Mark 13

Ala awi valekma masalasogon wene

(Matius 24:1-2; Lukas 21:5-6)

At Yesus Ala awi valekma akoma en wunggwiam, At ane welagwi menda ambi en, “Guru wai. Helep ombok inim, o valek inim, mondok sek yi hil okanen, wii,” yiluk, vok yagagi.

Vok iri lagagimu, At Yesus ako en iri dugwit, “O helep vaga valek yi iya helagwi ovara, helep ovaga dambuk ogarek iligik andi ambiat ogo dogosogonbuk. Ovok erogo masalasogon o,” yiluk, yugeragagi.

Hivis anggin-mbanggin okninivup wene

(Matius 24:3-14; Lukas 21:7-19)

Yugirigya lagagirik, hivis, Yesus ndom Saitun vaga hora iri lagagirik, Ala awi valek amokmot werekma, it Peterus Yakobus inim, Yaya Andreas inim, enadikmu en hemetu dugwit, “Hat yukneregen ako, o mera oklarimi? Anderogo ogarup yukneregen ako, horok ari wagya hegek, nit nenendawi dibamunda, eyave ngga menda ogarumwi yukneran o,” yiluk, yugogogwa.

Yugugu lagagwama At Yesus ako en, “Ap akwa nomalhinipusawen, henendawi suwam watu dogwes. It ap akwa wisane An ninis vaga, ‘Keretus ako an arat o’, yiluk, ap akwa wisane enendawi nomalinivusogon. Ndup nggaganggwis, ndup sumbutwis ovok henaruk hulumwi ovara, henendawi dek arubuk o. Andi avyarat oklarisogon ovara, ‘E ako vage horok ari wandiga’, yiluk avyarat ombarubuk. Yi ap ndi ap ininis unggul adik-adik ndup sumbutwis, o negara adik-adik ndup sumbutwis, o nggoma-nggoma o wadok iris, erom uvup agya, andi ogarisogon andi, akwa avyak baguluk yavul wasagwi wane-wane aro.

Wene owak dilisagwima enadema wokenombolok lagwi, it ap Yakuri samban ogasagwima en yawi hinitwis, it ap ombok inim, it ap ininis ombok inim, An ogagagis ako inil vaga vagalogo yugeravovok yiluk, wokenombolok enadoma bigiga lasogonma, henendawi suwam wakedugu dogwes. 10 O hivis ogarup ao hegek, sek wene yi endak akwa ap ininis unggul digosek yugeregek lagu dogop. 11 Wene owak dilisagwima wokenombolok lagu-selok, wene ngga yup henendawi anggin arubuk. Hit henadik henendawi hobaluk yugeragupuk. Ata andi hudi At Averiniki en yukhirigya hegek yugeragup.

12 Aswe en aswe at warupwak yiluk, vagago wogirigya, asin en abut warumwak yiluk vagago wogirigya, eke enaburi en enasin-inisa inim ogotbaluk inirupwak yiluk, wogurugwi, ogarusogon o. 13 An ninis hit avyarat wegep vaga it ap akwa ovok erogo enanggon henombarusogon ovara, o hivis vaga henendawi wadok dek okbaluk, dogomwi halok henagap wendakinivisogon o,” yugeragagi.

Ala aburi enovaga anggin-mbanggin arup wene

(Matius 24:15-28; Lukas21:20-24)

14 Hit Ala wene dirup warek yi yokelagwi menda andi, henendawi dibagu dogwes!

Yesus en iri dugwit “'Alon werek adik menda weyak adigat okbisaliga menda'
Daniel 9:27; 11:31; 12:11
o mogama mendek hinil hugu dugwit, ‘Wii’ yiluk, it Yudeya menda ndom vaga andoma hoda wunggu dogomwak.
15 Eke hoda wunggu dugwit enangge enangge umwa heda nunggubuk.”

16 “It yavupmu agarwik ako, eneyami vaga enasum enamwa heda labuk. 17 O andi vaga akwa enavula inim, eneyagi ao idyak wogerelagwi inim, nggarogo vupuk labuk atma, enabwa o! 18 O musu hunik ninggyaim, ogagya hawen samban ogagu dogwes. 19 At Ala en yi menda ndi menda bagagi hudi en yogak yi hudi ap akwa enovaga anggin-mbanggin okbugu lagagwa ovara, andi horok at okbugu lagagwa. Yogak ogo maduk at okbiselagwi ovara, o andi vaga enovaga anggin-mbanggin adik mondok iya erogo okbugu hasogon. 20 O andi vaga Ala en anggin-mbanggin ako dek erogo balipuk en ap enagap mondok wendaklaklipuk ovara, ap akwa mikbaluk enogo bogogi ako enake hudi bayogon.”

