1 Peter 3

Parí, kamí ŋuro yete

Ŋundiro naŋge, ye pare kameye moré qu, kameye kusuŋoyemo yuri qembe. Ŋunde tiqo, kameye kumimbo Anutu koro mande ŋu kama howeyoteŋgo tiníqo, ye eneya mande ka kama ti yeŋo murí meté ŋu qenero newonde rohoré tewaŋgo. Dokoro ŋande qene iŋowaŋgo, yendo Anutu koro sasaro tero otete sara-sara qu naŋge teyoteŋgo. Yeŋo o kekere qu koweye saŋaníwore ma ri tunoqewero, asa huye enesó-enesó kusiyoyoteŋgope ma núsawa gol qu
3:3“núsawa gol qu” ŋuko o nakayá ka wondo tindeŋiwímbo towaŋgurí qu, kimoyó parámi horé ko unipareto qene nuŋguwoyoteŋgo.
teyoteŋgope ma tuwi meté-meté mu punuwoyoteŋgo.
Kini, yeŋo o kekere qu quroyemo yoní. O kekere ŋuko ŋandiro, ye mondó ta yotoro otete imemo tero yoroteŋgo. Murí ŋuko kama piyo teweya, ko Anutu toŋímo ŋuko murí meté horé. Dokoro komo quno pare meté horé ŋundo Anutuko o meté yunoweya ŋuro soporo otete meté qu naŋge tero kameye kasiramo yoraŋgo. Oteteye meté ŋuko eneŋo nakayá kekere qu ŋunde qembe. Ŋundiro naŋge Sarako Abraham
3:6“Abraham” ŋuko Juda uniparetoro pukoye, ko Sara ŋuko eneŋo parí.
kasiramo yotoro, neneŋo uni parámine, ye nekaró. Ye ŋuya o meté tero oka karo kama sorewaŋgo tiníqo, Sara koro nambo-simó tunoqeteŋgo.

Ŋundiro naŋge ye uni pareye moré qu, pareye iŋo inoya eneya meté kunditeyuri qembe. Eneŋo koweye ŋuko kondé kini, ŋunde ŋuro murí meté te yunoyuri qembe. Anutuko pareye ŋuya yoto-yoto suki-suki tuwó yunaró. Ŋunde ŋuroko ará te yunoyi qembe, oka kato haririye kusiyoweya koro.

Ye o meté naŋge unipare te yunoyi qembe

Asa mandene weŋa qu ŋandiro, ye soso newonde kanata teyuri qembe. Topoyemboro quhuríye korowoya, newonde meté yunoya, sikíye te yunoya, yeŋo owéye rika umbuní. Ko uni kato murí piyimi ka te yuniqo, topé ma tewero. Ko mande piyimi ye yimiroyiqo, mande piyimi topé ma yimirowero. Kini, puriŋo yunoyi qembe. Dokoro Anutuko ye murí ŋunde qu howewero quro neko yereró, ko ye ŋunde teroqo eneŋo puriŋoyó ŋu rewaŋgo. 10 Dokoro

“uni kato, yoto-yoto meté rewano, ye iŋoro,
naru meté qenewano, ye iŋoyote tiníqo,
asa ene mipímbo mande piyimi ma yewero
ko kumunzómbo kota mande ma yewero,
11 murí piyimi ŋu soso huwóŋoro,
otete meté qu naŋge howero,
unipare newonde kanata tewaŋgo ŋuro iŋoro
koweyumu tero murí ŋu riní tunoqeweya.
12 Dokoro, Uni Parámimbo unipare roneneŋowí ŋu sopo yereyote,
ko eneŋo haririyemboro kusumbo reyote.
Quko unipare otete piyimi teyoteŋgo ŋuro piyimiŋoyote.” *
13 Ko ye murí meté howewero khe qu kondé seqayuriqo, dani kato o piyimi te yunoweya? 14 Ŋunde quko yendo otete roneneŋowí howiqo, o piyimi te yunoyi kowe surumí korowowaŋgo tiníqo, puriŋo ka reteŋgo. “Okato uni riní sasaro teyoteŋgo ŋuro ma sorewero; sasaro ma tewero.”
3:14Aisaia 8:12
15 Kini, newondeyemoko, Kristo
3:15“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ŋuko Uni Parámi, kondé iŋo inoyuri qembe. Ye imemoŋgo o meté qu rewaŋgo ŋuro sopoyoteŋgo. Asa naru rokóŋoro uni kato, ye do murí karo o ŋuro sopoyoteŋgo, ŋunde osese yerewaŋgo quno ŋuno mande topé meté mu yi qembe.
16 Quko mondó ta yero ará te yunoyi qembe. Ŋunde tiqo, unindo ye Kristowore otete meté howeyoteŋgo ŋuro huwó yereyoteŋgo ŋundo kowi piyo tewaŋgo. 17 Hamó, Anutuko rotoní yendo otete meté mu ti o piyimi te yunowaŋgo tiníqo, ŋuko meté. Niŋgu-niŋgu ti. Quko yendo otete piyimi ti o piyimi te yunowaŋgo tiníqo, ŋuko piyimi, ŋuro kowi piyo ti. 18 Dokoro Kristo ŋuko uni roneneŋowí qu ka, quko enendo unipare roneneŋowí kini quro mepéye rero quhuríye soso wendaŋewero khumaró. Ŋunde tero ye yoriní Anutu taŋgímo maheŋgurí. Ŋu naruko ŋuno kowí saŋaní uri khumaró, quko Yuqayó yoto-yoto keta qu raró. 19 Ko enendo yuqayówore uyaro yuqa meyowo kusi-kusi yano yoteŋgo qu mande yesowo yimiraró.

20 Asa Noa naruko ŋuno yuqa ŋuko Anutu koro maŋgó wendaqaŋgurí. Ŋu naruko ŋuno, Anutuko murí piyimi ŋuro topé waka kama taró. Kini, ene Noa sopoyoní waŋgoyó towoní kini tiníqota wini tomó ta ŋundo, asa unipare kande saŋiyoro kapusa ŋundiro, waŋgo quroko oyi sono riru parámi ŋu mahiní Anutuko rambaruru koŋgo yoraró. 21 Sono ŋuko o kato rambaruru koŋgo noreweya ŋuro rokóŋo, ŋuko sono re-re ŋu naŋge. Sono reteto ŋuko pusú kowenanimo ŋu sonowowero qu kini. Kini, sono reteto ŋuro murí muko ŋandiro, ŋunde tero nore iŋo-iŋo metéwore noreŋo Anutu inoyoteto, dokoro Anutuko Yesu Kristo okokowoní uni tapu koŋgo pitu ko otoqaró. 22 Itakako Kristo samboko oro Anutu kandí kondémo yote. Ko sambo simómboya yuqa wimbí moré muya o soso wimbuye kondé, ŋu soso kusuŋoyómo yoteŋgo.

Copyright information for `NCA