1 Corinthians 15

Kristoko uni tapu koŋgo otoqaró

Uni topo, ŋaro pitu ko iŋi. No miti mande
15:1“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
yesowanowó ŋuko ye komo raŋgurí, ŋuno kondé kaŋeyoteŋgo,
ŋuwore rambaruru takawaŋgo. Hamó, ye mande ŋu kina kama iŋondutuworo kondé toworoqota ŋundiro tewaŋgo.

Dokoro no mande parámi ka rero ye yunanowó. Ŋuko ŋandiro: Kristoko
15:3“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
sokome
15:3“sokome” ŋuko Anutu koro mande korete qu, asa Murí Tero yate Malakai kini tete.
mepé tero quhurínani sowowero quro khumaró.
Khumoní rero tapuŋaŋgurí. Naru kapusayómo ŋuno sokome mepé tero pitu ko otoqaró. Tukúko enendo Sipasko
15:5“Sipas” ŋukoasáŋowí uni Pita koro owí ka.
tunoqiní qeneró. Imemoŋgo iŋo-iŋo rewero uni 12
15:5“iŋo-iŋo rewero uni 12” ŋuko Yesu rokó yiriní topé-topé horé tunoqaŋgurí.
ŋuno tunoqiní qeneŋgurí.
Imemo yateqo uni topo qambu ŋuya naru kanata quno qeneŋgurí, qambuye muko 500 takaró. Topo qambu ŋuko kumi itaka yoteŋgo, kumi komo khumaŋgurí. Imemo yateqo Jemsko tunoqiní qeneró. Imemo asá yerewí uni
15:7“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
sosoko tunoqiní qeneŋgurí.
Ko, weŋako, uni nimímbo piyimi pisi nereró qembe quko nono tunoqiní qenenowó.

Hamó, asá yerewí uni keweroyemo ŋuno no owéne moré kini. Meté unipareto “asáŋowí uni” ma neko nerewero. Dokoro komoko nondo Anutu koro huru-huru
15:9“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
qu rowore yereyanowó.
10 Quko Anutuko samaka-samaka tuwó nunoro kho nunoro asá nereró. Ko samaka-samaka tuwó ŋuko nono kina kama tunoqaró. Kini horé. No koweyumu tero asá yerewí uni meyowo ŋu taka yereyoteno. Quko neneŋombo koweyumu kama teyoteno, kini. Anutu koro samaka-samaka tuwó nunaró ŋu koweyumu teyote. 11 Ŋunde ŋuroko nondope ma asá yerewí uni meyowo ŋundo miti mande yesowoyoteto quno ŋuno nore soso mande kanata naŋge yeyoteto. Ko mande ŋu ye iŋondutuwoyaŋgurí ŋu.

Uni khumowí soso otoqowaŋgo

12 Kristo
15:12“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
uni tapu koŋgo otoqaró ŋuro sowo mande ŋu yesowoyoteto. Asa ko ye kumimbo date ŋande yeyoteŋgo, ko unipare khumaŋgurí qundo pitu ko kama otoqowaŋgo?
13 Unipare khumaŋgurí ŋundo pitu ko kama otoqowaŋgo tiníqo, Kristo ŋuya kama otoqaró. 14 Quko Kristo ŋuko kama otoqaró tiníqo, mande yesowoyoteto ŋuko wuruwara mande naŋge, ko iŋondutuye ŋuko kina iŋondutu naŋge. 15 Hamó, Kristo kama otoqaró tiníqo, norendo Anutu ŋuro mande kota ka yatowó. Dokoro ŋande yatowó, “Anutuko Kristo riní otoqaró.” Quko uni khumowí ŋuko kama otoqowaŋgo tiníqo, Anutuko o ŋu kama taró. 16 Hamó, uni khumowí kama otoqowaŋgo tiníqo, enendo Kristo kama riní otoqaró. 17 Ko Anutuko Kristo kama riní otoqaró tiníqo, iŋondutuye muko murí moré kini. Quhuríyembo ye watí sopo yereyote. 18 Ko unipare kumi Kristo iŋondutuworo, yate-yate khumaŋgurí ŋu ŋuya piyo temukaŋgurí. 19 Hamó, Kristoko noko ŋano naŋge nore samaka nereyote ŋuro iŋoyoteto tiníqo, noreko sikínani hamó teteto.

