1 Corinthians 5

Korin koro huru-huruko ŋuno uni kato se simbururu taró

No piŋa mande ka ŋande iŋanowó, asa ye keweroyemo kato se simbururu teyote, ko kape unindo
5:1“kape uni” ŋuko Israel koro Anutuye ŋu kama iŋo howeyoteŋgo.
otete piyimi ŋunde qu kama teyoteŋgo. Hamó, uni ŋundo iwímboro parímboya eteyote.
Ko yendo oteteyómboro niŋgu-niŋgu tero uni ŋuro owí hokoyoteŋgo! Date koro? Niŋgu-niŋgu ma tewero. Kini, newonde surumí teya uni ŋunde teyote ŋu howika toŋiní! Hamó itakako kowene muko kapiyamo yote, quko yuqane muko yeya kutaqe yote. Ko nondo uni ŋunde teyote ŋu no qenero rondaŋanowó. Asa ko ye Uni Paráminani Yesu owímo huruwoyi yuqane yeya yoní Uni Paráminani Yesu koro wimbí yeya yoníqo, uni ŋu rero kowí saŋaní
5:5Polko “kowe saŋaní” ŋuro yaró ŋuko o kowenani weheŋoro sara-sarape ma iriyó ŋunde tete ŋuro kama yaró. Kini, enendo tapara ŋuwore noreŋo o soso yoto-yotonani nokono ŋano quro yaró.
piyo tewero quro Monimbu kandímo rotoyi qembe. Ŋuro tero Uni Parámi maheweya quno ŋuno Anutuko uni ŋuro yuqayó ŋu rambaruru koŋgo reweya.

Yeŋombo yeŋo owéye hokoyoteŋgo, ŋuko meté kini. Ye ŋande iŋoteŋgo, ko pare kato bret sombé towote quno yis tomó ta naŋge ŋuno riníqo, bret sombé soso koŋeyote, hamómbe? O piyimi ka ye keweroyemo yis qembe yote. Asa ko yis komo qu ŋu se roti qembe. Ŋuro tero bret sombé keta qu yis moré kini qembe tunoqewaŋgo. Hamó, itaka yeko ŋunde teyoteŋgo. Dokoro Kristoko
5:7“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
noreŋo Taka yereró koro sipsip simó qembe tero te inowero qu ka tunoqaró.
5:7“Taka yereró korosipsip simó” ŋuko o ne-ne naru ŋuro yaró. Ŋu naruko ŋuno Juda koro suwisawiye kanata-kanata yis soso yayemo yora qu siyo rotoro sipsip simó ka utoro naŋgurí. Komo sukiIsip mirako ŋuno sambo simó saŋgirí kato Isip koro simó urumuni korete qu soso ŋu yuri khumaŋgurí. Quko Israel unipareto Anutu koro mandí howero sipsip simó yutoro sitú makoyemo sonowoyi sambo simómbo eneŋo simóye taka yiriní kama khumaŋgurí. Ŋunde ŋuroko kumima naru rokóŋoro sipsip simó yutoro o ne-ne teyaŋgurí.
Ŋunde ŋuroko o ne-ne ŋu newato quno ŋuno otete piyimi koya newonde piyimi koya yis komo qu qembe se rotoya newonde sara quya mande hamó muya bret yis moré kini qembe tato.

Komo no sokome ka yeŋo nakayáŋoro ŋande yanowó, “Ye uni se simbururu teyoteŋgo quya topo ma tewero.” 10 Hamó, unipare nokono yoteŋgo ŋu se simbururu teyoteŋgo, o qene nuŋguwoyoteŋgo, momo teyoteŋgo ko anutu kota-kota potoruku re yunoyoteŋgo. Quko unipare ŋuro ye kama soré yerenowó. Kini, uni ŋunde qu noko sosoko maŋgoreyoteŋgo. Asa ko yorotowero quro noko rotoro samboko owaŋgo naŋge. 11 Quko itaka mande nakayáŋoro ŋande yeteno, ko uni kato, no Kristo quroyómo yoteno, ŋunde yeyote, quko enendo se simbururu teyotepe ma o qene nuŋguwoyotepe ma anutu kota-kota potoruku re yunoyotepe ma huwó mande yeyotepe ma wain nero kape teyotepe ma unipare kaná yerero momo teyote, asa ye uni ŋunde quya ma yorowero. Ko ye uni ŋunde quya o kopo ma newero.

12 Hamó, nondo hoŋgo mirako yoteŋgo quro oteteye kama qene rondaŋewano. Ŋuko neneŋo kho qu kini. Quko yendo hoŋgo quroko yoteŋgo quro oteteye qene rondaŋewaŋgo. Ŋuko yeŋo kho horé mu. 13 Anutuko eneŋombo hoŋgo mirako yoteŋgo quro oteteye qene rondaŋeweya. Quko “ye uni piyimi ka ye keweroyemo yote ŋu howika toŋiní.”
5:13Hutuŋo Mande 17:7


Copyright information for `NCA