1 Peter 2

Asa mande ŋu naŋge uni kato yesowo yimironí iŋaŋgurí.

Ŋunde ŋuroko uni newonde piyimi yunowero murí, ko uni kaná yerewero murí, ko maŋgoye irisawore yewero murí, ko topoyemboro o meté quro piyimiŋowero murí, ko huwó mande yewero murí, ŋu soso rotoyi qembe. Simó kuŋgu qembe tero yuqayemboro susu kekere quro iŋoyuri qembe. Ŋunde tero susu ŋu nero wotiqo, imemoŋgo Anutuko ye rambaruru koŋgo yoreweya. Susu ŋu newaŋgo, dokoro ye komo Uni Parámi towoŋoro ŋande iŋoteŋgo, eneko nuŋgurí piyimi.

Uni Parámi ŋuko wondo ka yoto-yotoyó moré ŋunde qembe

Uni Parámi ŋuko wondo yoto-yotoyó moré ŋunde qembe tete. Unindo, piyimi, yero iŋoro re rotaŋgurí. Quko Anutuko ene rokóŋoro hamó iŋoyara. Eneno maheroqota ye ŋuya wondo yoto-yotoye moré ŋunde qembe teteŋgo, ko Anutuko yorero sowe-sowe tiní Yuqayómboro ya qu tunoqeyoteŋgo. Ŋunde tunoqero ye Anutu koro o qa-qa uni meté horé ŋunde tunoqero Yesu Kristo
2:5“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
owímo newondeye moŋgo Anutuko o karo hamó metéŋoyote qu te inowaŋgo.
Dokoro sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró,

“Qeni, nondo wondo ka Saion* ŋuno rotowe teteno,
wondo rokóŋanowó ŋuko ya soso riní kondéreyote, ŋuro hamó iŋoyoteno.
Kowe unindo iŋondutuwowaŋgo tiníqo,
kowi piyo kama tewaŋgo.” *
Ŋunde ŋuroko ye iŋondutu unipare, yendo wondo ŋuro hamó iŋoyoteŋgo. Quko uni iŋondutu kama teyoteŋgo quro,

“Ya re-re unindo, wondo piyimi, yero iŋoro re rotaŋgurí ŋundoko
ya soso riní kondéreyote.” *
Ko,

“Wondo ŋuno kheye saŋgawoní piyo tewaŋgo,
ko mipu ŋundo kheye kusiyoní umbu raŋowaŋgo.” *
Uni ŋundo Anutu koro mande qu kama howeyoteŋgo, ŋunde ŋuro wondoko ŋuno kheye saŋgawoní umbu raŋowaŋgo. Anutuko, ene otete ŋu tewaŋgo, yero rokó yereró.

Anutuko nore rokó nereró

Quko yeko unipare Anutuko rokó yereró ŋu, wiri yerete unindoro o qa-qa uni ŋunde qu, unipare meté horé mu,
2:9“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
Anutu koro unipareyó hamó ŋu. Ŋunde tero enendo huriri moŋgo ye neko yerero yowosoní eneŋo hiyó metémo maheŋgurí ŋuro seré te inoyi qembe.
10 Komoko yeko wini qu ka kini, quko itakako Anutu koro unipareyó yoteŋgo. Komoko sikíye kama te yunaró, quko itakako sikíye te yuna.

11 Uni topo hamó, noko ŋako yeŋo qu kini, yuto nokoye naŋge. Ŋunde ŋuro nondo ŋande yimiroteno, koweye saŋanímboro nuŋgurí ŋu huwóŋoyi qembe, dokoro murí ŋundoko yuqananimboya kuma teyote. 12 Ye kape unipare
2:12“kape unipare” ŋuko Israel koro Anutuye ŋu kama iŋo howeyoteŋgo.
keweroyemo khe meté naŋge howeyuri qembe. Hamó, enendo mande kho yunowaŋgo, quko enendo yeŋo muríye meté ŋu qenewaŋgo. Ŋunde tero enendo Anutu noreno maheweya quno ŋuno eneŋo owí hokowaŋgo.