20 Quko ŋunde kini. Anutuko hamó Kristo riní otoqaró. Ŋunde tiní Kristo ŋuko uni soso khumaŋgurí ŋuro eŋgé korete qu kho noŋgo siyoteŋgo ŋunde qembe. 21 Dokoro uni kanatawore kindo khumo nokono tunoqaró. Ŋundiro naŋge unipare khumaŋgurí qundo pitu ko otoqowaŋgo ŋuro murí ŋu uni kanatawore tunoqaró. 22 Dokoro unipare soso Atam quroyómo qu khumoyoteŋgo. Ŋundiro naŋge Anutuko unipare soso Kristo quroyómo qu ŋu yorero yoto-yoto keta qu yunoweya. 23 Quko okeyá ta naŋge tunoqeweya. Koretero Kristo, ŋu eŋgé korete quko otoqaró. Tukú Kristoko kaŋuya maheweya quno ŋuno eneŋo unipareyó otoqowaŋgo. 24 Huwómo naru weŋa qu tunoqeweya. Ŋu naruko ŋuno enendo unipare soso wiri yereyote ŋu yorero Anutu Awa kandímo yorotoweya, ko yuqa kondé-kondé quya o wimbí moré quya soso rambaruru yereweya. 25 Dokoro, Kristoko unipareyó wiri yereweya, yate-yate Anutuko eneŋo saŋgiríŋo ŋu soso uroní umbuweya. 26 Saŋgiríŋo weŋa ŋuko kindo khumo naŋge, ko ŋu ŋuya uroní umbuweya. 27 Dokoro sokomeko ŋande yete, “Anutuko o soso eneŋo kusuŋoyó quroko rotomukaró.”
15:27Hariri Yambo 8:6
Mande ŋuko ŋande yete, asa Anutu eneŋombo o soso ŋu rero Kristo kusuŋoyómo raró ŋu. Quko nore iŋoteto, Anutu eneŋombo Kristo kusuŋoyó quroko kama yorote.
28 Imemoŋgo o soso ŋu Kristo kusuŋoyómo yoroweya quno ŋuno, Anutu koro Naŋuní ŋu eneŋombo eneŋo rero Anutu koro kusuŋoyó quroko reweya. Ŋunde tero ŋu naruko ŋuno Anutuko o soso sopoyoweya.

29 Asa ye date iŋoteŋgo, uni khumowí kama otoqowaŋgo tiníqo, do karo unindo uni khumowí samaka yerewero quro sono reyoteŋgo? Uni khumowí ŋuko pitu ko kama otoqowaŋgo tiníqo, do murí karo unindo ŋundiro tero sono reyoteŋgo? 30 Ko nore do murí karo naru rokóŋoro kho teyate wambaka rambaruru teyoteto? 31 Uni topo, nondo yeŋo iŋondutuyewore wawa mande ka Kristo Yesu Uni Paráminani quroyómo ŋuno yeteno, no naru rokóŋoro khumowe teteno. 32 Qeni, nondo Efesus yendémo siku qare koya kuma tanowó ŋunde qembe. Quko unindoro iŋo-iŋoye howero ŋunde tanowó tiníqo, do o meté ka ranowó? Asa uni khumowí ŋuko pitu ko kama otoqowaŋgo tiníqo,

“Meté o ne-ne nato,
dokoro kuyepo khumowato.” *
33 Yeŋombo yeŋo ma kaná yerewero. Mande ŋa iŋoyi qembe, “Nore uni piyimi kaya mara rewato tiníqo, noreŋo otetenani meté rato piyo teweya.” 34 Ye otete kape-kape qu rotoya iŋo-iŋoye roneneŋoya o piyimi watí-watí ma teyowero. Dokoro ye kumimbo Anutu kama iŋo inoyoteŋgo. Ko mande ŋa yeweqo, yeŋo kowi piyo tewaŋgo.

Uni khumowí otoqowaŋgo ŋuro koweye enesó teweya

35 Uni kanata kato ŋande osese neweya, peka, “Uni khumowí ŋu date tero otoqowaŋgo? Ene otoqowaŋgo quno ŋuno koweye datiro tunoqeweya?” 36 Ŋuko mande kape-kape naŋge. Qeni, oka khono rimiteŋgo quno ŋuno o musiyó ŋundo koretero khumoroqota yoto-yoto reweya. 37 O rimite ŋuko, enina, wit musiyómbe ma o enesó ka, ŋuko o musiyó naŋge, yuwoyó imemoŋgo tunoqeweya qembe kini, o enesó. 38 Asa Anutuko iŋo-iŋoyó howero musiyó enesó-enesó riní yuwoyó enesó-enesó tunoqeyote. 39 O soso koweye moré muko ŋunde naŋge kini. Kini, unindoro koweye enesó, qarendoro koweye enesó, nú koro koweye enesó, ko sono qarendoro koweye enesó. 40 Samboko o kumi ka yoroteŋgo, ko nokono o kumi ka yoroteŋgo. Quko o samboko yoteŋgo ŋuro nakayáye enesó-enesó, ko o nokono yoteŋgo ŋuro nakayáye enesó-enesó. 41 Kosa koro nakayáŋo enesó, kombo koro nakayáŋo enesó, ko tutu ŋu ŋuya nakayáye ŋu enesó. Ko tutu kanata-kanata nakayáye enesó-enesó.

