1 Peter 1

No Pita, noko Yesu Kristo
1:1“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro asáŋowí uni.
1:1“asáŋowí uni” ŋuko Yesuko rokóŋoro asáŋoní eneŋo khoyó taró.
Nondo ye Anutuko unipare rokó yereró qu yuto nokono yotoro wimbo-wimbo Pontus mirako yoteŋgo quya Galesia mirako yoteŋgo quya Kapatosia mirako yoteŋgo quya Esia mirako yoteŋgo quya Bitinia mirako yoteŋgo qu, asa yeno sokome ŋa nakayáŋoteno.
Komo suki Anutu Awando yeŋo iŋo yunoní Yuqa Surumí ŋundo yoriní Anutu koro unipare horé tunoqaŋgurí. Ŋunde ti Yesu Kristo koro sitúŋombo ye sono yiriní Anutu toŋímo sara taŋgurí, ko mandí iŋoro meté howeyowaŋgo. Asa meté Anutuko samaka-samaka tuwó parámi yunoweya, ko newondeye riní ime horé yoweya.

Imemoŋgo nore o meté horé rewato

Asa Anutu, Uni Paráminani Yesu Kristo
1:3“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro iwímboro owí hokato. Enendo noreŋo sikínani parámi tero Yesu Kristo okokowoní uni tapu koŋgo pitu ko otoqaró. Ŋunde tero nore noriní yoto-yoto keta qu ratowó. Ratowó ŋuro nore hamó ŋande iŋoteto, asa imemoŋgo o meté horé rewato.
O meté ŋu hamó horé rewato. Ŋuko kama piyo teweya, kama puqeweya, kama kini teweya. Anutuko o meté ŋu komo roŋgaruwaró, ko yendo samboko eneya yotoro o ŋu rewaŋgo. Ye iŋondutu tiqo, Anutuko wimbímo kondé ye sopo yiriní yoteŋgo. Ŋunde tero imemoŋgo, naru weŋa horé quno
1:5“naru weŋa” ŋuko naruKristoko pitu ko mahero unipare soso ronda yerero Anutuko o soso hamó wiriyoweya. (1 Tesalonaika 2:19; 5:23 koya1 Korin 15:24-28 weyo qembe.)
enendo rambaruru koŋgo nore noreweya.
Ŋuro niŋgu-niŋgu ti. Hamó, itaka naŋge towo kate-kate mahero rambaruru yereyote. Ŋunde tero Anutuko yeŋo iŋondutuye towoŋoyote. Qeni, uni kato gol ŋu se kewáko qayi o piyimi quroko qu toŋiní sara-sara naŋge tunoqeyote.
1:7“gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi. Naru kano o pi-piyimi quroko ŋuno yote. Asa ko unindo gol ŋu qayi sono qembe tiní o pi-piyimi ka saŋano ariní siyoro raŋoyoteŋgo. Ŋunde ti gol ŋuko kekere piyimi.
Gol ŋuko o meté qu ka, kimoyó parámi. Quko iŋondutuye muko meté horé, gol takate. Dokoro imemoŋgo gol piyo teweya. Ŋunde ŋuro towo kate-kate yeno tunoqiníqo, iŋondutuye muko sara-sara teweya. Ko Yesu Kristo tunomo tunoqeweya quno ŋuno Anutuko yeŋo hamó niŋgu-niŋgu tero owé parámi yunoweya.
Yendo Yesu Kristo kama qeneŋgurí, quko newonde meté inoyoteŋgo. Itaka ŋuya kama qeneyoteŋgo, quko iŋondutuworo niŋgu-niŋgu parámi horé teyoteŋgo. Ye Kristo iŋondutuwoyaŋgurí quro eŋgé ŋuko ŋandiro, ko Anutuko yeŋo yoto-yotoye riní meté teyote.

