Mark 3

Hivis it Yakuri samban ogasagwima umwa akoma ap inggis venak weyak werekma At Yesus nonggagagi. Nunggwigya lagagimu, ap akwa ambetap akoma en, “Samban ogasagwi vaga yavup moga hegek At Yesus ap inggis weyak ako sek okbagya hamwi a dek a?” yiluk, enane wonggalogo ovaga baguluk, inil vik-vak welagagwa. Inil vik-vak werekma At Yesus ako en, ap inggis weyak ako yugugu dugwit, “Mondok iri dogomindik, o ilim yenam oma,” yugugu lagagirik, it ako yugirigya dugwit, “Samban ogasagwi vaga sek oginivup andi sek a, eke, weyak oginivup andi sek a? Eneyave inidi yup andi sek a, eke inirup andi sek a?” yugeragagi ovara, enane dek at, mbup yagagwa.

Yesus mbet iri dugwit il dombalinivit lagagi. Il dombalinivit lagya lagagirik, “Enendawi lakot ai,” yiluk, endawi burup iri dugwit, ap inggis weyak ako yugugu dugwit, “Hinggis welalhanen,” yugugu lagagimu, inggis welalhagagi. Inggis welalhigya lagagimu, inggis ako sek agagi. Sek agya lagagimu, it Parisi menda ako en wulu wagu lagagwarik, it Herodes menda inim homakbaluk, “Nggarogo waruk o?” yiluk wene mbangguguwa.

Yesus en ap akwa wisane erogo sek oginipigi wene

(Matius12:15-16; Lukas 6:17-19)

At Yesus ane welagwi menda ako inim inamut Galilea omban vaga lagu lagagwama, ap akwa wisane o Galilea en At inim lagagwa. It At Yesus ogarit lagya ako enaruk hunggu lagagwarik o Yudeya en, Yerusalem en, o Idumeya en, o Yoredan elavikit en, o Tirus Sidon yi awi ndi awi andoma en ap akwa wisane At adema homari wagagwa. Ap akwa wisane homari wagu lagagwama, At Yesus en At eyaganggom yugirigya dugwit, “It ap akwa wisane hobo-hobo erogo okbanunggusawen, mburis ambi An hora yumenda amot okbomanes,” yiluk, yugeragagi. 10 At Mburis ambi amot okbomanes yugeragagi ako, it ap akwa wisane erogo sek oginipigirikmu, it aup warera ako en Yesus ininggis vagaruguluk horok-horok nonggagagwa. 11 Horok-horok werekma, it madis enendawima nonggagagwa ako it madis ako en Yesus inil hugu lagagwarik, Ala abut Hat aro, yiluk, na yugu dugwit, yeve-reve yagagwa. 12 Yeve-reve yugu lagagwama, At Yesus en ane abet vaga it madis ako yugirigya dugwit, Hit yedok neyagipikmu ap akwa mondok yonggo yugerabuk! yugeragagi.

Yesus en ap eneyave 12 yanggup yugeragagi wene

(Matius 10:1-4; Lukas 6:12-16)

13 Yugirigya lagagirik, At Yesus ako hulikmu inggya lagagirik, akona en inim dogoguluk endawi hologo bagya lagagirik, warupwak yiluk yanggup iri lagagimu, adema homari wagagwa. 14 Homari wagu lagagwama, it ap 12 ako mondok okbugu lagagirik, wene yugirigya dugwit, “Ninim dambulik dogoguluk, mondok okbigigis o. Eke Ala wene yugurugwi, madis ap endawima nonggagagi halok, An ninis vaga nggigilogo wibugwis, ogagu dogovovok yiluk, lakbigigaliga o,” yiluk, enogo mondok okbogogi.

