1 Corinthians 7

Epe re-re tewero quro murí

Asa yendo sokomeko komo nakayáŋaŋgurí ŋuro mande topé yewe teteno. Uni ka pare kama reweya ŋuko meté. Quko itaka unipare se simbururu parámi horé teyoteŋgo, ŋunde ŋuro uni soso kanata-kanata pare siyi qembe, ko pare soso ŋuya kanata-kanata uni siyi qembe. Kamí ŋundo parímboya eteyowari, ko pare ŋundo kamímboya eteyowari. Pare ŋu eneŋombo eneŋo kowí kama sopoyote. Kini, kamímbo sopoyote. Ŋunde naŋge kamí ŋu eneŋombo eneŋo kowí kama sopoyote. Kini, parímbo sopoyote. Kamímboya parímboya koweyari ma soréŋowero. Hamó naru kano, yari hariri tewero quro newonde kanata tero koweyari meté soréŋowaŋgo. Quko imemoŋgo kopori qembe. Ŋunde kini asa koweyari sopowero rukusuwoyi Monimbuko towo yereweya. Nondo samaka yerewero quro mande ŋa yeteno. Mande kondé qu kini. Nondo pare ka kama ranowó, ko no unipare soso otetene howewaŋgo, yero iŋoyoteno. Quko unipare kanata-kanatako eneŋo puriŋo Anutu noŋgo raŋgurí; kato puriŋo ka towoní kato enesó towote.

Asa nondo wapu ŋuro mande ka ŋande yewe. Ye neneŋo kiraróne qembe yoroteŋgo ŋuko meté. Quko yendo yeŋo koweye ŋu kama sopoyoteŋgo tiníqo, epe re-re ti qembe. Se simbururu tewero quro iŋo-iŋo kondé ŋundo yeŋo yoqaweya koro.

10 Ye komo epe re-re taŋgurí, nondo hutuŋo mande ka yimiroteno. (Hutuŋo mande ŋako neneŋo qu kini. Kini, ŋu Uni Parámimboro hutuŋo mande qu.) Asa ŋuko ŋandiro: parímbo kamí ma roto toŋewero. 11 Quko ene kamí roto toŋeweya tiníqo, kinaŋge yuri qembe. Ŋunde kini tiníqo, uya kamímboya newonde kanata tiní pitu ko yorori. Ko uni kato parí ma howewero.

12 Ye uni meyowomboya mande ka yeteno. Mande ŋako neneŋomboro naŋge, Uni Parámimboro mande qu kini. Ŋande yewe, asa iŋondutu unindoro parí muko Kristo
7:12“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ŋuro kama iŋondutuwoyote, ko pare ŋu eneya yorowero iŋoníqo, uni ŋundo parí ma rotowero.
13 Ko paretoro kamí muko Kristo ŋuro kama iŋondutuwoyote, ko uni ŋu eneya yorowero iŋoníqo, parímbo kamí ma rotowero. 14 Dokoro, uni ka iŋondutu kama teyote ŋuko ene parímboya womoyote, ŋu muríwore uni ŋu meté horé yote. Ko pare ka iŋondutu kama teyote ŋuko ene iŋondutu kamímboya womoyote, ŋu muríwore pare ŋu meté horé yote. Ŋunde kini tiníqo, asa yeŋo simóye ŋuko Anutu koro toŋímo sara kama yorowaŋgo. Quko itaka meté horé yoteŋgo.

15 Quko unipare iŋondutu kama teyoteŋgo qu kato parímbe ma kamí rotowero quro iŋoro tiníqo, meté toŋewaŋgo. Hutuŋo mande kato iŋondutu unipare ŋu kama kusi yereyote. Dokoro, Anutuko ye newonde imemo yowero quro neko yereró. 16 Qeni. Pare, keto kameŋge rambaruru koŋgo reweyape ma kini, ŋu date iŋote? Simó, keto pareke rambaruru koŋgo reweyape ma kini, ŋu date iŋote?

Anutuko murí rokóŋaró ŋu howi qembe

17 Uni Parámimbo nore kanata-kanata khe howewero qu ka nunaró, ko Anutuko khe ŋu howewero quro neko nereró. Asa ko keŋo khe qu howe qembe. Nondo hutuŋo mande ŋa Anutu koro huru-huru
7:17“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
soso yimitoyoteno.
18 Ŋandiro naŋge, komo koweke toŋoyiqota Anutuko neko kereró tiníqo, koweke toŋowí mu
7:18“kowe toŋowero” murí ŋuko rokó ka. Komo suki Anutuko Juda koro pukoyeAbraham rokó ŋuro miraró. Mironí Abrahamko eneŋo kowí toŋoro naŋo-simómboro koweye toŋoro Anutuko rokó yereró ŋuro rokó ka taró. (Murí Tero 17 weyo qembe.) Naru kano Juda uni kumimbo rokó ŋuro piyimiŋoro pitu ko wisumuŋaŋgurí.
ma roŋgaruwowero. Asa koweke kama toŋoyi Anutuko neko kereró tiníqo, asa koweke ma toŋowero.
19 Koweye toŋaŋgurí ŋuko murí moré kini, ko koweye kama toŋaŋgurí ŋu ŋuya murí moré kini. Kini, Anutu koro mande kondé qu howewero ŋundo tako o hamó qu. 20 Date komo yoratoqota Anutuko nore neko yereró, asa nore meté ŋunde naŋge yorowato. 21 Kepe uni kato kusi kiriní eneŋo kho simómbe ma kho pare
7:21Ŋu naruko ŋuno unipare qambu “kho simó, kho pare” tunoqaŋgurí. Naru kano wini irisa kuma tero kako taka yerero kusi yiriní kho simó tunoqaŋgurí. Naru kano uni kato utatá parámi tero kimo tewero mepémo kini kho simó tunoqaŋgurí. Asa kho simó ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini.
ka yuriqota Anutuko neko kereró, peka? Ŋuro newonde quhurí ma tewero. Quko wisiyowero khe qu ka yote tiníqo, ŋunde howe qembe.
22 Dokoro uni ka kho simó yoroníqo, Anutuko nekaró, ŋuko Uni Parámimboro uni wisiyaró qu qembe. Ŋunde ŋuya uni wisiyaró qu yoroní Anutuko nekaró, ŋuko Kristo
7:22“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro kho simó qembe.
23 Anutuko kimo tero ye kimo yereró,
7:23“kimo yereró” ŋuro murí muko ŋandiro: unipareto o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteŋgo. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowaŋgo.
ŋunde ŋuroko ye unindoro kho simóŋo ŋunde ma tunoqewero.
24 Uni topo, ye date komo yuriqota Anutuko neko yereró, ŋunde naŋge Anutu koro toŋímo yuri qembe.

