2 Corinthians 5

Noreŋo sambo koro ya qu

Ŋu hamó, dokoro, nore ŋande iŋoyoteto, ko yamaru nokono ŋano quno yoteto qu piyo tiníqo, Anutu koro ya qu kaŋuya noreŋo yote. Ya suki-suki yoweya ŋuko unindo kandeyembo kama raŋgurí, ŋuko samboko yote. Hamó, nokono ŋano newondenanimbo surumí tero kiweyote. Ŋande kondé ye iŋoyoteto, ko sambo koro ya ŋu, kowe punu-pununani qembe nore wisumu nereweya. Ko ŋundo wisumu nereweya tiníqo, naru kanoko birimbiri kama yowato. Hamó, nore yamaru nokono ŋano quno naŋge yotoro, quhurí koroworo newondenanimbo surumí tero kiweyote. Quko ya ŋano qu re rotowero ŋuro kama iŋoyoteto. Kini, meyowombo nore wisumu nereweya ŋuro naŋge iŋoyoteto. Ŋu muríwore yoto-yotoko kindo khumowero qu hamó takaweya. Asa Anutu eneŋombo nore yoto-yoto ŋu rewato quro roŋgaru nerero Yuqa Surumí
5:5“Yuqa Surumí” ŋuko Anutu koro Yuqa naŋge.
nunaró. Yuqa ŋuko o meté rewato ŋuro rokó qu.

Ŋunde ŋuroko naru rokóŋoro kondé kaŋeyoteto. Hamó, ŋande iŋoyoteto, ko nore kowenanimboro ya ŋano yoteto quno ŋuno Uni Parámimboro yendémo kama yoteto. Dokoro toŋenanimbo khe u-unani ŋu kama qene howeyoteto. Kini, iŋondutu tero qene howeyoteto. Asa kondé kaŋero ŋaro metéŋoyoteto, ko nore kowenanimboro ya ŋano qu rotoroqo Uni Parámimboro yendémo yowato. Ŋunde ŋuroko norendo ŋano yotetope ma kini, ŋande kondé iŋoyoteto, meté Uni Parámimbo noreŋo niŋgu-niŋgu teweya. 10 Dokoro nore soso Kristo
5:10“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
toŋímo hamó kaŋewato. Kaŋato kowenanimbo o tatowó qu, asa o meté ŋuya o piyimi ŋuya, o tatowó ŋu rondaŋero kimoyó nore nunoweya.

Uni soso yoriní Anutu koya newonde kanata tewaŋgo

11 Ŋunde ŋuroko Uni Parámimboro soreroqota unindo iŋondutu tewero quro iŋo-iŋoye okokowoyoteto. Anutuko noreŋo iŋomukote; no ŋande kondé iŋoyoteno, ko ye ŋuya noreŋo iŋomukoteŋgo. 12 Asa owénani pitu ko kama hokoyoteto, kini. Quko uni kumimbo unindoro owéye parámi ŋuro naŋge iŋoyoteŋgo, uni ŋuro newondeyemo kama toŋetero hamó qene iŋoyoteŋgo. Asa mande ŋunde yeteno quwore yendo meté noreŋo niŋgu-niŋgu tero uni ŋunde qu mande topé yewaŋgo. 13 Hamó, ko norendo kape-kape teyoteto tiníqo, Anutu ŋuro ŋunde teyoteto. Ko iŋo-iŋo meté teyoteto tiníqo, yeŋo ŋuya ŋunde teyoteto. 14 Dokoro Kristoko
5:14“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
newonde meté nunoyote ŋundoko nore sopo nereyote. Ŋande iŋoyoteto, ko uni kanata kato uni mepéye soso rero khumaró, asa ko uni soso ŋu ŋuya khumaŋgurí.
15 Uni ŋundo mepéye rero khumaró ŋuro murí muko ŋandiro, ko uni yoto-yotoye moré qundo eneŋomboro kama yateyowaŋgo. Kini, uni ŋu mepéye rero khumoro otoqaró ŋuro iŋoro yateyowaŋgo.

16 Asa ko nore itaka ŋano yoteto quno ŋuno yate uni koweye saŋaníwore
5:16Polko “kowe saŋaní” ŋuro yaró ŋuko o kowenani weheŋoro sara-sarape ma iriyó ŋunde tete ŋuro kama yaró. Kini, enendo tapara ŋuwore noreŋo o soso yoto-yotonani nokono ŋano quro yaró.
kama qene ronda yerewato. Hamó, komo nore Kristo kowí saŋaníwore qene rondaŋatowó, quko itaka ŋunde kama teyoteto.
17 Asa ko uni kato Kristo quroyómo yote tiníqo, Anutuko ene riní keta taró. O komo qu kini ta, o keta qu ka tunoqa. 18 Ko o soso ŋu Anutu eneŋombo taró. Enendo Kristowore noreya pitu ko newonde kanata teyoteto, ko o teyote ŋuro piŋa mande yesowowero kho ŋu nore nunaró. 19 Piŋa mande ŋuko ŋandiro, ko Anutuko, uni nokono ŋano quro quhuríyemboro kimoyó kama yunoro Kristowore soso yorero newonde kanata tewero, ye iŋaró. Ŋunde tero o teyote ŋuro piŋa mande ŋu nore nunoní yesowoyoteto. 20 Ŋunde ŋuroko Kristo koro owímo ye-ye uni tunoqatowó, Anutuko maŋgonanimo yeyote ŋunde qembe teyoteto. Asa nore Kristo koro owímo ŋande kondé ye yimiroyoteto, “Anutu koya newonde kanata ti.” 21 Anutuko uni o piyimi ka kama taró qu ka riní noreŋomboro quhurí korowaró. Ŋu murí ŋuwore norendo ene quroyómo Anutu koro murí roneneŋowí mu tunoqewato.

Copyright information for `NCA