42 Unipare khumaŋgurí qundo pitu ko otoqowaŋgo ŋuro murí ŋuko ŋunde naŋge. O puqeweya qu rimiyoteŋgo, o suki-suki yoweya qu otoqoweya. 43 Oka owé moré kini qu rimiyoteŋgo, oka owé parámi qu otoqoweya. Oka wimbí moré kini qu rimiyoteŋgo, oka wimbí moré qu otoqoweya. 44 Noko koro kowe ka rimiyoteŋgo, yuqa koro kowe ka otoqoweya.

Noko koro kowe qu yorote tiníqo, yuqa koro kowe qu ŋuya yoweya.
45 Sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró, “Atam, uni korete quko o yoto-yotoyó moré tunoqaró.”
15:45Murí Tero 2:7
Ko Atam weŋa quko yuqa tero yoto-yoto yunoyote.
46 Yuqa koro kowe ŋundo koretero kama tunoqaró. Kini. Noko koro kowe ŋu koretero tunoqaró. Ko yuqa koro kowe ŋuko tukú tunoqaró. 47 Uni korete quko noko ŋaro qu. Anutuko nokopo naŋge towaró. Uni tukú quko sambo koro qu. 48 Noko koro unipareko noko uni ŋunde qembe yoteŋgo. Ko sambo koro unipareko sambo koro uni ŋunde qembe yoteŋgo. 49 Nore itaka noko koro unindoro kiraró qembe yoroteto. Ŋunde naŋge imemoŋgo nore sambo koro uni kiraró qembe yorowato.

50 Uni topo, no ŋande yimiroteno, noko koro kowe saŋaní muko Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo
15:50“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
kama owaŋgo. O puqeweya ŋundo o suki-suki yoweya ŋu kama reweya.
51 Iŋi. No mande tapuŋowí
15:51“mande tapuŋowí” ŋunde quko iŋo-iŋo ka Anutuko komo tapuŋoro itaka naŋge wisiyo yunoyote.
ka ye yimirowe teteno. Nore soso kama khumowato. Quko nore soso rohoréŋoro enesó ka tunoqewato.
52 Uŋgu weŋa quko yeweya quno waka ta horé rohoréŋowato. Dokoro uŋgu yiníqo, uni khumowí ŋundo koweye suki-suki yoweya qu rero otoqowaŋgo. Ko nore toŋenani yote quko rohoréŋoro enesó ka tunoqewato. 53 Dokoro o puqeweya quko rohoréŋoro enesó teroqota o suki-suki yoweya qu tunoqeweya. Ko o khumoweya quko rohoréŋoro enesó teroqota o kama khumoweya qu tunoqeweya. 54 Hamó, o puqeweya quko o suki-suki yoweya qu ka tunoqeweya, o khumoweya quko o kama khumoweya qu ka tunoqeweya. Ŋu naruko ŋuno mande ka sokomeko ŋuno nakayáŋaró qu hamó tunoqeweya. Mande ŋuko ŋandiro: “Anutuko kindo khumo takaro uroní kini taró.”

55 “Khumo, ke uni takawero wimbuke moré,
quko wimbuke ŋu dano yote?
Khumo, ke uni saŋga yerewero saŋgake moré,
quko saŋgake ŋu dano yote?”
56 Asa kindo khumo ŋuro saŋga ŋuko quhurí naŋge, ko quhurí ŋuro wimbu ŋuko hutuŋo mande
15:56“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
naŋge.
57 Quko nore Anutu yuŋgunaŋoyoteto, dokoro Anutuko Uni Paráminani Yesu Kristo
15:57“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
ŋuwore nore noriní kindo khumo takawato.

58 Ŋunde ŋuro, uni topone meté, ye wimbu titiyoro kondé kaŋeyuri. Naru rokóŋo Uni Parámimboro kho qu teyuri qembe, dokoro ye ŋande iŋoyoteŋgo, Uni Parámi howeyuriqo, yeŋo koweyumu ŋuro eŋgé tunoqeweya.

Copyright information for `NCA