Romans 8

E Kraist abi taroti la iruru tegatou, eia kolila La Kalulu La Marokala

Taritigi etato ge matagaga veia igoie, la merera te La Tahalo Uru eia kati koramulia ge tomu sasae la vulovulo gatou ale tautaulailo te Kraist Iesus, me eia mahuli vikapopo letatou. La vuhula, la gauru ale halaba te La Kalulu La Marokala, eia vimahuliti etatou soio te la pulolou la marokala vikapopo le Kraist Iesus, me oio vola etato pou la balavala, la merera te La Tahalo Uru ale pala tomu sasae la vulovulo gatou, eia kati kisi tola etatou veia ge lapu etatou soio te la pileho, oukati. La merera te La Tahalo Uru ale eia abiale Moses eia kama koramulia ge suli etatou, la vuhula oio te la vulovulo ale kama kokora te la vovo, etatou la valalua me hatavivile kama magiri vagari. Eala moli igoie, La Tahalo Uru eia ili paati la gauru tegatou, eia baha e Latula, eia sibitala mai la tahalo la vovo mai sesele etatou, veia eia ge rou rivu lou etatou taro la limale Satan. Me oio vola, La Tahalo Uru bolehoho la vulovulo la iruru ale mahuli oilo tegatou, veia etato ge magiri maroka oio te la lagula, etato kati ge boto te la merera tetala. La vuhula, etato igoie kati mulimuli la vulovulo la iruru, etato mulimuli la vulovulo La Kalulu La Marokala. Mai etato ge mulimuli la vulovulo la iruru, etato gabutatala moli la masasagala te la vovo. Eala moli mai etato ge mulimuli la vulovulo La Kalulu La Marokala, etato mulimuli seseleti la masasagala te La Kalulu La Uru. Mai etato ge mulimuli la masasagala te la vovo, etato ge poga tavu la pileho. Eala moli mai etato ge mulimuli la masasagala te La Kalulu La Uru, etato ge mahuli, la tia gatou oilo eia ge malilo tataho. La vuhula, mai etato ge mulimuli la masasagala te la vovo, etato mai ale gima La Tahalo Uru. La vuhula etato vareagagi, me etato kama koramuli tai ge mulimuli tomi la masasagala te La Tahalo Uru. Eia sesele, mai la masasagala te la vovo ge mamuga etatou, La Tahalo Uru, eia kama ge sagege sesele te la vulovulo gatou, ale etato igigoa te la matala.

Eala moli etatou ale te Kraist, la vulovulo te la vovo ale kama kokora, eia kati koramulia ge mamuga etatou. Mai La Kalulu La Tahalo Uru eia tabuli sesele oilo la tia mutou, amuto ge roromuli moli eia sekela. Mai La Kalulule Kraist eia kama oio taume, eme kama tetala. 10 Mai e Kraist ge pou vikapopo leme, la vovomu ge poga tavu la pileho mai la mapa la iruru taume, eala moli la kalulumu ge mahuli, la vuhula e Kraist vimarokatime. 11 Eia sesele, La Kalulu La Uru eia vagari, eia vimahuli e Iesus taro la lulu la pileho. Me eia sesele mai ele veia mai eia ge pou taume, la vagagarila ale uru eia ge vimahuli la vovomu tai taro la pileho, la vuhula la kalulula oioti taume, eia tabuli sesele oilo te la tiamu.

La Kalulu La Marokala eia visibitala etatou mai e latatu La Uru sesele

12 Amuto tabarabaragu, eia sesele veia mai La Kalulu La Marokala eia pou sesele oilo te la tia gatou, etatou mai la bilalaha te La Uru, etato kamati la bilalaha te la vulovulo la vovo ale kama kokora. 13 Mai etato ge roromuli la vulovulo la iruru, etato ge poga tavu la pileho. Eala moli mai te la vagagari La Kalulu La Marokala etato ge bili peho la vulovulo la iruru ale so mahulihuli oilo tegatou, etato ge mahuli.

