Mark 6

It ap Nasaret menda en “Yesus nenanggon” umbutugwa wene

(Matius 13:53-58; Lukas 4:16-30)

O andoma en Yesus At ane welagwi menda ako inim, awi adem vaga lagagwa. Lagu lagagwarik, samban vaga it ap Yakuri menda samban ogasagwima, nunggwigya lagagirik, wene mamuleragagi. Wene ao mamulirigya hegek, it At ane enaruk hunggugwa ako en, “Ap yi wene nggoma en wagas vaga yagaliga? Ap endawi werek hak yagaliga yi, nano wene wagas vaga yagaliga o? Ogarubuk menda ogasiga ako, nggarogo erogo ogasiga embetep? Wii,” yiluk, vok yagagwa. Vok yugu lagagwarik, “At hwa Maria eyak o valisiga menda yi arwi Yakobus inim, Yoses inim, Yudas inim, Simon inim, At arwi hwavyak inim agarwik yi ako, dek?” yiluk, At Yesus enanggon umbutugwa.

Enanggon umbutu lagagwama, At Yesus en, “It ap navi-navi Ala wene yugerelagwi menda andi yi awi ndi awi en siyabiselagwi ovara, at awi adem vaga menda inim, enowa-enaot inim, avuk agarwik menda en ininis siyabiselagwidek o,” yugeragagi.

Yugirigya lagagirik, ogarubuk menda andoma en ogarup meyan halok, un ambitap-ambitap, aup idumu, inggis inunggul vakbisiluk, sek okbogogi ovara, it enendawi At avyarat embetetek halok, Yesus “Wii,” imbitigi.

Yesus At ane welagwi menda ako lakbogogi wene

(Matius 10:5-15; Lukas 9:1-6)

Yesus yi awi ndi awi yanonggwegek-ndanonggwegek wene mamuleregek nagu lagagi.
Nagu lagagirik arwi 12 menda ako warupwak yiluk, eneyanggup yugeragagi. Wagu lagagwama, madis agoda werek menda nggigilogo wibigik nagu dogopwak yiluk, wene yugirigya lagagirik, mberen hondok lakbogogi.

Lakbugu dugwit, “Erom inim, yum inim, yoparip inim, wolok labuk. Un hit henowanggun adigat hedelok elales. Hinarupato yikedaup, andi sek ovara, heneyave atma yum mberen yirup dek o,” yiluk, enaruk watigi. 10 Enaruk watya lagagirik, yugirigya dugwit, “O ambima lamundikmu, wokinupu-selok, hinim andoma dogomundik, elalo. 11 O ambima en hit wokinapitek halok, hinane inim enaruk hunggitek halok, inil vaga hinilamundinek hinisok vaga mupak hak horogo baluk, andoma en wilitalo o,” yiluk, lakbogogi.

12 Lakbugu lagagimu, lagu lagagwarik, “Hit weyak ogagu lagep ako, henendawi hobaluk, mbo bas o,” yiluk, yugeregek nagu lagagwa. 13 Nagu dugwit, yi madis ndi madis wisane nggigilogo wibigik, aup edup enovaga amburup minyak zaitun ndibisiluk sek oginipwis, ogenavit nagu lagagwa.

Yaya avup mbanggugwa wene

(Matius 14:1-12; Lukas 9:7-9)

14 Oginavit nagu lagagwa ako vaga, At Yesus inis yi awi ndi awi inaruk hunggugwarikmu, ap inis ombok Herodes ako inim aruk hunggigi. Inaruk hobagu lagagwarik, it nin en, “At Yaya ima wombabugu lagagi ako hambisagwima en iluk akluk, mendok yagas ako vaga, ogarubuk menda ogarit lagya higyo o,” yiluk, yagagwa. 15 It nin en, “Dek o. Eliya aro,” yugwi, eke it nin en “It endak Ala wene yugurugu lagagwa navi-navi ako hak, yogak yagaliga o,” yugwi, yugu lagagwa.

16 Yugwi ako, at Herodes aruk hobagya lagagirik, “Avyak. Yaya avup mbanggigis ako, iluk akluk, mendok yagas higi o,” yiluk, yagagi.

17 Andi, hwa Herodiyas at Herodes aot Pilipus ogwa hegek, at Herodes en hedagagirikmu, at Yaya en Herodes yugugu dugwit, “Hat haot ogwa hegek, wegindikmu hinim dogop moga o,” yiluk, yugugu lagagi. Yugugu lagagirikmu, at Herodes en hwa ako endawi sek arupwak yiluk, Yaya heda marupwak yiluk, ap enayegen werek lakbugu lagagimu, lagu lagagwarik, heda makbaluk, lembaga mabagagwa.