10 Komo suki ye-ye unindo Anutuko samaka-samaka tuwó
1:10“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ye yunoweya ŋuro mande yesowaŋgurí. Uni ŋundo koweyumu tero Anutuko yeŋo yoto-yotoye riní meté teweya ŋuro murí seqaŋgurí.
11 Kristo koro Yuqayó ŋundo ye-ye uni
1:11“ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.
quroko yotoro ŋande yimiraró, ko imemoŋgo Kristoko kowe surumí kate-kate reweya, ko tukú owé parámi reweya. Ŋunde yimironí ŋande oseseyaŋgurí, “Ŋu date tunoqeweya?” ko “Do naruko ŋuno tunoqeweya?” yaŋgurí.
12 Yiqo, Anutuko ŋande yimiraró, “Iŋo-iŋo ye yunanowó ŋu, ŋuko yeŋo qu kini,” yaró. Asa itaka naŋge Anutuko Yuqa Surumí
1:12“Yuqa Surumí” ŋuko Anutu koro Yuqa naŋge.
riní sambo koŋgo umburo uni ka wimbu inoní miti mande meté ŋu ye yimironí ye o tunoqeweya ŋu iŋaŋgurí. Sambo simómbo
1:12“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
ŋuya mande ŋuro iŋowero ye iŋoyoteŋgo.

Ye meté horé yuri qembe

13 Ŋunde ŋuroko naru rokóŋo iŋo-iŋoye roneneŋoya khe u-uye roŋgaruwoya ŋande iŋoyi qembe, ko Yesu Kristo
1:13“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
tunoqeweya quno ŋuno Anutuko samaka-samaka tuwó
1:13“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ye yunoro yoriní ye meté horé yorowaŋgo.
14 Komoko ye iŋo-iŋoye moré kini yoraŋgo, ko murí kate-kate piyimi ŋu howeyaŋgurí. Quko itaka ye simó meté mu ŋunde qembe tero murí ŋu kaŋuya ma howewero. Kini. 15 Anutuko meté horé yote, ko enendo ye neko yereró. Ŋunde ŋuro yeŋombo otete meté horé ŋu naŋge ti qembe. 16 Dokoro sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró, “Ye meté horé yuri qembe, do karo, nondo meté horé yoteno.”
1:16O Qa-qa Uni 11:44-45; 19:2; 20:7


17 Yendo Anutu Awa owí nekoyoteŋgo, ko Awa ŋundo unipare soso koro muríye qenero okeyá ta ronda yereyote. Ŋunde ŋuro ŋande iŋoyi qembe, noko ŋano yoroteto ŋako noreŋo mira horé mu kini. Anutu kasiramo horé yotoya khe u-uye meté sopoyuri qembe. 18 Komo yendo usisambayembo murí piyimi towo yoraŋgurí ŋu naŋge howeyaŋgo. Quko murí ŋundo ye samaka yerewero mepémo kini. Asa ye ŋande iŋoyoteŋgo, ko Anutuko ye kimo yerero
1:18“kimo yerero” ŋuro murí muko ŋandiro: unipareto o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteŋgo. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowaŋgo.
murí piyimi ŋu noŋgo yoraró. Kimoye muko silwa, gol
1:18“silwa, gol” ŋuko mone ka, komo unindo wondo musiyó silwapo, golpo towaŋgurí.
ŋunde qembe kini. O irisa ŋuko imemoŋgo piyo teweya.
19 Kini, kimoye muko Kristo koro sitú qu. Kristo ŋuko sipsip simó Anutu inowero qu qembe, sipsip simó ŋuko o piyimiŋo moré kini qu. 20 Komo suki, asa Anutuko noko kama towaró quno ŋuno enendo Kristo rokóŋaró. Quko itaka, naru weŋako ŋano ye samaka yerewero quro riní tunomo tunoqa. 21 Yendo Kristowore Anutu iŋondutuwoyoteŋgo, dokoro Anutuko okokowoní uni tapu koŋgo otoqoní owé parámi inaró. Ŋunde ŋuro ye Anutu iŋondutuworo o meté mu yunoweya ŋuro sopoyoteŋgo.

22 Anutu koro mande hamó mu howeyuriqota newondeye sara-sara taró. Ŋunde tero ye newonde irisa kama tero topo-topoye ŋuro hamó iŋoyoteŋgo. Asa ko newondeye meté horé epe ino-ino ti qembe. 23 Dokoro Anutu koro mande ŋuko náye qembe tero pisi yiriní keta tunoqaŋgurí. Ko mande ŋuko kama piyo teweya. Kini, yoto-yotoyó moré, ko naru suki-suki yoweya. 24 Qeni,

“Unipare soso komó ŋunde qembe,
ko o meté-metéye mu rukuni ŋunde qembe.
Imemoŋgo komó asáqeweya ko rukuni umburo kini teweya.
25 Quko Uni Parámimboro mande ŋuko suki-suki yoweya.”
Copyright information for `NCA