Tahalo Uru, eala moli te la masasagala taku te la vovo, la vulovulo la iruru eia soloio kisi toleau.

Copyright information for `NAK