Romans 9

E Pol veipalea veia eia ilo buruko sesele legiteu e Iuda

Me eau, e Pol, eau veia ge veipalea maie veia eau ilo buruko sesele legiteu e Iuda, e valaluagu sesele. Me la vikararala taku eia sesele oata te Kraist, eau kama visigolo. La Kalulu La Marokala tai ale oilo la tiagu, eia vitikumu taia somai taku veia la merera taku eia sesele, me eau kama gabutatala papai ovola. Te la haroharo tomi, eau ligi sesele te la vulovulo giteu la valalua e Iuda. Mai La Tahalo Uru ge abiagu la gauru, eau ge piligi la mahulila te la kalulugu veia e Kraist kati ge masaga eau, eau ge igo molia, mai eia ge lapu rivu la valalua taku soilo lou te La Uru. Egiteu la valaluale, egite la valalua sesele tetala, eia hilovi egiteu, eia vipou egiteu te la matagaga tetala. Eia tau la merera tetala ale tikumu, ale sesele, soio tegiteu. Eia vahilo legiteu la gauru la lotu, eia veia giteu veia eia ge sau tola egiteu. Eia visibitala egiteu te la hilile Abraham mite, e tutubu miteu ale pala, me oio te la hililale e Kraist tai sibitala oio vola. Taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru, la visuli tetala eia uru, eia La Uru la maututula tomi, etato ge vaisalea, kara igoie, kara mulimuli, la tapasila ge ouka, eia sesele.

La Tahalo Uru eia visati legiteu la valalua me hatavivile tetala

La Tahalo Uru hilovi egiteu e Iuda, eala moli ale igoie etato hiloa veia egiteu galoti, etato kama ge veia mai ele veia La Tahalo Uru visigolo egiteu. La vuhula, eia kama veia la valalua e Israel tomi ge tetala, ouka, eia visati legiteu isahari moli. Mai tai ele, eia kama koramulia veia egiteu la hilile Abraham tomi ge toia veia egite e latatu La Uru sesele. La vuhula, La Uru toitia pala soio te Abraham maie mago “Oio moli tegiteu e tutubule latumu e Isak sekela la hilimu ale taku sesele ge sibitala.” Me eia matagaga mai ele veia la merera te La Tahalo Uru kama ge puru soio tegiteu e tutubule Abraham tomi ale eia visibitala egiteu, ouka. La merera te La Tahalo Uru ge puru soio tegiteu isahari moli ale eia visati legiteu, egite sekela ge pou mai e tutubule Abraham sesele. La vuhula, egite kama sibitala bulalahu, mai La Tahalo Uru moli eia toia soio te Abraham mago “Mai la imamala ge puruti, eau ge gomai lou taume, e rutumu uru e Sera ge savu, eia ge taposa e latu mulua, eia ge hatamale.”

10 Me la vimari ale, eau veia ge lapua soio te latule Abraham tai, e Isak. E rutula e Rebeka, e latula egira viboge, eala moli e tama girua isa moli, mai e tubu miteu e Iuda, e Isak uru. 11 Eala moli La Tahalo Uru viputumulitia veia ge visa le isa moli oio tegirua e latula iluale, veia ge tetala sesele. Eala, ale e Rebeka soukama pigo egirua, La Tahalo Uru veiala mago “Ale ge vimuga tegirua, eia ge la bilalaha e tarila.” Eala, eia matagaga veia La Tahalo Uru, eia igo molia mai ele te la masasagala tetala sekela moli, la vuhula e tila girua soukama pigo egirua, La Tahalo Uru goio veia mai ele veia e Iakob eia ge vulo uru te tuala. Eia kama pou muga veia ge mata muli muga la vulovulo girua veia eia taritigi, ka ouka. La Tahalo Uru visa le isa tegirua te la masasagala tetala sekela. 13 Mai La Buk Tabu eia vei matagagatia maie te la merera te La Uru, eia veia mago “Eau ge lagu tavu moli e Iakob, eala moli e Sau, eau kisu taroa.”

14 Me mave, etato ge veia mago “La Tahalo Uru eia kama gabutatala tigi”? Ouka. 15 La vuhula eia veiale Moses maie mago:

 • Mai isa ge oio ale eau veia ge gogoa,
 • tio eau ge gogoa, eau ge sulia,
 • mai la masasagala taku sekela.
16 Eala, te la vimari tomi te Abraham, e Iakob me Sau, etato hiloa veia eia matagagati mai ele veia la gilogo te La Tahalo Uru eia kama sibitala mai te la masasagala tegatou, mai te la vulovulo gatou tai ale taritigi, ouka. Eia ge gogo etatou mai te la masasagala tetala sekela. 17 Mai oio tai te La Buk Tabu Ale Pala lou, La Tahalo Uru vei matagageale Parao ale eia vahilitia te la masasagala tetala sekela, eia veiala maie mago “Eau vahilitime mai la mulugaluga tegiteu e Gipto veia oio moli taume eau ge vahilo la maututula tomi la vagagarila taku, veia oio te la maututula tomi egite ge rovi la isagu.” 18 Me oio te la merera te La Buk Tabu aleie, eia matagaga veia La Tahalo Uru, eia ge gogo etatou mai te la masasagala tetala sekela, me mai eia ge masaga tai veia ge igo gegeru tai etatou veia etato kama ge loloa, ale tai eia ge igoa mai te la masasagala tetala moli.