21 Yugirigya lagagirik, “O andi vaga ap ambi en ‘Yokanes, Keretus ako yoma agarik’, eke, ap ambi en ‘Yokanes, Keretus ako andi ilumu agarik’, yukirugu-selok, henendawi avyarat ombarubuk. 22 It huluk wene yukurugu dugwit, ‘An Keretus aro’, eke, ‘An navi Ala wene yukheraliga menda aro’, yiluk, yagan wagu dogomundik, ap akwa Ala aburi enogo bogogi ako nomalhinivuguluk, enalon werek menda inim, ogarubuk menda inim, ogarusogon ovara, dek. 23 Andi halok, henendawi suwam watu dogwes. Ogarup ako ao ogagetek hegek, wene endak ovok erogo vagalogo yukhirigi o,” yiluk, yugeragagi.

An ap at endaklagagis ako warugwis wene

(Matius 24:29-31; Lukas 21:25-28)

24 Yugirigya lagagirik, “O andi vaga anggin-mbanggin ako okbaluk,

‘Mo il hwis iris,
saut abya dek agya,
25 dadiwap mbogot vaga en wema wambu wagya,
mbogot vaga enanye werek menda ako wadok-wadok iris,
ogarugwi o’,
Yesaya 13:10; 34:4

26 ogagya hegek An ap at endaklagagis ako niris novagangge yikedelok, nagayuk werek dugwit, hena anggelekma wambu wagya neyagup. 27 Wagya dogogurik, it malaikat mbogot vaga yonggo nelagwi menda ako o adem venak-venak lakbugu dogogurik, it Ala en enogo bogogi ako o atok-atok andoma en wonggalogo bisaguluk warugup o,” yiluk, yugeragagi.

Yo ara wakhegek yugeragagi wene

(Matius 24:32-35; Lukas 21:29-33)

28 Yugirigya lagagirik, “Yo ara anggup savuligiluk ogasiga ako wene henendawi dibas. Anggup savunggya lagarik, angga savuligiluk ogagya halok, o adem o hivi bagiluk ogasiga o, yagalagwi ako hak, 29 ‘anderogo ogarugwi o’, yiluk, yukhirigi ako ogagya hinil hugu dogogupik, horok vanggo yagas higi o, yiluk, ombarugup.”

30 “Hit yogak agipik ako, ao dek agatek hinigik hivis ogarup avok yukhirigi ako, ovok erogo atma agya hagup o, yiluk, avyarat yukheraliga. 31 Mbogot inim, wen inim andi, dek arugwi ovara, An nane andi mondok-mondok dek arisogon dek o,” yiluk yugeragagi.

Enendawi suwam watu dogop wene

(Matius 24:36-44)

32 Yugirigya lagagirik, “An ap at endaklagagis ako o ngga vaga warup inim, mo il ngga vaga warup inim, ap akwa ovok enunggut. It mbogot vaga nelagwi menda ogo enunggut. Eke, An Ala abut ogo nunggut at agirik. Ilup andi, An Nasin Ala adigat agarik,” yiluk, yugeragagi.

33 Yugirigya lagagirik, “O mera hudi oklarup andi hit henunggut atma, henendawi dibagu dugwit suwam watu dogwes o. 34 Ap ambi o adumu lagiluk, ogagya dugwit at ayeloman o malogo dogopwak yiluk, yavup adik-adik ogagu dogopwak yiluk vulogo bugu, at sup mbanggutmu dogopwak yiluk, yugugu, ogarogo bisiluk wilisiga ako hak, 35 at awi werek ako howam warimi a, hup agako warimi a, o yanggok swa ane irisim warimi a, mo nggao irisim warimi a, o andi vaga warisogon henunggut atma, henendawi anggin vaga dugwit suwam watu dogwes.

36 At warisogon ako hit ambi ugun nogo yugusim supuk erogo wagya hawen, henendawi dibaluk, suwam watu dogwes, 37 yiluk, An wene henendawi suwam watu dogop yukhirigi yi, ap akwa ovok erogo yugeraliga o,” yiluk, yugeragagi.

Copyright information for `NBQ