1 Corinthians 6

Iŋondutu unipareto mande kho epe ino-ino ma tewero

Asa ye keweroyemo kato topé rero mande khono rotowero iŋote tiníqo, do ka teweya? Uni roneneŋowí kini quro toŋeyemo mande khono rotoweyape ma unipare meté horé
6:1“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
ŋuro toŋeyemo rotoweya?
Yembeka ŋande kama iŋoyoteŋgo, asa nore unipare meté horé, norendo noko unipare soso quro oteteye ŋu rondaŋewato? Asa ko ŋunde tewato tiníqo, do karo yeŋombo naŋge o tomó-tomó ta-ta keweroyemo tunoqeyote ŋu rondaŋewero mepémo kini? Qeni, imemoŋgo norendo sambo simó
6:3“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
ŋuro oteteye ŋu rondaŋewato. Asa ko nore mepémo itaka o kumi nokono ŋano tunoqeyote ŋu rondaŋewato.

Ŋunde ŋuroko ye keweroyemo mande ka tunoqete tiníqo, ye do karo uni ka Anutu koro huru-huruko ŋuno owéye moré kini ŋuro toŋeyemo mande khono yorototeŋgo? Mande ŋa yero yesará yereteno. Qeni, ye keweroyemo iŋo-iŋo uni kato meté topo irisa ŋuro mandeyari ŋu iŋo rondaŋeyoweyape ma kini? Quko yendo ŋunde kama teyoteŋgo. Kini, topé kato eneŋo topé ka unipare iŋondutu kama teyoteŋgo ŋuro toŋeyemo mande khono rotoyote.

Ŋunde ŋuroko mande kho epe ino-ino teteŋgo quwore ye soso topé piyimi hamó reteŋgo. Do murí karo keto topokepo o piyimi te kunaró ŋu kinaŋge quhuríŋo kama korowoyote? Do murí karo enendo kaná kereyote quno ŋuno quhuríŋo ŋu kama rotoyote? Quko ŋunde kini. Yendo naŋge topo-topoye hamó o piyimi te yunoro kaná yereyoteŋgo.

Yembeka ŋande kama iŋoteŋgo, uni o piyimi teyoteŋgo ŋuko Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo
6:9“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuno kama owaŋgo? Yeŋombo yeŋo ma kaná yerewero. Uni kato se simbururu teyoteŋgo, ko anutu kota-kota potoruku re yunoyoteŋgo, ko unindo meyowomboro parí reyoteŋgo, ko urumuni kaya urumuni meyowomboya eneqaŋge se simbururu teyoteŋgo,
10 ko momo teyoteŋgo, ko o qene nuŋguwoyoteŋgo, ko wain nero kape teyoteŋgo, ko huwó mande yeyoteŋgo, ko situwi rewero quro kaná yereyoteŋgo, asa uni ŋunde quko soso Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo ŋuno kama owaŋgo. 11 Komo ye kumimbo ŋunde teyaŋgo. Quko Uni Paráminani Yesu Kristo
6:11“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
owímo ko Anutunanimboro Yuqayówore Anutuko yeŋo pusúye sonowoní sara tunoqaŋgurí, ye rokó yiriní eneŋo unipareyó tunoqaŋgurí, ye yoriní unipare roneneŋowí
6:11“unipare roneneŋowí” ŋuko Anutuko yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipareyó tunoqeteŋgo.
taŋgurí.

Noreŋo kowenani muko Yuqa Surumímboro ya qu

12 Uni kumimbo, “No o soso meté tewano, hutuŋo mande kato kama soré nereyote,” yeyoteŋgo. Ŋu hamó, quko o soso ŋundo kama samaka yereyoweya. “No o soso meté tewano,” yeyoteŋgo, quko no ŋande yeyoteno, “O teyoteno ŋundo sopo nereweya, peka. No ŋuro piyimiŋoteno.” 13 Uni kumimbo, “O newero ŋuko qahunani tinditewero qu, ko qahunani muko o neyoteto ŋuro qu,” yeyoteŋgo. Ŋu hamó, ko Anutuko o newero quya kowenani ŋuya irisa-irisa roworemoweya. Quko kowenani muko se simbururu tewero qu kini. Kini, ŋuko Uni Parámi koro qu, ko Uni Parámi ŋuko kowenani koro qu. 14 Ko Anutu Uni Parámi uni tapu koŋgo okokowoní otoqaró qundo eneŋo wimbímo nore ŋuya okoko niriní otoqowato. 15 Yembeka ŋande kama iŋoyoteŋgo, peka, ko ye koweye ŋuko Kristo
6:15“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro kowímboro sombé-sombé qu? Ŋunde ŋuro date iŋoteŋgo, no Kristo koro kowímboro sombé qu ka rewe khe paretoya womoweya, peka? Ŋunde kini horé.
16 Yembeka ŋande kama iŋoyoteŋgo, peka, ko uni kato khe paretoya womoweya quno eneya koporo kowe kanata tetiri? Dokoro sokomeko ŋande yete, “Irisa ŋuko kowe saŋaní kanata qu tunoqewari.”
6:16Murí Tero 2:24
17 Quko uni kato Uni Parámimboya womoyote quno eneya yuqa koporo kanata tetiri.

18 Naru rokóŋoro se simbururu otete ŋu qene sorero kapiyamo yuri qembe. Otete piyimi meyowo unindo teyoteŋgo ŋuko koweye quroko kama teyoteŋgo. Quko uni kato se simbururu teyote ŋuko eneŋo kowí riní piyo tete. 19 Yembeka ŋande kama iŋoyoteŋgo, peka, ko yeŋo koweye ŋuko Yuqa koro ya surumí mu. Anutuko eneŋo Yuqayó ye yunoní quroyemo yorote, ko yeko yeŋo mu kini. 20 Kini, Anutuko ye kimo yereró.
6:20“kimo yereró” ŋuro murí muko ŋandiro: unipareto o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteŋgo. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowaŋgo.
Ŋunde ŋuroko koweyembo Anutu seré te inoyi qembe.

Copyright information for `NCA