1 Corinthians 13

Asa itaka no otete meté horé karo yimirowe teteno.

No unindoro mandeyewore yeyoteno, ko sambo simómboro mandeyewore yeyoteno, quko newonde meté unipare kama yunoyoteno tiníqo, mandenembo kina niri tete, eŋgé moré kini. No ye-ye mande ka yesowoyoteno, ko Anutu koro mande tapuŋowí soso ŋu iŋomukoteno, ko iŋondutu tero mira purí yimirowe toŋeweya, quko no newonde meté unipare kama yunoyoteno tiníqo, no qendí mundo yoteno. No onoŋone soso uni oye moré kini qu yunoteno, ko no owé parámi rewero quro neneŋo rero uni piyimi kandeyemo norototeno, quko no newonde meté unipare kama yunoyoteno tiníqo, no o meté ka kama rewano.

Uni kato newonde meté yunoyote ŋuko ŋandiro: unindoro oteteye piyimi ŋuro topé kama teyote. Uni soso o meté te yunoyote. Meyowomboro yoto-yoto meté ŋuro kama piyimiŋoyote. Eneŋo owí parámi ŋuro kama yesowoyote. Eneŋombo eneŋo owí kama hokoyote. Murí piyimi kama teyote. Eneŋo kama iŋoyote. Saŋgirí waka kama teyote. Quhurí eneno teyoteŋgo ŋuro kama iŋoyote. Otete piyimi ŋuro kama metéŋoyote, quko o soso hamó quro niŋgu-niŋgu teyote. Naru rokóŋomo quhurí korowoyote, iŋondutu kama rotoyote, o meté ŋuro sopoyote, kondé kaŋeyote.

Newonde meté yunowero murí ŋuko kama kini teweya. Quko ye-ye mande yesowowero puriŋo ŋuko kini teweya. Ko mandeye enesó-enesó yewero puriŋo ŋuko kini teweya. Ko iŋo-iŋo rewero puriŋo ŋuko kini teweya. Dokoro itaka nore iŋo-iŋo kumi naŋge reyoteto. Ko ye-ye mande kumi naŋge yesowoyoteto. 10 Quko o hamó qu tunoqeweya quno ŋuno o tukuni ŋu kini teweya. 11 Komo, no simó naŋge yoranowó. Ŋu naruko ŋuno, no simó koro mande qu yeyanowó, ko simó koro iŋo-iŋo qu iŋoyanowó, ko simó koro iŋondutu qu towoyanowó. Quko no parámi tanowó quno, simó koro otete ŋu rotanowó. 12 Dokoro itaka norendo o soso Anutu koro o hamó qu soŋga ta naŋge wisiyo qeneyoteto. Quko imemoŋgo nore Anutu toŋímo kaŋero ene qenemukowato. Itaka nore soŋga ta iŋoyoteto. Ŋu naruko ŋuno, enendo nore iŋo nunomukote ŋunde naŋge norendo ene iŋo inowato.

13 Asa murí kapusa yoroteŋgo: iŋondutu tewero murí, o meté ŋuro sopowero murí, newonde meté unipare yunowero murí. Quko murí korete qu kato meyowo taka yereyote, ŋuko newonde meté unipare yunowero murí ŋu naŋge.

Copyright information for `NCA