1 Corinthians 6

Mutaanang-nupoong-aape Tuumpireerima Baranteeriaꞌ Otoai

Tenang diiꞌkoo narunge narung daꞌmaikoꞌ minkuminkuema aming-koo maiaꞌdoaꞌ otong tee kara dootuuꞌkoo taapoꞌke minkueko simpeꞌaavaꞌnaang? Diiꞌke ee noruꞌeriaꞌ Kumponing bakaning meekupoonge simpeꞌaariaing ookara kansiꞌnupoong biikaang aarumo. Daꞌ ookara kansiꞌ simpeꞌnko~ deeng-antaruko aming-koo noruꞌeaꞌ otong daꞌ makosi simpeꞌkoo teing kapooꞌ okiꞌnarekaꞌ? Diiꞌke ee noruꞌeriaꞌ niiꞌke tee koosinunanka biikaang aarumo damaꞌke simpeꞌarampiaing? Tee tee masikung. Tee tee poreꞌ deeaꞌ simpeꞌkoo teing kapooꞌnanka anke kansiꞌkoo nkoaramaing. Bane teing nantoong noruꞌ boong basi-poꞌnupoong dootuuꞌnupoong-kooning, simpeꞌ aaripeuꞌ! Teeꞌkoo aming-koo nanimang daꞌ teing nantoong dootuuꞌkoo noruꞌ otoroaing-anko? Maiaꞌdoriaing. Arekeeꞌkoo diiꞌke ooveriaꞌ otong naning narung noruꞌpoꞌnung diiꞌkoo baito-nupoong-koong diiꞌ bake-antaruripeuꞌnung teietaꞌ turanturang kenaanka naninka-koo meuꞌka? Teeꞌkoo ee naning noruꞌpoꞌnung dootuuꞌkoo ureaamaing-koong ooveriaꞌ akoꞌ beꞌantaverererimaung tuutunang-koo~ nantoong mutaanang-koo-nupoong-koo dutakanooꞌke? Koontoꞌ duaꞌdaririning teeꞌ diiꞌka tuumpireerima. Tenang nantoonge diiꞌkoo niiꞌninge diiꞌmaikororiꞌke orakaꞌ nkoraariko diiꞌ, aiꞌ bakiaaꞌdaariko, diiꞌkoong kara-simpeꞌ otoaruko makosi tampaꞌ eeꞌ: Ampaꞌdori otoriaing diiꞌ.

Teka diiꞌ teeꞌ nkorariaꞌ otong; teka baruꞌnooꞌ orakaꞌ diiꞌ eeꞌning namaiaꞌ makosinuka diiꞌka orakaꞌ nkoreerimaung bakiaaꞌdeerima kara aveꞌeri tuumpireerima. Noruꞌeriaꞌ otong teing nantoong nampeesi orariaavaining teing Kumponing bakaang muuꞌkoo tumpariaukaꞌnung? Aavaraariko taaraverereriaukaꞌ. 10 Aiꞌ aing eeꞌning teing eeꞌ oroꞌnuka tumpariaukaꞌnunge: Kaukauroarimaing, kumponing tositosinanka siompaamaing, nampeesi orariaamaing, nantoong biiꞌka avarimaing eeꞌnoko teing paaravaamaing orakaꞌnko aarumo biiꞌka, bakiaaꞌ nkonuka, mamairontoꞌnuka, purintoꞌnaruꞌ naiaama kanuꞌarimaing, kapooꞌkoo tataꞌarimaing, okoꞌoko baukonanka, deuꞌ baukonuka, eeꞌnoko tavuꞌ ninka bakiaaꞌ nkoaamaing. Tevitu avitu eeꞌ oroꞌnavitu tumpariaukaꞌnung teꞌ Kumponing bakaang muuꞌkoo. 11 Niiꞌning tee diiꞌkoo teeꞌ eeꞌnaꞌ nkorarikoꞌning, teka Tanuaang Meekunge Kumponing-etainge diikaang domang kiiroraaꞌantaruruꞌ, eeꞌnoko meekaꞌantarurira koong-antaruruꞌ tee Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ bakaang miring-koo kuunge.

Kaukauroi Otoriaꞌ Otoai

12 Diiꞌke aaꞌperi otomaung, “Amutemuriiꞌ kapooꞌ tauraꞌpari otong niiꞌke nko-koo.” Teka niiꞌning kapooꞌnankai pakumuriaung. Amutemuriiꞌ kapooꞌ tauraꞌpari otong ninge nko-koo, teka ning ninka boong siꞌmaravaukaꞌnung kapooꞌ niiꞌnung bakaang purintoꞌkoo. 13 Napoꞌ diiꞌke aaꞌperi otomaung, “Taamang tee pakosiiꞌkoo makosi eeꞌnoko pakosiiꞌ tee taamang-koo makosi.” Teka ampaꞌdoriaukaꞌ asiꞌnooꞌka Kumponinge tee ookaanka tamunsiꞌnaanka deeng-antavureaing. Nka niikaang mono arekeeꞌ? Kaukauro-koo makosi deeaꞌ. Niikaang mono tee Ovoring-koo makosi eeꞌnoko Ovoring teeꞌke, niikaang mono-koo makosi. 14 Eeꞌnoko asiꞌnooꞌke teie bakaang purintoꞌke deto daaꞌmuriaing niiꞌ niikaang mononanka teeꞌ eeꞌnaꞌ Ovoring daaꞌantavuuꞌnaꞌ nariꞌ. 15 Diiꞌke ee noruꞌeriaꞌ diikaang mononanka tee namaranaꞌ Karistooꞌ bakaang mono-koong? Arekeeꞌ, makosie naninge taapoꞌ tontaꞌui dei namaranaꞌ Karistooꞌ bakaang mono-ita eeꞌnoko baraaꞌupeuꞌ niiꞌnani ninka bakaang mono bakiaaꞌkoo baavearamai ninka? Bakei katuaꞌ! 16 Diiꞌke ee noruꞌeriaꞌ tee naning baka beꞌnuꞌaravaing teni ninka bakiaampa ninka beekaang mono tee narung mono deemparavaing? Teeꞌ eeꞌnaꞌ Daari Meekunge minkuvumanaꞌ aaꞌpuma,

“Tenaanka tee narung mono deempareaing.”
(Pupuꞌ 2:24)

17 Teka baa tee narung baka Ovoring-koo avaravaing beekaang tanuaang tee narung tanuaang deemparavaing.

18 Baariꞌantarariri otoriai kaukauroi otoꞌketa. Teing niiꞌning orakaꞌ nkonanka nkoampima tee mono-ita taapoꞌke nkoampimaung, teka naning kaukauro nkovuma tee baka bakaang mono orari-antavaramaung. 19 Aiꞌ noruꞌeaꞌ ee dakaang mono tee Kumponing bakaang Tanuaang bakaang pava meekava? Kumponinge teꞌ sipuuꞌ eeꞌnoko teꞌ eeꞌnooꞌ otomaung. Tee eeꞌnara okovenung, daꞌ deeaꞌ. 20 Teie tee daꞌ pankainge mooꞌke mooꞌduinung napoꞌ tororuma. Teeꞌkoo dakaang monoi pankaing-antavei otoaing.

Copyright information for `NAS