2 Timothy 3

O hivis avakwa nggarogo dogop wene

Andi atma, an wene ambi helup arinyok yiluk, yukhisogon o. O hivis oklarup hudi vaga anggin mondok iya erogo nenovaga ari wasogon. Andi hudi vaga ogarup ako, avakwa enendawi enanggidik agwi, yoparip adigat hogoup ombarit lagwi, “Wi!” vok yukneraupwak yiluk wogobategek lagwi, enendawi siyabategek lagwi, avakwa miyuk-meyak erogo bigik lagwi, inisa-enasin enane des erogo hunggitek nagwis, wogeraup ovara, wa yegetek lagwi, Ala wene sagalogo baik lagwi, ogagu dogosogom. Andi ogarit lagu dugwit, enowa-enaot enabwa dek umbutwi, wene adem enendawima werek halok, ap ako inim dambulup enanggon umbutwi, ogagu dogosogom o. Avakwa enavok mbalit lagwi, ogarup oginipu halok sovalogo bagetek mondok ogarit lagwi, enaninis adigat dugwit, avakwa mondok enarit lagwi, sek ogarup mondok enanggon ombarit lagwi, avakwa enaruguluk, inil yonggoninipwis, enendawi holhegetek ugun-ugun ogarit lagwi, “An nadigat iya,” yiluk, wogokbategek lagwi, Ala inim hunik dogop embetetek enendawi ninggya halok musek laup adigat umbutwi, andi menda adigat ogarit nagu dogosogom. Eke, andi ogarit lagu dugwit, Ala wene wokbaluk ogarit lendagwi elesenggen ovagak okhedelagwi ovara, enendawi andi, “Ala wene andi anye dek, nenanggon o,” ombakluk, ogarit lagu dogosogom. It ap andi ogagu-selok, inim horok-horok arubuk.

It ap andi en enamwa nungguguluk, enane amburup nditik yugurugu dogomundik, nunggugu-selok, it akwa weyak ogagu lagagwa vaga enomaluk wisane enovaga durik agarwik ako, enendawi ndaik enendawi ninggya halok musek lagu-sigik, it ap andi en enane seve erogo yugurugu dugwit, enendawi nomalinivisagwi. It akwa andi en enane hunik-hunik yugu dugwit, “Ala wene andi, ambi mamuneranes o,” yiluk, yagalagwi ovara, avyarat wene Yesus avok ako inilup asagwi dek.

O muk erogo it ap Yanes, Yamberes iperen en Musa ako, “Nenanggon o,” yiluk, yagagwa ako hak, yogak it ap andi, avyarat wene Yesus avok ako, “Nenanggon o,” yiluk, yagalagwi. It enendawi mondok weyak adigat ombasagwi atma, it wene avyarat ombakluk ogasagwi yugwi ako enavut mbanggu-selok weyak at ogagu-sugup. It ap Yanes Yamberes iperen en ogarit lagagwa sigam agagi ako hak, it ap andi ogo, enendawi obak ugun wes dugwit, yagan nagwis ako avakwa ovok inivaga sigam agya halok, ambi inim ogagu dogosogom buk.

Ogagya dogopwak yiluk, atok vaga yugogogi wene

10 Hat verak, an wene mamulirigya, an ogarit lagya, ogarup nendawi wenggenggu, nendawi At ovaga vanggabaluk avyarat imbita, weyak okbanunggu-sigik, nendawi wadok dek agirik, avakwa nendawi hunik okbugu, anggin-mbanggin novaga agya hegek, nendawi mbuk dugwit wigya, ogarit lagya neyagya lagagin. 11 An o Andiokiya, Ikoniyum, Lisera inim, werekma, edup-mbedup okbanunggu-sigik, wakhidigya lagagis ako ovok helup aro. Iya erogo okbanunggu-sigik, nendawi mbuk dugwit wigya neyagek ovara, Nasin en nagap wendatnitigi. 12 Yi avakwa ndi avakwa Keretus Yesus inim hunik dugwit, Ala wene wokbaluk ogarit lagu dogosogom umbutu-selok, edup-mbedup erogo bigik nagu dogosogom aro.

13 Anderogo ovara, it avakwa weyak ogasagwi menda inim, enane huluk yagalagwi menda inim, weyak ambi inim ombok ogarit nagu dugwit, ir-it enambokan dagalhidugu dogosogom. 14 Eke, hat verak, yi wene ndi wene, “Yi avyarat o,” yiluk, mamulhedagagin ako, nggirik-nggerok erogo vagogo dogwen. Sani en mamulhogogwa ako helup aro. 15 Eke, hat Ala Wene Mbalek
3.15Ala Wene Mbalek Paulus yagagi ako, o andi hudi vaga Ala Wene Endak Mbalek adigat welagagi. Andi, Musa wene inim, Navi-navi wene inim, Ndawi wene inim, andi adigat welagagi. Ala Wene Vivis Dirup Mbalek ako ao hegek yagagi. Ala Wene Endak Mbalek ako, Yesus ao wagatek hegek dirup watugwa ovara, anggelekma wene wisane Yesus avok dirup watugwa.
madukma en hilup agindik. Ala wene andi, Keretus Yesus vaga vanggabaluk avyarat umbutu niniselok, nenagap wendarup ako ninelup okbininaliga.

16 Ala Wene dirup mbalek ovok erogo Averiniki avakwa enendawima des iri lagagirik, yugirigya hegek, dirup mbanggugwarikmu, wene mbalek yi ako vaga en avakwa mamulirugwi, weyak ogagu-selok enaruk watya, enane adik yagan nagwis ako hol inipwis, eke, sek adigat ogagu dogop yugirigya, ogagu dogopwak yiluk, Ala Wene mbalek agarik o. 17 At Ala en dirup mbalek wokneragagi ako andi, nit Ala aburi dugwit, yi menda ndi menda sek ogagu dogopwak yiluk, dik-duk erogo bininggigi.

Copyright information for `NBQ