14 Etatou ale roromuli La Kalulu La Tahalo Uru, etato e latatu La Tahalo Uru sesele, e Satan kati koramulia ge lapu etato soio te la iruru veia La Tahalo Uru ge vilai etatou. 15 Eala, etato umalati ge mai e guliliki isa bisi ale tataga egite ururu. La Kalulu La Marokala eia visibitala etatou mai e latatu La Tahalo Uru sesele, me oio moli te la isala etato ge tola maie “Tete, tete!” 16 Etato rovitia mai ele veia eia e Tama gatou, la vuhula La Kalulula me la kalulu gatou isasasa eia vipou vikapopoti, eia veia gatou mai ele. 17 Me mai eia ge mai ale eau veitia, etato mai ale e latatu La Tahalo Uru sesele, etato ge tahola sesele la vibalavala tetala ale eia ge abia giteu ale tetala seseleti, etato ge mai e taitarile Kraist sesele. Eala moli etato ge poga tai la iloburukola mai tai e Kraist veia mulimuli etato ge pou te la matagaga tetala, vikapopo leia.

Etato mulimuli ge pou te la matagaga vikapopo le Kraist

18 Eala moli eau, e Pol, eau gabutatalea veia mai etato ge ilo buruko vikapopo le Kraist, eia mai la golu bulalahu, la vuhula la kilolila ale La Uru ge abia gatou ovola, ale eia ge vipou etatou oio te la matagaga tetala, la vibalavala alele eia la paga ale isapolo sesele. 19 La vuhula, la maututula tomi, la pileho kisi tola egiteu, me eala etato tomi la valalua me hatavivile hate saga tavu la tapasi la haro, ale La Tahalo Uru ge vimahuli lou etatou e latatula ovola. 20 La vuhula, la vulovulo la pileho eia kama la masasagala sesele te La Tahalo Uru. Eia vipou moli etatou ovola veia etato ge gabua, eia viteteli etatou mai ele veia etato ge hiloa veia la vulovulo la iruru eia igo gegeruti la papaga tomi ale La Tahalo Uru vipoua. 21 Me eia igoa veia ge mulimuli eia ge abia gatou la gauru veia etato ge gali taro la kilisi te la iruru, etato kati ge rovi la pileho, etato ge pou tataho mai e latatula sesele. 22 Mai etato matagagati veia la iligiligi palati kara igoie, la maututula tomi egiteu gabu la iligi ovola mai la tavile ale gabu la iligi la piligo, la vuhula la ilea me la pileho soloio. 23 Me etatou tai ale te Kraist, etato sau tola La Kalulula mai la muluga la vaabila tetala somai tegatou, etatou tai, etato roberobe la iligi ale etato so pou taitali La Uru veia eia ge vagoilo etatou mai e latatula sesele, veia eia ge lube la vovo gatou taro la pileho mai la mapa la iruru, etato kati ge gabu la iligiligi. 24 La mererale, mai etato ge sau tolea, La Uru ge vimahuli lou etatou taro la pileho. Eala moli mai etato ge sau tola la merera ale etato soukama hilo la vavuala, etato veipalea mai ele veia etato pou tali tataho moli La Uru veia eia ge vimahuli etatou mai sesele ale eia veitia gatou ovola.

26 Me eau ge tovo muli loua mai tai ele te la visuli te La Kalulu La Marokala tai, veia oio te la vulovulo gatou ale etato sau tola la merera ale etato soukama hilo la vavuala, etato ge abi la vagagarila sesele te La Uru, etato kama koramulia ge maveve. Etato kama rovi tigi la gauru la kilaka, eala moli La Kalulu La Marokala eia magiriti te la muli gatou oio te la lagu La Uru, eia tali tavua, eia robe sesele, la merera ouka, la vuhula eia gogo etatou. 27 Me La Uru eia rovi la masova la tilali te La Kalulu La Marokala, la vuhula eia rovi la tilalau tegatou oilo la tia gatou, me eia kaka moli te la savelela tegatou veia La Uru ge suli etato mai la masasagala tetala sesele.