16 It enogo mondok okbogogi ako yi:

 • at Simon inis hivis Peterus sanggigi ako inim,
17 
 • Sebedeyus aburi Yakobus aot Yaya inim, ininis andi it enane vaga Boaneges sabogogi, eke nit nenane vaga ‘Unggul Ane Aburi menda’ sabogogi, ako inim,
18 
 • Andreas inim,
 • Pilipus inim,
 • Batolomeyus inim,
 • Matius inim,
 • Tomas inim,
 • Alepeyus abut Yakobus inim,
 • Tadeyus inim,
 • at Simon ap Selot
  Ap Selot andi it Yakuri menda enadik dogop ogagu lagagwa menda.
  menda inim,
19 
 • at Yudas Ikariot ‘Yesus warup’ avok mbanggigi ako inim,
ako at enogo mondok okbogogi.

Sile Belesebul wene

(Matius 12:22-32; Lukas 11:14-23, 12:10)

20 Enogo mondok okbisiluk, hivis umwa nunggwigya lagagirik, andoma werekma, ap akwa wisane At adema homari wagu lagagwama, Yesus At ane welagwi menda inim ‘Erom naup dek higyo’ yugu lagagwama, 21 ap akwa en “Ap yi nenek yagan naliga yi, wii!” yugu lagagwama At owa aot enaruk hunggu lagagwarik vagaruguluk lagagwa.

22 Vagaruguluk ogagusim, it guru agama ako o Yerusalem en wagu lagagwarik, “Ap yi sile Belesebul endawima nonggagagi. Sile ako vaga At madis nggigilogo wibisaliga,” yiluk, yugu lagagwa.

23 Yugu lagagwa ako, At Yesus en it ap akwa warupwak yiluk, yanggup yugirigya lagagirik, At adema homari wagu lagagwama, wene wakhegek yugirigya dugwit, “At sile atma, ap akwa enendawima nonggagagi andi, at sile nggarogo wibaup embetep?” yiluk, yugeragagi. 24 Yugirigya lagagirik, “It ap ako enavema bisaligama, ir-it ogotbaluk, adik-adik wunggu-selok andi, sek dogosogon dek o, weyak dogosogon o. 25 Eke, it o yapwi ambiat agarwik atma, ir-it ogotbaluk, adik-adik wunggu-selok andi, enawi yapwi ambi atma, andoma sek dogosogon dek o, o ako um asogon o. 26 Andi halok, at sile inim at avema agarwik menda inim, ir-it ogorek dugwit halok andi, dambulik dogosogonbuk. Ovok dek at arisogon o,” yiluk, yugeragagi.

27 Yugirigya lagagirik, “Ap ambi aninis wisane heda magatek hegek, at angge ndiyali nunggup andi dek o. Heda makbaluk andi ndiyali nunggup andi sek o,” yugeragagi.

28 Yugirigya lagagirik, “An wene avyarat ambi yukherayogon o. Ap akwa yi weyak ndi weyak ogasagwi inim, ap enavok weyak-weyak erogo biselagwi inim, At Ala en mbo baluk, dek erogo bisaup ndak ovara, Averiniki avok weyak-weyak erogo belagwi halok andi, At Ala en enomaluk ako andi dek erogo bisayogon mondok dek o. Andi vaga weyak enovaga dinggilik hegek mondok dogosogon o,” yiluk, yugeragagi. 30 (Andi yugeragagi ako andi iren, “Madis endawima nonggagagi o,” yagagwa halok, anderogo at yugeragagi.)

Yesus isa inim, arwi inim wagagwa wene

(Matius 12:46-50; Lukas 8:19-21)

31 Anderogo yugirigyama, At isa inim, arwi inim, wagu lagagwarik, wamu andenam mendek dugwit, “Yesus wulu warupwak yiluk, yugeres,” yiluk, yugeragagwa. 32 Yugurugu lagagwama, it ap akwa wisane At adema homago horaik agarwik ako en, “Yesus wai. Hisa inim, harwi inim, wamu dugwit, habyam agarwik,” yugogogwa.

33 Yugugu lagagwama, At Yesus ako en, “An nisa, An narwi andi sa embetep?” yugirigya lagagirik, 34 At adema horaik welagagwa ako il yambenipu dugwit, “Dek o. An nisai, An narwi, hit heneyave yi aro. 35 Hit Ala endawi ombasiga wane-wane ogagu hiniselok andi, nisai narwi andi hit aro,” yiluk, yugeragagi.

Copyright information for `NBQ