19 Mabagu lagagwama, at Yaya yagagi ako vaga at hwa Herodiyas ako endawi aninis wisane agagi. Endawi aninis wisane agya dugwit “Yaya watbaup,” imbitya hegek ap Herodes ako en “Yaya ako weyak ogagetek, endawi sek atma warup dek,” imbitigi. At Yaya en wene yugugu hegek, ap Herodes aruk hunggu dugwit endawi anggin ovara, hulup endawi adenggen imbitya dugwit, “Watya hawen,” yiluk Yaya hwilakbagagi. Hwilakbagya lagagimu, watbaup ako dek agagi.

21 Warup dek agagi ovara, at Herodes endaklagagi hudi ari wagagirikmu, at arwi, kepala-kepala mondok okbogogi inim, it enayegen werek menda inim, it ap Galilea menda enasini ap ombok-ombok inim, adenggen isogo isagusim, hwa Herodiyas ako en, “Ee! yogak andi nanonggal homagaoma,” imbitigirikmu, 22 at Herodiyas eyak ako nunggwigya lagagirik, vilino-veleno iri halok, at Herodes aswei enayonggo lakbogogi wagagwa ako inim, “Hwa yi yagaliga a, wii,” yiluk vok yugu lagagwama, at Herodes en hwavyak ako yugugu dugwit, “Hat nano menda nggino yuknugu heyalok, an wokirisogon o.” 23 Yugugu lagagirik, “Hat an nano wokirup embeten? O yoma an nandok agirik atma, ‘Hudi mbalogo banin’, yuknugu heyalok, anen venak higirogo bagasogon o, Ala inis vaga avyarat yukisiga,” yiluk, yagagi.

24 Iri lagagimu, wunggu lagagirik, hwavyak ako isa hemetigya dugwit, “An nano menda nggino yugirik?” yugugu lagagimu, isa ako en “At Yaya ima wombabisaliga menda unggul mbalhirumwak yiluk yugiri elak,” yugogogi.

25 Yugugu lagagimu, at hwavyak ako vupuk lagya lagagirik ap ombok adema, “Yogak Yaya ima wombabisaliga menda avup mbalogo unggul walup vaga mbo erogo wokniri omano,” yiluk, yugogogi.

26 Yugugu lagagimu, ap ombok Herodes ako endawi weyak agagi ovara, it isogo isagusim inil vaga at Ala inis vaga yagagi halok, hekbaup anggon embetek, 27 ap yegen werek ambi Yaya avup mbalogo unggul wolok warupwak yiluk, lakbagya lagagimu, lagya lagagirik, lembaga nunggwigya lagagirik, adonggop mbalogo 28 unggul walup vaga mbo erogo wolok wagagi. Wolok wagya lagagirik, hwavyak ako wogugu lagagimu, isa wogogogi. 29 Andi en at Yaya ane welagwi menda ako en, Yaya avup mbanggugwa inaruk hobaluk lagu lagagwarik, eyave wolok wimu balagagwa ovara Yesus yagan nagwis ako Herodes aruk hunggu lagagirik “Yaya iluk akluk mendok yagas higi o,” yiluk, yagagi.

At Yesus en ap eneyave 5000 erom wogeragagi wene

(Matius 14:13-21; Lukas 9:10-17; Yaya 6:1-13)

30 At Yesus lakbogogi ako eneyami vaga At Yesus adema wagu lagagwarik, it ogarit nagu lagagwa wene inim, mamuleregek nagu lagagwa wene inim, wene mbilinogo yugiri wagagwa. 31 Mbilinogo yugiri wagu lagagwama, ap akwa wisane erogo At adema lagwi-wagwi ogagusim, erom naup dek agya lagagimu, At Yesus ako en, “Sat yanggalhedaguluk, nenadikmu ap akwa dekma lasogon en omanes,” 32 yugirigya lagagimu, it ako mburi-vaga nunggugu lagagwarik, enadik ap akwa dekma, andoma lagagwa.

33 Yesus asweimuni inim lagwi ako ap akwa wisane yedok inugu lagagwarik, o yi awi ndi awi en it wen vaga vupuk enendak enabyam ari lagagwa. 34 At Yesus ako mburi-vaga en is embetma wulu wagya dugwit, ap akwa wisane homago ako il inugu lagagirik, “It wam ndomba vagenombogo dek menda ako hak, it yi anderogo at inigis o,” imbitya lagagirik, “Enabwa o,” imbitya dugwit, yi wene ndi wene mamulirigya lagagi. 35 Wene mamulirigya hegek, o vage hup agya lagagimu, At ane welagwi menda ako At adema wagu lagagwarik, “O ovok hup agya halok, o yoma ap akwa dekma wagyoma, 36 ap akwa yi enagarom onggo hunhedapwak yiluk, o ombokma inim, o adik-adik valekma inim lakbisino,” yugogogwa.