Simó keta quya wapu quya ŋuro yete ma roŋgaruwowero. Asa koweke kama toŋoyi Anutuko neko kereró tiníqo, asa koweke ma toŋowero.

25 Asa no pare keta ŋuro Uni Parámi noŋgo hutuŋo mandeyó moré kini. Quko Uni Parámimbo sikíne te nunoro samaka nereyoní mande hamó yeyoteno. Ŋundiro naŋge neneŋo iŋo-iŋone moŋgo yesowowano. 26 Ŋa naru ŋako naru piyimi, ŋunde ŋuroko ye itaka yoroteŋgo ŋunde naŋge yuri qembe. 27 Asa keto pare ka raró tiníqo, rotowero quro oreyó ma seqawero. Ko pare kama raró tiníqo, pare rewero kama iŋo qembe. 28 Quko epe re-re titiri tiníqo, o piyimi ka kama teweya. Ko pare keta qu kame teweya ŋuyako o piyimi ka kama teweya. Quko unipare epe re-re teteŋgo ŋundo noko ŋano quhurí parámi horé korowoyoteŋgo. O quhurí ŋu yeno tunoqeyoweya ŋuro no piyimiŋoteno.

29 Uni topo, ŋande yeteno, Anutuko naru riní tukuni tete. Ŋunde tero itaka uni soso pareye moré qundo pareye moré kini ŋunde qembe yuri qembe. 30 Uni tendoyoteŋgo ŋuko kama tendoyoteŋgo qu qembe yuri. Uni niŋgu-niŋgu teyoteŋgo ŋuko niŋgu-niŋgu kama teyoteŋgo qu qembe yuri. Uni oka kimoyoteŋgo ŋuko o ŋu kama towowaŋgo qu qembe yuri. 31 Uni o noko koro qu toworo kho teyoteŋgo ŋuko o noko koro quro kama iŋo inoyoteŋgo qu qembe yuri. Dokoro noko ŋano qu piyo teyate.

32 Nondo ye iŋaŋawí parámi tewaŋgo ŋuro piyimiŋoteno. Uni ka pare kama raró ŋundo Uni Parámimboro khoyó ŋuro iŋoyote. Ko Uni Parámimboro nuŋguríŋo ŋuro naŋge iŋoyote. 33 Quko uni ka pare raró ŋundo o noko koro quro iŋoro eneŋo parímboro nuŋguríŋo ŋuro naŋge iŋoyote. 34 Ŋunde ŋuroko iŋo-iŋoyó muko usowote. Pare ka kamí moré kini koya pare keta kumi ŋundo Uni Parámimboro khoyó ŋuro naŋge iŋoyoteŋgo. Ene eneŋo koweye yuqaye soso rero Anutu inoyoteŋgo. Quko pare ka kame taró ŋundo o noko koro quro iŋoro eneŋo kamímboro nuŋguríŋo ŋuro iŋoyote. 35 Nondo ye kusi yerewero quro mande ka kama yeteno. Kini, oka kato yeŋo iŋo-iŋoye kama usowoní ye Anutu koro oteteyó ŋu meté tero naru suki-suki howeyuri, yero iŋoteno.

36 Quko uni ka pare keta kaya epe re-re tewero tete qundo pare ŋu kondé qene nuŋguwoyote tiníqo, meté eneŋo iŋo-iŋoyó howero epe re-re tiri kini teweya. Enendo o piyimi ka kama tete. 37 Quko uni ŋu iŋo-iŋoyó naŋge sopo howero uni meyowomboro mandí kama howero pare keta quya epe re-re tewero quro piyimiŋoyote tiníqo, otete ŋuyako meté. 38 Asa ko uni kato pare keta reweya ŋundo otete meté teweya, quko pare keta kama reweya ŋundo otete meté horé teweya.

39 Pare karo kamí ŋu toŋí yoníqo, pare ŋu kamímboya womoyote. Quko kamí khumoweya quno ŋuno pare ŋu orosoyiwí yote. Enendo meté kame keta teweya, quko Uni Parámimboro uni qu ka naŋge reweya. 40 Neneŋombo ŋande iŋoteno, ene kame kama teweya quko ene meté horé yoweya. Ko Anutu koro Yuqayó no quroko yoroní nondo mande ŋa wisiyo yeteno.

Copyright information for `NCA