Mark 9

Yugirigya lagagirik, “Dibas! Hit ap akwa yoma agipik ako, nin ao hambegetek hinigik At Ala anye iya atma, ap akwa At avema bisa wagya ako hinil hasogon o,” yiluk, yugeragagi.

At Yesus ndom vaga en elose adik agagi wene

(Matius 17:1-13; Lukas 9:28-36)

Nogo enam yikbaluk, At Yesus en it Peterus o, Yakobus Yaya inim, wogenombolok ndom adup vaga unggu lagagwarik, it enadik andoma werekma, inil vaga At elose adik agagi. Elose adik agya lagagirik, asum mudu amumulip digavok ovagak ogagagi. It yum mudu amumulip arupwak yiluk, hurisagwi ako hak andi dek o. Mondok mudu amumulip agya lagagimu, at Eliya o, Musa o, Yesus inim avuk agu lagagwarik, wene mbanggwis inogogwa.

Wene mbanggwis inugu lagagwarik, at Peterus ako en Yesus yugugu dugwit, “Nasin Guru wai! Nit yoma agurik yi sek atma, eravo henggam ambi Hat, ambi Musa, ambi Eliya at valogo bigigasogon,” yugogogi. At ako, “Wii,” yiluk, enalon iya agya lagagimu, endawi apik agya dugwit nggarogo yubuk halok, anderogo yagagi.

Yugugu lagagimu, hena hwilak inipu lagagirik, hena anggelekma akoma en ane iri dugwit, “An Nabut nendawi hunik yi atma, At ane henaruk hunggu dogwes o,” yiluk, iri hagagwa. Iri lagagimu, inil bigya baga erogo bikugu lagagwama, it mberen ako dek Yesus adigat inil hagagwa.

Ndom vaga akoma en wambu wagu dugwit, At Yesus en, “An ap at endaklagagis yi, hambuluk lendagwima akoma en ao iluk akluk mendok yegetek neyagek, ogagya hinil neyagep ako, ap akwa mondok yugerabuk.” 10 Yugirigya lagagimu ogagya hagagwa ako ap akwa yugeregetek ovara, enadik dugwit, “'An hambuluk lendagwima en niluk akluk mendok yisogon o’ yiluk, yukneraga ako, nggarogo yiluk yagas embetep?” yiluk, wene mbanggu lagagwarik, 11 Yesus yugugu dugwit, “It guru agama en, ‘Mesias ako ao wagatek hegek, Navi Eliya endak mbogot vaga en warisogon o’, yagalagwi ako, nggarogo yiluk warisogon yagalagwi?” yiluk, Yesus aigwakma wogogwa.

12 Yesus en yugirigya dugwit, “Navi Eliya endak warisogon yagalagwi andi, yi ogagwi ndi ogagwi nggeraligiluk warisogon ovara, An ap at endaklagagis ako novaga anggin-mbanggin erogo banunggwi, weyak-weyak erogo banunggwi, ogarup dirup watugwa ako andi, nggarogo yiluk watugwa embetep?” 13 Iri lagagirik, “At navi Eliya vage wagagi. Ninim hegek navi-navi o endak dirup watugwa ako ndatak ap akwa en it enendawi umbutu dugwit at weyak okbalin nagu lagagwa, An yukheraliga o,” yugeragagi.

Madis avyak endawima werekma wibagagi wene

(Matius 17:14-21; Lukas 9:37-43a)

14 Wene anderogo at yugeregek wambu wagusim, At ane welagwi menda nin bisiluk lagagwa ako inim, it guru agama inim, ap akwa iya erogo homago inigik, winimuk yugwi inil inogogwa. 15 Inil inugu lagagwama, it ap akwa ako, Yesus At wagya heyakbagu lagagwarik, “Wii,” yiluk enendawi adenggen umbutu dugwit, vupuk At adema “Wa” yugiri lagu lagagwama, 16 Yesus en “Hit ap yi hinim nano avok yagalagwi?” yiluk, yugeragagi.

