1 Thessalonians 5

Uni Parámi maheweya quro roŋgaruwi qembe

Asa, uni topo, do naru o ŋu tunoqeweya ŋuro kama nakayáŋowano. Dokoro ye ŋande iŋomukoteŋgo, Uni Parámi pitu maheweya naru ŋuko mondó ta maheweya, momo unindo maheyote ŋunde qembe. Kumimbo ŋande yewaŋgo, nore meté yoteto, saŋgirí moré kini, yewaŋgo. Quko watí yewaŋgo quno waka ta horé rambaruru mahiní piyo tewaŋgo. Rambaruru ŋuko pareto simó pisiyoro kowe surumí teteŋgo ŋunde qembe, ko takawero mepémo kini.

Quko uni topo, yeko huririko kama yoteŋgo. Asa ko yeŋo naru ŋuko momo uni ŋunde qembe kama maheweya. Dokoro yeko hiyómboro simó ko kosa naru koro simó. Noreko suwo koro simó kini ko huriri koro simó kini. Ŋunde ŋuroko ma etewero. Uni meyowo ŋundo ŋunde teyoteŋgo. Kini, meté nore kape-kape kama tewero, sopo toŋete yowato. Dokoro suwono naŋge unindo eteyoteŋgo, ko suwono naŋge sono nero kape teyoteŋgo. Quko noreko hiyómboro simó. Ŋunde ŋuro kape kama tewato. Ŋunde tero iŋondutu tewero otete ŋu rero newonde meté yunowero otete ŋu rero irisa-irisa kawaware nerewero sosoko qu ŋunde qembe punuwato. Ko Anutuko nore rambaruru koŋgo noreweya ŋuro iŋoro sopowero otete ŋu rero takapu kondé ŋunde qembe punuwato. Dokoro Anutuko piyo tewero quro nore kama rokó yereró. Kini, noreko Uni Paráminani Yesu Kristo
5:9“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro unipare. Ŋunde ŋuroko Anutuko rambaruru koŋgo noreweya.
10 Kristoko nore samaka yerewero khumaró. Ŋunde tiní norendo toŋe keta yorowatope ma khumatowó, imemoŋgo eneya yoto-yoto rewato. 11 Ŋunde ŋuroko uni topo-topoye rukiso yereya newondeye wimbu inoyuri qembe. No iŋoteno, ye itaka ŋunde naŋge teyoteŋgo.

Oresaka mande kumi

12 Uni topo, o karo kira yereyoteto. Anutu koro kho uni ye keweroyemo koweyumu teyoteŋgo ŋu ará te yunoyi qembe. Uni Parámimbo owéye yunoní ye roŋgaru yereyoteŋgo. 13 Eneŋo owéye hokoya newonde meté yunoyuri qembe. Dokoro enendo Anutu koro kho qu teyoteŋgo. Ye soso topo-topoyemboya newonde saŋgirí ma tewero, newonde imemo naŋge yuri qembe. 14 Uni topo, mande kondé ŋande yimiroteto, wimbuma uni ŋu roŋgaru yiri qembe, uni sasaro teyoteŋgo ŋu rukiso yiri qembe, uni wimbuye moré kini ŋu samaka yiri qembe, uni soso quya mondó ta yuri qembe. 15 Qeni, o piyimi te yunoyoteŋgo ŋuro topé ma tewero. Kini, naru rokóŋo uni topo-topoyemboya uni soso koya o meté te yunoyuri qembe.

16 Naru rokóŋo niŋgu-niŋgu ti qembe. 17 Hariri tewero otete qu ŋu ma rotowero. 18 O soso ŋuro Anutu yuŋgunaŋi qembe, dokoro Anutu koro iŋo-iŋo ŋuko ŋandiro, yendo Kristo Yesu
5:18“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
oteteyó howewaŋgo.

19 Anutu koro Yuqa Surumí quroyemo yote ŋu ma winzumowero. 20 Ye-ye uni
5:20“ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.
ma yesaráŋowero.
21 O soso towoŋoro o meté qu naŋge towoyi qembe. 22 Murí piyimi kate-kate ŋuro sorero kapiyamo yuri qembe.

23 Asa Anutu newonde ime yunoyote ŋu eneŋombo yoriní uni meté horé hamó tunoqi. Anutuko yuqaye, newondeye, koweye kondé soponí Uni Parámi Yesu Kristo pitu ko ŋano maheweya quno ŋuno potóye moré kini ti. 24 Ye neko yereró qundo mande yaró ŋu naŋge howeyote. Ŋunde ŋuroko ŋundiro naŋge teweya.

25 Uni topo, neneŋo hariri ti qembe. 26 Topo-topoye yiyoro epe yuŋguna-yuŋguna ti qembe. 27 Uni Parámi owímo ŋande yimiroteno, uni topo soso kopo yereya sokome ŋa weyoyi qembe.

28 Uni Paráminani Yesu Kristo koro samaka-samaka tuwóŋo
5:28“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ŋu yeya yoní.

Copyright information for `NCA