Ye wiri yerete unindoro kasirayemo yuri qembe

13 Asa noko koro wiri yerete uni kato mande yiqo, Uni Parámi iŋoro kasirayemo yuri qembe. Wiri yerete uni parámimboro mandí howi qembe, 14 ko wiri yerete uni tomó-tomó ŋuya howi qembe. Wiri yerete uni parámimbo tomó-tomó ŋu asá yiriní uni piyimi teyoteŋgo ŋu roŋgaru yerero uni otete meté teyoteŋgo ŋuro owéye hokoyoteŋgo. 15 Anutuko ŋaro iŋote, ko yendo murí meté mu teyoteŋgo quwore uni kape-kape ŋuro maŋgoye kusiyowaŋgo. 16 Hamó, oka kato ye kama kusi yerete, kina yoteŋgo. Quko ŋande ma iŋowero, “Nore itaka kina yoteto,” yero uyaro murí piyimi kate-kate tewaŋgo koro. Kini, ye Anutu koro kho simóŋo ŋunde qembe tero khe u-uye howi qembe. 17 Ye ará uni soso te yunoyi qembe, newonde meté iŋondutu topoye yunoyuri qembe, Anutu ŋuro soreya kusuŋoyómo yuri qembe, ará wiri yerete uni te inoyi qembe.

Ye Kristoko taró ŋunde qembe kowe

surumí korowoyi qembe

18 Ye kho simó,
2:18“kho simó” - ŋu naruko ŋuno unipare qambu kho simó, kho pare tunoqaŋgurí. Naru kano wini irisa kuma tero kako taka yerero kusi yiriní kho simó tunoqaŋgurí. Naru kano uni kato utatá parámi tero topé tewero mepémo kini, eneŋo soweyoro kho simó tunoqaŋgurí. Asa kho simó ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini.
ye ará sopo-sopo uniye te yunoro kasiramo yuri qembe. Sopo-sopo ŋundo o meté te yunoyoteŋgope ma o piyimi te yunoyoteŋgo, enina, mandeye howeyuri qembe.
19 Dokoro uni kato Anutu iŋoro otete meté howete, quko unindo o piyimi te inoyi kowe surumí korowoyote tiníqo, enendo owé meté mu reweya. 20 Qeni, ye o piyimi ka tiqo sopo-sopoyembo yurowaŋgo tiníqo, ye date owé meté mu rewaŋgo? Quko ye murí meté ka tero kowe surumí rero kondé korowoyoteŋgo tiníqo, Anutuko ŋu murí ŋuro iŋote. 21 Hamó, Anutuko ye murí ŋunde qu howewero quro komo neko yereró, dokoro Kristoko
2:21“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ŋuya ye samaka yerewero quro kowe surumí korowaró. Ŋunde tero khí mepémo qenero howewaŋgo. Khí mepémo ŋandiro,

22 “Enendo quhurí ka kama taró,
ko mande kota ka kama yaró.” *
23 Quko unindo huwó mande yiqo topé ka kama taró; kowe surumí ŋu koroworo mande piyimi kama yaró. Kini, eneŋombo eneŋo rero ronda-ronda uni roneneŋowímboro kandímo raró. 24 Riní tipiririko
2:24“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.
porowoyiqo, enendo noreŋo quhurínani eneŋo kowímo korowaró. Ŋunde korowoní norendo meté otete piyimi teyoteto ŋuro khumoro yoto-yoto keta qu rero otete roneneŋowí
2:24“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
ŋuro yowato. Eneŋo mamayó piyimi ŋundoko ye yoriní meté yoteŋgo.
25 Dokoro yeko sipsip wimbo-wimbo yateyaŋgo ŋunde qembe taŋgurí. Quko itakako rohoréŋoro sopo-sopoyemo mahero yoteŋgo, ko sopo-sopoko yuqaye sopoyote.

Copyright information for `NCA