Mark 7

It ap Yakuri enombawi ogagu lagagwa mamulik wene

(Matius 15:1-9)

It ap Parisi menda inim, it guru agama inim, Yerusalem en Yesus adema wagagwa. Wagu lagagwarik, At ane welagwi menda ako ininggis adat vaga horekdek, un ugun dugwit erom nunggwi inil inogogwa.

(It Parisi menda ako inim, it Yakuri ovok erogo inim adat it enombawi ogagu lagagwa mamulik ogagu lagagwarikmu, ininggis adat vaga horekdek halok andi erom nenggetek wulugu lagagwa. Erom hunisagwima akoma en wagu dukluk, ininggis adat vaga horekdek dugwit, erom nelagwi dekma. It enombawi ogagu lagagwa mamulikmu ogagu dugwit manggok inim, sogolowak ombok-mariduk inim,
Sogolowak ako andi gelas inim, piring inim, belanga inim, nin wisane inim adat vaga hutu lagagwa.
adat vaga hurisagwima.)

Anderogo ogasagwi atma, it Parisi menda ako inim, it guru agama ako inim, Yesus yugugu dugwit, “Hat hane welagwi menda yi, adat nit nenombawi ogagu lagagwa ogasagwi hak, ogagetek, nggarogo yiluk ininggis adat vaga horekdek ugun at erom nelagwi?” yiluk yugogogwa.

Yugugu lagagwama, At Yesus en it yugirigya dugwit, “At Ala en yagagi ako hit henendawi sek ovagada erogo at Yesaya en endak avyarat dirup watigi:

“Hit ap akwa yi, henane vaga An Ala siyabanilagwi ovara,
henendawi andi adumu erogo agipik o.
Hit mamulerelagwi ako andi, ap akwa enane yugup hegek, mamulerelagwima,
enam warogo nggarogo yiluk An ninis adup ogasagwi o.”
Yesaya 29:13

Yugirigya lagagirik ambi inim yugirigya dugwit “Ala wene yugup ako sovalogo baluk, hit henombawi ogagu lagagwa mamulik atma ogasagwi hinigis o,” yiluk yugeragagi.

Yugirigya lagagirik, “Hit henombawi ogagu lagagwa mamulikmu ogagu dogoguluk, At Ala yagagi wene hekbelagwi atma, hit sek at hinigis o. 10 At Musa en iri dugwit ‘Henasini hinisai enane des erogo hunggu dogwes'.
Keluaran 20:12; Ulangan 5:16
Eke, ‘Enane mbidarogo bamwi halok, mondok mondok inirup aro'
Keluaran 21;17; Imamat 20:9
yiluk, yagagi ovara,
11 hit andi henasini-hinisai yugurugu dugwit, ‘An nangge wokirup imbiti ovara, Kurban. Andi, Ala ake betagagis o’, yugurugwi halok, 12 andi okbaluk, henasini hinisai enake okbisaup andi dek yugu hinigis o. 13 Adat hit henombawi ogagu lagagwa mamulik vaga, ap akwa yugerelagwi ako ogarit lagwi vaga, Ala wene andi dek erogo baguluk ogagu hisaliga o. Hit ogasagwi ako andi, iya erogo at ogasagwi higi o,” yugeragagi.

Nano vaga nenendawi weyak okninivisiga wene

(Matius 15:10-20)

14 Yugirigya lagagirik, it ap akwa ovok erogo yanggup yugeragagi ako, wagu lagagwama yugirigya dugwit, “Hit ovok erogo An nane henaruk hobaluk, des erogo ogagu dogwes o,” 15 yugirigya lagagirik, “Nelagwi menda andi vaga weyak okinivisigadek ovara, henendawima en weyak menda wenggelogo baluk wilisiga ako vaga weyak okinivisiga. 16 Henaruk werek halok andi, des erogo at henaruk hunggu dogwes o,” yiluk, yugeragagi.

17 Yugirigya lagagirik, ap akwa ako hekbisiluk, umwa nunggwigya lagagimu, At ane welagwi menda ako en, “Hat wene atok hwilagago heda yukneregen ako andi, des erogo yukneran o,” 18 yugu lagagwama, At Yesus en iri dugwit “Hit ogo henendawi obak dugwit, yuknisagwi? Yi menda ndi menda nelagwi menda ako henendawima nunggwisigadek. Ata, yi menda ndi menda nelagwi ako henagaum elola en wilisiga andi, henendawi weyak okinivisigadek, yi hegep?” yiluk, yugeragagi. (Wene yugeragagi andi, nelagwi menda ovok erogo moga dek yiluk yugeragagi.)

