1 Peter 4

Anutu koro iŋo-iŋoyó naŋge howeyuri qembe

Asa Kristoko
4:1“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
kowímo kowe surumí korowaró. Ŋunde ŋuroko ye wimbu reya iŋo-iŋoyó ŋu naŋge towoyi qembe. Dokoro uni kato kowímo kowe surumí korowaró tiníqo, asa enendo quhurímboro murí ŋu rota.
Asa ko toŋí yoníqo unindoro iŋo-iŋoye ŋu kama howeweya. Kini, Anutu koro iŋo-iŋoyó naŋge howeyoweya. Dokoro komo yeko kape uniparetoro
4:3“kape unipare” ŋuko Israel koro Anutuye ŋu kama iŋo howeyoteŋgo.
muríye piyimi ŋuwore yate yaŋgurí. Murí ŋuko ŋandiro: se simbururu teyoteŋgo, o kate-kate qene nuŋguwoyoteŋgo, wain nero kape-kape teyoteŋgo, hoho piyimi tero yambo quno piyimi teyoteŋgo, Anutu koro hutuŋo mande qu pitoro anutu kota-kota potoruku te yunoyoteŋgo.
Itakako ye murí ŋunde qu kama teyoteŋgo. Asa ko kape unipare ŋundo qenero iŋondata tero yeya mande piyimi qambu yeyoteŋgo. Quko imemoŋgo eneŋombo naŋge ronda-ronda uni parámi toŋímo kaŋero murí date teyaŋgurí ŋuro piŋa mande mirowaŋgo. Ronda-ronda uni ŋundo uni toŋeye yote qu ŋuya khumaŋgurí qu ŋuya ronda yereweya. Ŋu murí ŋuro tero unipare khumaŋgurí ŋundo toŋeye yoníqo miti mande ŋu iŋaŋgurí. Ŋunde tero uni ŋunde qu koweye khumaŋgurí, quko Anutu yorote ŋunde qembe yuqayemo yoteŋgo.

O soso kini teweya ŋuro naruyó ŋuko tukuni tete. Ŋunde ŋuro ye kondé iŋoya yeŋombo koweye sopoya hariri meté tiyuri qembe. Ye newonde meté epe ino-ino tewero ŋuro murí kondé towoyi qembe. Dokoro, murí ŋunde qundo topoyemboro quhuríye qambu wendaŋeyote. Ko Anutu koro unipare meyowo mahe yeya yuriqo, asa meté ta sopo yiri qembe. Ŋuro kisikasa ma tewero. 10 Ye kanata-kanata Anutu koŋgo puriŋo enesó-enesó raŋgurí ŋu meté sopoya ŋuwore epe samaka-samaka ti qembe. 11 Ŋunde naŋge uni kato mande ka yesowowaŋgo quno ŋuno, asa Anutu koro iŋo-iŋoyó reya yesowoyi qembe. Ko uni kato uni meyowo samaka yereyowaŋgo quno ŋuno, asa Anutu koŋgo wimbu rero kho ŋu ti qembe. Ŋunde ti unindo ye o soso teyoteŋgo ŋu qenero Yesu Kristowore Anutu owí hokowaŋgo. Asa Anutuko naru suki-suki owé parámi, wimbí parámi tete. Ŋu hamó.

Kristo koro owímo kowe surumí korowowaŋgo ŋuko meté

12 Uni topo hamó, quhurí parámi ka kewámbo yoqayote ŋunde qembe yeno tunoqeyote. Tunoqeyote ŋuko o enesó horé kini, ŋuro iŋondata parámi ma tewero. 13 Ye Kristo
4:13“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
quhurí korowaró ŋunde qembe quhurí korowoyoteŋgo ŋuro niŋgu-niŋgu ti. Ŋunde teyuriqo, ene sine parámiyómo tunomo tunoqeweya quno, yendo niŋgu-niŋgu parámi tero newonde meté hamó tewaŋgo.
14 Asa unipareto ye Kristo koro owí towoyoteŋgo ŋuro iŋoro huwó mande yeya yimiroteŋgo tiníqo, puriŋo ka reteŋgo. Dokoro Anutu koro Yuqa meté horé ŋu ye saŋayemo yorote. 15 Hamó, uni kumimbo quhurí koroworo topé piyimi reyoteŋgo. Quko enendo uni yutoyoteŋgope ma momo teyoteŋgope ma otete ŋunde qu teyoteŋgope ma kinaŋge uni roŋgaru yerero topé piyimi reyoteŋgo. Yendoko murí ŋunde quro quhurí korowoyoteŋgo tiníqo, ŋu piyimi. 16 Quko yeko Kristen uni
4:16“Kristen uni” ŋunde qundoKristo iŋondutuworo huru-huruko ŋuno huruwaŋgurí. (Asá yerewí Uni 11:26 weyo qembe.)
tero quhurí ka korowoyoteŋgo tiníqo, kowi piyo ma tewero. Kini. Kristo koro owí towoyoteŋgo ŋuro Anutu seré te inoyi qembe.
17 Dokoro Anutuko unipare soso ronda yerewero tete, quko koretero eneŋo wini qu ronda yereweya. Asa ko ye date iŋoteŋgo, noreno hurí tiníqo, unipare Anutu koro miti mande
4:17“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
qu wendaqeyoteŋgo ŋundo do kimo ka rewaŋgo?

18 “Ko unipare roneneŋowí ŋundo
rambaruru ŋu takawero wamba rukusuwowaŋgo tiníqo,
unipare Anutu huwóŋoro quhurí teyoteŋgo ŋundo date takawaŋgo?” *
19 Ŋunde ŋuro yendo Anutu koro iŋo-iŋoyó howero kowe surumí korowowaŋgo tiníqo, yoto-yotoye rero Anutu kandímo reya murí meté mu naŋge ti qembe. Dokoro Anutuko nore nondowaró, ko enendo meté horé ta sopo yereyote.

Copyright information for `NCA