28 Me etato matagagati veia la rova ge sibitala, La Tahalo Uru eia rovitia, me eia ge igogolu vikapopo letatou mai etato tetala seseleti, mai etato ge pou te la uluvala. 29 Egiteu ale La Tahalo Uru visati legiteu veia egite ge tetala, eia hilovi tataho egiteu veia egite ge mai sesele e Latula veia e Kraist la posolagu, me etato usu ge goilo ge pou vitau me tabara vikapopo leia mai e taitarila sesele. 30 Eala, etato rovia mai ele veia La Tahalo Uru tolati etatou soio tetala, la valalua me hatavivile ale eia hiloviti etatou pala. Eia vimaroka tai etatou mai ele veia etato ge koramuli la pulolou la matagagala oio te la balila.

La gilogo te La Tahalo Uru eia kama ge piligi etatou

31 Tio, me oio te la vimari taku tomi ale eau veitia mutou oata, etato ge vei mave te la gilogo te La Tahalo Uru? Mai La Tahalo Uru ge toto obu etatou, ere ge magiri robo lou la gauru tegatou? Ouka, la gilogo tetala eia kama bisi. 32 Eia kama sigirobo e Latula la riau veia eia umala ge peho robo etatou, ouka, eia sugu taro molia veia eia ge rou rivu lou etatou tomi. Mai eia abia gatou e Latula, mave, isa ge veia eia kama ge abi loua gatou la visuli tomi? Ouka, la gilogo tetala eia uru sesele. 33 Isa kati ge tomu sasae la vulovulo gatou la valalua me hatavivile tetala. La vuhula La Tahalo Uru sekela eia toitia veia la iruru tegatou kaluvuti, etato marokati. 34 Eala, eia matagagati mai ele veia isa kati ge tomu sasae la vulovulo gatou. Mai isa ge vikara, e Iesus Kraist tai oio te la balile Tamala, eia taho loio tegatou. Eia peho, e Tamala vimahuli loua, eia igoie magiriti te la balile Tamala, eia taho tavu etatou mai ele. 35 Eala, eia matagagati veia isa kama koramulia ge vipou baa etatou taro la gilogo te La Tahalo Uru. La vagagari giteu la paga aleie ouka: La iloburukola, la savelela, la viligiligila, la vitolo, la viluala, la pileho tai. La vagagari giteu oiove? Egiteu tomi alele la golu bulalahu! Egite kama koramulia ge vipou baa etatou me La Tahalo Uru. 36 Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

  • Te la haroharo tomi, amiteu ale la valalua taume, amite hagagavi ge poga la viluala
  • oio te la lima giteu la gima.
  • Egiteu la gima taume igo amiteu mai la bolo
  • ale egite suguti la tabulela veia ge bilia.
37 Eala moli ouka, etatou ale tetala ge bolehoho la iloburukola tomi oio moli te la vagagarile Kraist, la vuhula eia peho robo etatou. 38 La vuhula, eau e Pol, eau rovitia veia la paga isa kama oio, ale koramulia ge vipou baa etatou taro la gilogo tetala: Mai la tilaga te la pileho kama koramulia ge abi taro etatou. Mai la gabutatalala te la vovo tai ale etato so mahulihuli, eia tai kama koramulia ge abi taro etatou. Mai egiteu la angelo tai kama ge abi taro etatou. Mai egiteu la bilalaha tomi te Satan tai kama koramulia ge abi taro etatou. Mai la merera isa ge sibitala gageie uka la merera tai ge sibitala mulimuli, eia kama koramulia ge ali la ilo gatou veia ge abi taro etatou. 39 Mai egiteu la kalulu ale kama kokora oata, me egiteu la valalua la vovo tai ale otalo te la magasa, egite isasa kama koramulia ge vipou baa etatou taro la gilogo tetala. La golu isa oukati lou oio, ale La Tahalo Uru vipoua, veia ge koramulia ge vipou baa etatou taro la gilogo te La Tahalo Uru tavu etatou ale etato sau tolea oio te Iesus Kraist, La Uru gatou.

Copyright information for `NAK