37 Yugugu lagagwama, At Yesus en, “Hiren at enagarom wogeranes,” yugirigya lagagimu, iren, “Nit erom hunogo menageraup andi onggo andi onggo ombok yoparip 200 denari
Denari ambiat andi yavup onggo satu hari ndatak.
baup embeten?”

38 Yugugu lagagwama, At Yesus en, “Hit henagarom maren agarik? Yokanes.” Yugirigya lagagimu, yokugu lagagwarik, “Erom roti un lima, eke ikan mberen at agarik,” yugogogwa.

39 Yugugu lagagwama At Yesus en it yugirigya dugwit, “Ap inarwi dombok mbeyambup vaga andena bisam ndalogo hora yi elales,” yiluk, yugeragagi. 40 Yugirigya lagagimu, it ap homago ako, nin 100 vaga ambima hora yugwi, nin 50 vaga ambima hora yugwi, ogarit lagagwa. 41 Hora yi lagu lagagwama, At Yesus ako en erom roti lima ikan mberen inim, wigya lagagirik, il mbogot vaga iligik dugwit, “Ala Nasin wa!” yiluk, samban ogagagi. Samban ogagya lagagirik, erom roti ugurogo ap akwa ako sumburerapwak yiluk, At ane welagwi menda wogeragagi. Wogirigya lagagirik, ikan 2 wogogo it ovok erogo napwak yiluk, sumbureragagi. 42 Sumburirigya lagagimu, it ako ovok nunggu lagagwarik, enagaum agagi. 43 Enagaum agya lagagimu, erom inim, ikan inim, nin higirogo bagagwa ako, mburin yum 12 vaga yedogo mbin erogo bagagwa. 44 It ap erom roti nunggugwa ako, eneyave dambulik andi 5000 nunggugwa.

At Yesus is iri vaga lagagi wene

(Matius 14:22-33; Yaya 6:16-21)

45 Erom roti nunggu lagagwarik, At Yesus en At ane welagwi menda ako yugirigya dugwit, “Mburi-vaga nunggugu dogomundik, o Besaida henendak lagu dogwes,” yiluk ane avuput vaga yugirigya lagagirik, lagu-sigik, ap akwa ako enamwa lakbigigi. 46 Ap akwa ako lakbugu lagagirik, hulikmu andoma samban ogari inggigi.

47 Akoma samban ogagya lagagirik, o hup agagirikmu, mburis ako is namutmu ilim ari wagya lagagimu, At Yesus ako wambu wagya lagagirik, adik is omban vaga welagagi. 48 Is omban vaga andoma dugwit, o havut elavokot en wagya dugwit, mburis ndililhagagwa ndililhagagwa meyan at hagagwa, Yesus en il inogogi. O hup o yanggo yigiluk ogagya hegek, At Yesus is iri vaga isok yabagek-ndabagek enadema lagagi. Lagya lagagirik, it mburi-vaga inigik mbikit lagiluk ogagya lagagimu, 49 iren is iri vaga isok bagek lagya inil hugu lagagwarik, enendawima en “Yi isawi ai!” umbutu lagagwarik, na yagagwa.

50 It ovok At wagya inil hugu lagagwarik, enowak wuruk iri lagagimu, “Henanggela wulubuk. An neyave at wandiga atma, henugut habuk,” yugeragagi. 51 Yugirigya lagagirik, mburi-vaga enadema wagya lagagimu, o havut ako avuput dek agagi. O havut ako dek agya lagagimu, “Wii,” yiluk, enalon iya erogo hugu lagagwarik, vok yagagwa. 52 It vok yagagwa andi, At erom roti ugureragagi ako adem dibagatek dugwit enendawi obak ugun welagagwa.

Yesus en o Genesaret aup warek sek oginipigi wene

(Matius 14:34-36)

53 Is elavokot o Genesaret wunggu lagagwarik, mburis is omban vaga andenam heda yidilogo baluk, 54 weram wunggu lagagwama, it ap akwa akoma en At Yesus wagya ako mbikit yedok hagagwa. 55 Yedok hugu lagagwarik, yi awi ndi awi andoma yonggo vupuk lagu lagagwarik, “Yesus nggenam agarik, yugusamwi?” yiluk, it aup warek ako yo vaga agone ndabaluk Yesus adema wogenombolok lagu lagagwa. 56 O madukma inim, o ombokma inim, o adik-adik andoma inim, nagu hawen, it aup warek ako vasat vaga bisa wagu lagagwa. Bisa wagu lagagwarik, un Yesus ayum atok ininggis vagarupwak yiluk, nggino yugugu lagagwama, vakugu-selok, Aren ovok sek oginipu lagagi.

Copyright information for `NBQ