Ale la vimari te la igototolola te La Tahalo Uru me te la gilogo tetala tai

19 Mave, soioge isa tamutou eia veia ge hiliti, eia ge vei mago “Tiele, La Tahalo Uru umalati ge tomu sasae la vulovulo gatou, la vuhula te la vulovulo gatou isasasa etato mulimuli moli la masasagala tetala sekela ale eia hilovi etatou veia isahari ge taritigi, isahari ge ouka.” 20 Eala moli tabaragu, eau ge tahi rivu lou eme maie mago “Eme ere, veia eme ge tahi taro La Tahalo Uru?” Mai la tahalo isasa ge pui la obu, mave, la obu ge hiliti ge tahi loua mago “Ilava eme puiau maie?” Ouka, eia kama koramuli, la vuhula la tahalo ge pui la obu mai te la masasagala tetala. 21 Me eia matagaga tai mai ele veia mai La Tahalo Uru eia pui etatou, me eia tabari etatou te la masasagala tetala, mai tai etatou la valalua mai isa ge pui la obu, eia koramulia ge pui la paga ale marasa mai la tokoromola, me eia ge pui tai la paga ale kama marasa. 22 La Tahalo Uru pui tabaribari etatou tai mai ele. Eia vipou etatou isahari, etato kama taritigi agi, eia raragi veia ge mata muli la iruru tegatou, eia pigi lou etatou mai la paga ale kama kokora. Me eia koramuli seselea mai ele veia eia ge veipala la vagagarila me la igototolola tetala somai tegatou, eala moli eia kama silaha taro hari etatou, eia abia gatou la baa mai etato ge vulo la vulovulo gatou. 23 La vuhula eia masagea veia ge vahilo letatou la gilogo tetala mai la matagaga tetala ale uru eia ge paga vei la kalulu gatou veia etato ale tetala ge rovi la gilogo tetala. Eia ge vagoilo tataho etatou te la matagaga tetala, 24 la vuhula eia tola etatou soilo tetala, kama amiteu e Iuda moli, eia tola tai egiteu la valalua isapolo tai ale logala. 25 Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia te la merera te Hosea, eia veia maie:

 • Egiteu ale logala eau ge toia veia egite taku.
 • La maratatila ale eau pala veia eau kama isua,
 • eau ge toia veia eau isu egiteu.
Me

26 
 • Oio te la mautu ale pala eau pileti amutou,
 • amuto ge lolo loua veia eau toiti lou amutou
 • veia amutou e latatugu sesele,
 • eau La Uru mutou ale eau mahuli.
27 Me oio te la merera te Aisaia tai soio tegiteu e Israel, eia veia maie mago:

 • La valalua e Israel ge usu mai la magasa la mago,
 • eala moli isahari moli ge mahuli utu,
28 
 • la vuhula La Uru eia raragiti la mapa
 • te la vulovulo la iruru veia ge koli haria
 • soio te la maututula tomi.
 • 29 Mai la merera te Aisaia tai eia vei mago:

  • Mai La Uru kama ge piligi isahari e latatu gatou
  • veia egite ge mahuli utu,
  • etato ge sululu sapa
  • mai la mautu ilua ale pala e Sodom, e Gomora.

  Egiteu e Iuda vavala sesele veia ge tilimuli la merera tomi te La Uru

  30 Tio, oio te la vimari taku tomi ale eau so veveia mutou oatae, etato ge vei lou mave ovola e? Mai egiteu la valalua la maligoma, egite pala pou bububu moli, egite kama gabutatala papai ale egite poloti la merera te La Uru, la vuhula egite kama rovia. Eala moli igoie egite balavati ale egite mata kilalati veia mai egite ge sau tola La Uru, eia ge vimaroka egiteu, egite ge tetala. 31 Eala moli egiteu e Iuda ale vavala sesele veia ge visagege La Uru te la vulovulo giteu, egite boto sesele, egite kama maroka. 32 Me ilava La Uru veia egite boto mai ele? La vuhula egite gabutatala veia egite ge visagege La Uru mai te la vagagarila tegiteu lou. Egite kama mulimuli la gauru ale eia abia giteu veia egite ge gabu tikumu la pileho te Latula, veia eia ge vimaroka lou egiteu ovola. E Iesus eia magiri mai la obu ale tabuli robo la gauru tegiteu, egite goio tutuaki ovola. 33 Mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

  • Hiloa, eau ge baha la sosole taku,
  • eia ge tabuli kabili te la valalua taku e Iuda,
  • egite usu ge tutuaki ovola, egite ge boru.
  • Eala moli mai isa ge tautaulailo te la riau taku ele,
  • eia kama ge boru,
  • eia kama ge mahela veia la vulovulola mumugu,
  • eia ge maroka moli.
  Copyright information for `NAK