1 Corinthians 11

No Kristo
11:1“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro oteteyó howeyoteno, ŋundiro naŋge ye otetene howi qembe.

Kembaye pokamowero quro murí

Ye naru rokóŋoro neneŋo iŋoro mande rondaqe yunanowó ŋu kondé towoyoteŋgo. Ŋunde ŋuro no seré te yunoteno. Quko mande ka yeweka iŋi. Uni soso koro kembaye ŋuko Kristo ŋu, ko paretoro kembé ŋuko uni ŋu, ko Kristo koro kembé ŋuko Anutu ŋu. Asa uni ka eneŋo kembé pokamoro hariri teweyape ma ye-ye mande ka
11:4“ye-ye mande” ŋuko unindo Yuqa noŋgo mande ka rero unipare soso yimiraró. Mande ŋunde quko uniparetoro oteteye rondaŋarómbe ma newondeye rukisoyaró.
yeweya ŋuko eneŋo kembé riní kowi piyo tete.
Quko pare ka kembé kama pokamoro hariri teweyape ma ye-ye mande yeweya ŋuko eneŋo kembé riní kowi piyo tete. Dokoro kembé kama pokamoyote ŋuko huye sawáqeyoteŋgo ŋunde qembe. Qeni, pare ka kembé kama pokamoweya tiníqo, ene meté huí toŋoní tukuni teweya. Quko huí toŋoní tukuni tetepe ma woŋga sawáqete ŋuko kowi piyo inote. Ŋunde ŋuroko ene meté kembé pokamoweya.

Hamó, unindo kembaye ma wisumuŋowero, dokoro uni ŋuko Anutu koro kiraró quya Anutu koro seré qu. Quko paretoko unindoro seré qu. Dokoro Anutuko paretoro kowe sombé rero uni kama towaró. Kini. Unindoro kowe sombé rero pare towaró.
11:8Murí Tero 2:22 weyo qembe.
Ŋuya Anutuko uni ŋundo pare ŋu samakaŋoweya yero kama towaró. Kini. Ene pare ŋundo uni ŋu samakaŋoweya yero towaró. 10 Ŋunde ŋuro, ko sambo simó
11:10“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
ŋuro, pare kato eneŋo kembé sopoyoweya.
11 Ŋu hamó, quko Uni Parámi quroyómo ŋuno pareto enesó yowero mepémo kini, ko unindo enesó yowero mepémo kini. 12 Dokoro koretero Anutuko uni noŋgo kowe sombé rero pare towaró. Ŋundiro naŋge uni ka pare kowí moŋgo tunoqete. Ko Anutu koŋgo o soso tunoqeyote.

13 Yeŋombo mande ŋa iŋoya rondaŋi. Pare kato kembé kama pokamoro Anutuwore hariri teweya ŋu piyimi, hamómbe? 14 Murínanimbo nore ŋande witú yerete, asa eneŋo huí piru ŋuko urumunimboro owí riní umbuyote, hamómbe? 15 Quko eneŋo huí piru ŋuko pare seré te inoyote. Dokoro, Anutuko paretoro kembé weyoŋowero quro huí piru qu inaró. 16 Asa uni kato mandene ŋaro kiro kuma teroqo, ene kondé ŋande iŋoweya, noreya Anutu koro huru-huru soso
11:16“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
koya otete enesó qu ka kama howeyoteto.

Uni Parámimboro o ne-ne ŋu

17 Asa ore mande kumi yimirowe teteno, quko mande ŋuwore seré kama te yunowano. Dokoro huruwoyoteŋgo quno otete meté kama howeyoteŋgo. Kini, otete piyimi howeyoteŋgo. 18 Koretero ŋande yewe: nondo piŋa mande ŋande iŋanowó, asa ye huruwoyoteŋgo quno ŋuno usowo-sowo keweroyemo ri tunoqeyote ŋu. Ko piŋa mande ŋu hamó peka. 19 Dokoro, yendo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko Anutuko kumimboro naŋge iŋo yunoyote, meyowomboro kini, hamómbe? Ŋunde ye iŋoro ye usowo-sowo teyoteŋgo.

20 Ŋunde ŋuroko ya kano huruworo o neteŋgo quno, o ne-ne ŋuko Uni Parámimboro o ne-ne hamó qu kini. 21 Dokoro ye kanata-kanata yeŋo o qoyemboro iŋoro waka ta neyoteŋgo ŋu. Asa ko kumi o koro khumoteŋgo ko meyowomboko wain nero kape teteŋgo. 22 Date koro? Yembe yeŋo ya o newero qu moré kini peka? Yembe Anutu koro huru-huru ŋu
11:22“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
yesaráŋoro uni onoŋoye moré kini ŋu owéye ri umbuweya, yero iŋoyoteŋgo, peka? No ye date yimirowe? Nondope ŋuro seré te yunowano, peka? Kini horé!

23 Qeni, mande ye yunanowó ŋuko, no Uni Parámi noŋgo naŋge ranowó. Mande ŋuko ŋandiro. Suwo kano Jutasko ene rero uni piyimi kandeyemo rotaró quno, Yesu, Uni Parámi ŋundo, bret ka rero 24 Anutu yuŋgunaŋoro romboŋero ŋande yaró, “Ŋako neneŋo kowene ŋunde qembe, yeŋo rototeno. Ye ŋu neyowaŋgo quno, neneŋo iŋoyi qembe.” 25 Asa o ne-ne ŋu kini tiníqo, ŋundiro naŋge topa ŋu rero ŋande yaró, “Wain ŋako sitúnembo mande kondé keta ŋu reweya. Imemoŋgo wain ŋande qu neyowaŋgo quno, neneŋo iŋi qembe.” 26 Asa mande ŋu iŋoyi, dokoro ye naru rokóŋo bret ŋuya wain ŋuya neyoteŋgo quno ŋuno, ye Uni Parámi khumaró ŋuro yesowoyoteŋgo. Ŋunde teyuri, yate-yate ene pitu ko maheweya.

27 Ŋunde ŋuroko uni kato murí piyimi howero Uni Parámimboro bret, wain neweya tiníqo, enendo Uni Parámimboro kowí, sitúŋo ŋuro potó ka korowoweya. 28 Meté eneŋo oteteyó qene rondaŋeroqota bret, wain neweya. 29 Dokoro, unindo bret ŋuya wain ŋuya newaŋgo quno eneŋo kowí kama qene iŋowaŋgo tiní eneŋombo topé piyimi ka rewaŋgo. 30 Ŋu murí ŋuro naŋge unipare kumi keweroyemo wimbí kama teyoteŋgo, kumi se khumo teyoteŋgo, kumi khumaŋgurí. 31 Quko nore otetenani qene rondaŋeroqota mande khono kama kaŋewato. 32 Uni Parámimbo nore otetenani qene rondaŋeyote quno ŋuno enendo roŋgaru nereyote. Ŋunde tero imemoŋgo nore noko uniparetoya topé piyimi ŋu kama rewato.

33 Ŋunde ŋuroko, uni topone, ye huruworo o newaŋgo quno mondó ta kunditero uni topoye sopoyuri qembe. 34 Uni ka qímboro khumoroqo, koretero meté yayómo o neweya. Ŋuro tero huruwoyoteŋgo ŋuro oteteye muko yoriní topé piyimi ŋu kama rewaŋgo.

Asa yeno mahewano quno ore mande kako yimirowano.

Copyright information for `NCA