1 Corinthians 16

Polko wondo koporo Yerusalem iŋondutu unipare yunowero ŋuro iŋaró

Asa nondo unipare meté horé
16:1“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
Yerusalem yoteŋgo qu samaka yerewero mone se kopowe teteno. Komo huru-huru
16:1“huru-huru” ŋuko unipare soso ŋundo Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
Galesia yoteŋgo qu mone ŋuro yimiranowó, asa ye eneŋo kheye ŋu howi qembe.
Ŋande yimiranowó: Sonda kanata-kanata quno ŋuno yeŋo moneye rondaŋero kumi muko yayemo kopoyi qembe. Ŋunde tiqo, no mahewano quno ŋuno mone komo kopaŋgurí ŋuro kinaŋge siyowano. Ŋuya uni meté kumi rokó yiri qembe. Asa no maheroqo sokome kaya yeŋo newonde metémboro ŋuya uni ŋu yunowe Yerusalem uyarewaŋgo. Ko neneŋombo ŋuya uwero iŋoroqo eneya noya uwato.

Nondo uyaro Masedonia mirako ŋuno uyarewano, ko imemoŋgo yeno mahewano ŋu. Naru soŋga ta yeya yorowano, peka. Indika, kutiti naru soso ŋuno yorowano, peka. Ŋunde teweqo, ye meté samaka niri uyarewano. Naru tukuni naŋge yeya yorowero ŋuro piyimiŋoteno. Kini, Uni Parámimbo khe ka riníqo, yeya naru soŋga piru yeya yorowano. Nondo Efesus yendémo ŋano yate Pentikos o ne-ne
16:8“Pentikos o ne-ne” naru ŋuko Juda uniparetoro naruye parámi ka.Taka yereró quro o ne-ne ŋu kini tiníqo, yate kosa naru 50 ŋunde rotoroPentikos tunoqaró.
naruko ŋuno naŋge roto toŋewano.
Dokoro, ŋano Anutuko khe ka koso nuna, ko no unipare yorero Anutu koro unipare tunoqewero quro khoyó teyoteno. Quko uni qambu qundo noya saŋgirí teyoteŋgo.

10 Asa Timoti yeno ŋuno mahiníqo, ye ene samakaŋoyi newonde ime keweroyemo ŋuno yotoro sasaro kama teweya. Dokoro nondo teyoteno ŋunde naŋge ene ŋuya Anutu koro kho qu teyote. 11 Ye ma huwóŋowero. Samakaŋoro newonde ime inoyi nono kaŋuya maheweya. Ene uni topotoya mahewaŋgo ŋuro no ene sopoyoteno.

12 Asa topone Apolos ŋuro mande yewe teteno. Naru parámi nondo rukisoyowe uni topo-toponanimboya yeno uyareweya. Itaka ŋuno uyarewero piyimiŋote, quko imemoŋgo naru meté ka qenero yeno uyareweya.

Mande weŋa qu

13 Ye sopo toŋeti, kondé kaŋeya iŋondutu ri. Wimbu rero yuri qembe, ko o karo ma sasaro ti qembe. 14 Newonde meté yunowero murí ŋuwore khoye soso ti qembe.

15 Uni topo, ye Stepanas koya eneŋo suwisawiyómboro iŋomukoteŋgo. Ŋu unipare ŋuko Akaia mirako miti mande ŋuro eŋgé korete qu ŋunde qembe tunoqaŋgurí. Ko enendo koweyumu tero Anutu koro unipare meté horé ŋu samaka yereyoteŋgo. 16 Ŋunde ŋuroko uni ŋunde quya kho kopo tero koweyumu ŋundiro teyoteŋgo quya kusuŋoyemo yuri qembe. 17 No ye soso yiyowero newonde surumí teyoteno. Quko Stepanas koya Porutunatus koya Akaikus ŋundo nono mahi no niŋgu-niŋgu tanowó, dokoro ye mepéye raŋgurí. 18 Hamó, enendo no nori newondene ime teyote, ko ye ŋuya yori newondeye ime taró. Ŋunde ŋuroko uni ŋunde quro owéye hokoyi qembe.

19 Huru-huru soso
16:19“huru-huru” ŋuko unipare soso ŋundo Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
Esia mirako ŋuno yoteŋgo qundo yuŋguna yereyoteŋgo. Akwila koya Prisila koya unipare yayarimo huruwoyoteŋgo quya Uni Parámi owímo yuŋguna yereyoteŋgo.
20 Uni topo soso ŋano qundo yuŋguna yereyoteŋgo. Ye soso kopowaŋgo quno yiyoro epe yuŋguna-yuŋguna ti qembe.

21 No Pol, neneŋo kandenembo yuŋguna yerewero mande ŋa nakayáŋoteno ŋu.

22 Uni kato Uni Parámi newonde meté kama inoyote ŋuko hamó piyo teweya. Uni Parámi, ke mahe.

23 Uni Parámi Yesu koro samaka-samaka tuwó
16:23“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ŋu yeya yoní.

24 Kristo Yesu
16:24“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
owímo no newonde meté ye soso yunoteno.

Copyright information for `NCA