17 Yugirigya lagagimu, ap akwa iya erogo homago welagagwa ako, ap ambi en At yugugu dugwit, “Nasin Guru wai! An nabut madis endawima nunggwigya lagagirik, ane dek ogagagirikmu, Hat hadema wolok wagi o. 18 Madis endawima dugwit, eyave yagavet-yagavek ogagya, elagapma olan hauk-hauk iris, aik hambunggu ogagya dugwit, endawi anyedek agya dugwit, eyave habop ogagya, anderogo ogagya halok, Hat hane welagwi menda ako madis nggigilogo wibapwak yiluk, yugirigi ovara, iren wibaup meyan inigis o,” yugogogi.

19 Yugugu lagagimu, At Yesus en, “Hit ap akwa yogak avyarat nembetetek agipikma, avyak! An hit hinim ndugwis maren dogop, eke An ndugwis maren hit hinim nendawi sagain erogo dogop?” yiluk, yugirigya lagagirik, “Avyak andi, wolok omanes,” yugeragagi.

20 Yugirigya lagagimu, avyak ako At adema wolok wagu lagagwama, madis at endawima agarik ako en, Yesus il higya lagagirik, avyak ako inggis isok irup-wadok ogagya dugwit, legogo wen vaga wombabagya lagagirik, ena enden-vanden ogagya dugwit, elagapma olan hauk-hauk yagagi.

21 Anderogo ogagyaim, At Yesus en avyak asin ako yugugu dugwit, “Hat habut yi o mera hudi yerogo ogagya lagagi?” yiluk, yugugu lagagimu, asin ako en, “At madukma en, itok arerogo ogasiga. 22 Madis ako ovaga agya dugwit, ndugwis ambi vaga hali hunikmu mabagya, ndugwis ambi vaga ima mabagya, ogasigama, Hat yi ogagek ndi ogagek ogasiga menda halok, nenabwa imbitya dugwit, okbininin o.”

23 Yugugu lagagimu, At Yesus ako en, “Hat nggarogo yiluk ‘Hat yi ogagek ndi ogagek ogasiga menda halok’ yuknigin? Avyarat umbutwi vaga yi menda ndi menda hogop ombasagwi ako andi atma asiga,” yugogogi.

24 Yugugu lagagimu, avyak asin ako en ane ombok vaga yugugu dugwit, “Avyarat imbiti ovara, nendawima en ambi im avyarat ombarigiluk okbanin o,” yiluk, yugogogi.

25 Yugugu lagagimu, andena en ap akwa wisane vupuk wagwi ako il inugu lagagirik, Yesus en madis ako mbet yugugu dugwit, “Madis enaruk nggulup enane dek oginivisiga menda yi wilitak! O baluk wilimi andi heyami vaga mondok nunggu warubuk!” 26 yiluk, mbet yugugu lagagimu, madis ako na iri lagagirik, avyak ako inggis isok irup-wadok ogagya lagagirik, winggigi. Wunggu hegek, avyak ako nggorak ovagak werekma, it ap akwa wisane akoma en yugu dugwit “Wii! Avyak yi nogo hombagas,” yagagwa ovara, 27 At Yesus en inggis vagago lekbagya lagagimu avyak ako mondok yagagi.

28 Mondok iri lagagimu, At Yesus umwa nonggagagirik werekma, At ane welagwi menda wagu lagagwarik, enadik dugwit, “Nit nggarogo yiluk madis nggigilogo wibaup dek welagyo, embeten?” 29 Yugugu lagagwama, At Yesus en yugirigya dugwit, “Madis anderogo menda andi nano vaga wibaup erek ovara, samban ogagu dugwit halok, ndak wibaup,” yugeragagi.

Yesus ambi inim “Narusogon o,” yugeragagi wene

(Matius 17:22-23; Lukas 9:43b-45)

30 O andoma en hetbaluk, sup Galileanggan nonggagagwa. Nunggugu lagagwarik, At ane welagwi menda ako mamulirigya dugwit, “An ap at endaklagagis yi, Ala endawi imbitigirikmu neyave vagago ap akwa ininggimu agya neyalok, natu dogomundik, ndugwis henggam vaga niluk arisogon o,” yiluk, wene andi mamulirigyaim atma, At Galilea nonggagagi ako ap akwa inilup arup anggon imbitigi.