20 Yugirigya lagagirik, ambi yugirigya dugwit, “Henendawima en wenggelogo baluk wilisiga ako vaga weyak at okinivisiga. 21 Henendawi weyak wenggenggwis; wanggis wugwi; henonggop wugwi; ap watwis; 22 ap ogwa werekma inim hwa agun werekma inim ogagwi; ap enangge hogop-hogop umbutwi; yi weyak ndi weyak ogagwi; henane agil-amok vaga ap enendawi wugwi; henendawi hwa vaga adigat wenggelek dugwit, ugun-ugun ogarit lagwis; henendawi enaninis umbutwi; ap enavok mbangwis; an iya umbutwi; ap wes okidugwi; 23 andi menda henendawima en winggas ako vaga, ogarit nagu dugwit weyak okinivisiga o,” yiluk, yugeragagi.

Hwa ambi Penisia menda avyarat imbitigi wene

(Matius 15:21-28)

24 Yugerelok, o andoma en lagya lagagirik, o ambi inis Tirus nonggagagi. Nonggagagirikmu, o ambiat valekma nonggagagi, akoma dugwit, “Ap akwa inil neyagusawen yiluk, hwilaklarisogon” imbitigi ovara, dek agagi. 25 Dek agya lagagimu, hwa ambi eyak hwavyak madis endawima nonggagagirikmu, Yesus wagagi ako aruk hobaluk, Yesus adema lagya lagagirik, avema seve yiluk ane yugugu dugwit, “Ai, Nasin o,” yiluk, yugogogi. 26 Hwa ako en abwa edok erogo Yesus adema yugugu dugwit, “An neyak madis endawima nonggagagi andi, nggigilogo wibanogen yiluk, yukisiga,” yugogogi. At hwa ako eyave Yakuri menda dek. At Yunani menda ovara, o Penisia, propinsi Siria vaga endaklagagi.

27 Yugugu lagagimu, At Yesus en it ap Yakuri enavok iri dugwit, “Avyak enagarom enendak enagaum erogo napwak yiluk iya erogo wogeraup o,” iri lagagirik, it ap weram menda enavok iri dugwit, “It avyak ako nenggetek inigik it enagarom ako harwogo it eneyangge wogeraup moga,” 28 yugugu lagagimu, at hwa ako en, “E o Nasin. Yo mbanggu ndalek vaga avyak enagarom nunggu dugwit enggen liso-liso wambisiga andi eneyangge at nelagwi o,” yugogogi.

29 Yugugu lagagimu, Aren, “Harenen wene sek anderogo yegen vaga heyak madis endawima nonggagagi ako vage nggigilogo winggarikmu hamwa elak o.” 30 Yugugu lagagimu, hwa ako amwa lagya lagagirik eyak ako madis endawima nggigilogo winggigirikmu nggilik werekma il halagagi.

Yesus en ap aruk nggulup ane dek menda ambi sek ogagagi wene

31 Andi okbagya lagagirik, At Yesus ako o Tirus hetbaluk, sup o Sidonggan en o Dekapolis andoma nunggwigya lagagirik is Galilea omban vaga nonggagagi. 32 Andoma nunggwigya lagagirikmu, it ap akwa andoma ako en, ap aruk nggulup ane dek ambi wolok At Yesus adema ba wagu lagagwarik, At Yesus en inggis ovaga vagarupwak yiluk, enabwa edok erogo dugwit, yugogogwa.

33 Yugugu lagagwama, it ap akwa ovok homago ako hetbisiluk, Yesus en at aruk nggulup ako wolok lagya lagagirik, aruk elola inggis mabagya lagagirik, waris inggi-vaga suvutbaluk abya vaga lombabagagi. 34 Lombabagya lagagirik, elose mbogot vaga iligik dugwit, “Ai” imbitya dugwit, “ Epata,”
Bahasa Aram.
yugogogi. Yugogogi andi nit nenane vaga “Haruk hutlaru o,” yiluk, yugogogi.

35 Yugugu lagagimu, aruk hutlagya, ane dek ako ane werek agya, agya lagagirik, ane sek agagi.

36 Ane sek agya lagagimu, At Yesus en ap akwa andoma ako yugirigya dugwit, “Ap akwa mondok yugerabuk, moga!” yiluk yugeragagi ovara, hegek, ane sovabaluk, yugeregek adigat nagu lagagwa. 37 Yugeregek nagwis ako enaruk hunggu lagagwarik, “Enaruk nggulup ako enaruk hurogo bugu, enane dek ako, enane werek erogo bugu, oginavit lagya dugwit, yi ogagek ndi ogagek sek adigat ogarit naliga yi, wii,” yiluk, enalon agu dugwit, vok yugu lagagwa.

Copyright information for `NBQ