1 Thessalonians 1

Nore Pol, Sailas, Timoti, norendo sokome ŋa nakayáŋatowó. Ŋunde tero ye Anutu koro huru-huru qu
1:1“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.
tero Tesalonaika yendémo yoteŋgo, Anutu Awandoya Uni Parámi Yesu Kristo koya womoyoteŋgo qu, yeno uyarete. Anutuko samaka-samaka tuwó yunoní newonde ime yorowaŋgo.

Polko Tesalonaika uniparetoro iŋondutuye ŋuro Anutu yuŋgunaŋaró

Naru rokóŋo norendo yeŋo iŋoro Anutu yuŋgunaŋoyoteto. Ŋunde tero hariri teyoteto quno ŋuno owéye nekoyoteto. Yeŋo iŋondutuyembo okoko yiriní o meté qu teyoteŋgo, ko unipare newonde meté yunoro koweyumu eneŋo teyoteŋgo, ko Uni Paráminani Yesu Kristo
1:3“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
soporo quhurí korowoyoteŋgo. Naru rokóŋo norendo ŋuro iŋoro Anutu Awa yuŋgunaŋoyoteto.

Uni topo, ŋande iŋoyoteto, ko Anutuko yeŋo hamó iŋo yunoro rokó yereró. Dokoro noreŋo miti mandenani
1:5“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
ŋu kina mande qembe ye keweroyemo kama tunoqaró. Kini, mande ŋu mande kondé qembe tunoqiní Yuqa Surumímbo riní kondériní mande ŋu hamó iŋaŋgurí. Yendo ŋande iŋoyoteŋgo, nore ye keweroyemo yotoro samaka yerewero otete meté mu naŋge howatowó.

Mande ŋu iŋiqo, quhurí parámi yeno tunoqaró. Quko noreŋo otetenani howero Uni Parámimboro oteteyó howi Yuqa Surumímbo wimbu yunoní niŋgu-niŋgu tero quhurí ŋu korowoyoteŋgo. Ŋunde korowoyi iŋondutu unipare Masedonia mirako, ko Akaia mirako
1:7Masedonia mira ŋuko Akaia mira taŋgímo yora, ko mira ŋuro yendé parámi kembé muko Tesalonaika yendé. Mira irisa-irisa ŋukoGrik unindoro miraye.
yoteŋgo qundo otete ŋu qenero howeyoteŋgo.
Yendo Uni Parámimboro mandí yero yesowoyoteŋgo ŋuko giramu piŋo niriyó ŋunde qembe. Niriyó ŋu Masedonia mira koya Akaia mira ŋuno naŋge kama usayeyote. Kini, mira soso ŋunoko yeŋo iŋondutu Anutuwore teyoteŋgo ŋuro unipareto iŋoyoteŋgo. Ŋunde ŋuroko nore o ŋuro yesowowero kho moré kini. Dokoro eneŋombo ŋande yesowoyoteŋgo, asa norendo yeno mahetowó quno ŋuno yendo topo te nunaŋgurí. Ŋunde te nunoro anutu kota-kota rotoro rohoréŋoro Anutu hamó mu suki-suki yorote quro sunará simóŋo tunoqaŋgurí. 10 Ko eneŋo Naŋuní sambo rotoro pitu umbuweya ŋuro sopoyoteŋgo. Naŋuní ŋu khumoníqo, Anutuko okokowoní otoqaró. Naŋuní ŋuko Yesu, enendo Anutu koro saŋgirí parámi nokono maheweya ŋu noŋgo nore noriní meté yowato.

Copyright information for `NCA