32 Yugeragagi ako dibagatek dugwit At aigwakma waup enalon en mbup yagagwa.

“Ap ombok dogop andi sa,” yagagwa wene

(Matius 18:1-5; Lukas 9:46-48)

33 O andoma en o Kapernaum lagagwa. Lagu lagagwarik, umwa dugwit, At Yesus en it yugirigya dugwit, “Hit suvaga wagu dugwit, nano wene yagan wagu hinigis?” yugirigya lagagimu, 34 it suvaga wagu dugwit, “An iya, hat iya?” yagan wagagwarikmu, enane dek mbup yagagwa. 35 Mbup yugu lagagwama, At ako hora yiluk, At aburi 12 menda ako yanggup yugeragagi. Wagu lagagwama, yugirigya dugwit, “Ap ambi sa en ‘an ap ombok dogosogon o’, imbitya halok, ap akwa ovok enavema dugwit, enayeloman at dogop.” 36 Yugirigya lagagirik, avyak ambi wolok it enanggelekma ba wakluk, elola okbagya lagagirik, it yugirigya dugwit, 37 “At avyak yi hak, An ninis vaga wugu hiniselok, An at woknerasogon. An nadik woknerasogon dek ovara, An lakbani wagagi ako inim at welagwi o,” yiluk, yugeragagi.

Ap ambi Yesus inis vaga madis wibagagi wene

(Lukas 9:49-50)

38 Yugirigya lagagimu, at Yaya en iri dugwit, “Nasin Guru wai. Ap ambi nit ninim nagu lagatek ovara, aren Hat hinis vaga madis nggigilogo wibagya ninil hugu lagurik, ‘Moga’ yugugup,” yugogogi. 39 Yugugu lagagimu, At Yesus ako en, “‘Moga’ yugurubuk. An ninis vaga ogarubuk menda ogagu dugwit halok, andi okbaluk, weyak okbanusogonbuk. 40 It ninim ogorekdek halok andi, nit menda aro. 41 It ap akwa en, Keretus aburi at yiluk, is nudik wokerugu-selok andi, avyarat onggo andi hedasogon, avyarat yukhirigi o,” yiluk, yugeragagi.

Weyak wene enendawima asiga wene

(Matius 18:6-9; Lukas 17:1-2)

42 Yugirigya lagagirik, “It ap akwa sa en avyak mariduk ambi endawi novaga vanggabaluk avyarat nombasagwi menda yi, weyak ogarumwak yiluk enendawi nomalogo yugerelagwi vaga, it avyak ako weyak ogagu-selok, ap ako avup vaga helep ombok yidibaluk is namut agurutmu wombabiselap en andi sek o.

43 Hininggis vaga en weyak ogarup okinipu halok, venak mbalogo lakbas. Hininggis mberen hegek, hali munukmu nagaup yagaligadekma akoma nunggup andi weyak. Eke, mbalogo lakbaluk, venak mbalek hegek mondok iniluk agarwikmu andoma nunggup halok, sek o. 45 Hinisok vaga en weyak ogarup okinipu halok, venak mbalogo lakbas. Hinisok mberen hegek, hali munukmu akoma mbo lakbigigaup andi weyak. Eke, mbalogo lakbaluk, venak mbalek sidakduk yagan mondok iniluk agarwikmu akoma nunggup halok, sek. 47 Hinil vaga en weyak ogarup okinipu halok, venak hulirogo bas. Hinil mberen hegek, hali munukmu mbo lakbigigaup andi weyak. Eke, hinil ambi hurilogo okbaluk, venak vaga adigat Ala avema nunggup halok andi sek o. 48 O hali munukmu akoma ‘nggot enggen logovik-logovek adigat yagaligama, hali nagaup yagaligadekma’,
Yesaya 66:24
lakbisaup dek o.”

49 “Ikan vidis arugwi en yiluk, garam ilivuli erogo belagwi ako hak, anderogo at Ala en hali vaga walok hinisayogon o.”

50 Garam sek ovara, edup dek agya halok, nggarogonggan en edup werek ogarup? Garam edup werek henendawima dugwit, hinim henendawi dambulik at dogwes o,” yiluk, yugeragagi.

Copyright information for `NBQ