2 Corinthians 8

Unipare meyowo parámi samaka yiri qembe

Topo okite, norendo Anutuko samaka-samaka tuwó
8:1“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
huru-huru Masedonia mirako
8:1“Masedonia” mira ŋuko Akaia mira taŋgímo yora, ko Korin yendé ŋu Akaia mirako ŋuno yora.
ŋuno yoteŋgo qu
8:1“huru-huru” ŋuko unipare soso ŋundo Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
yunaró ŋuro yimirowe teteto.
Quhurí parámi unipare ŋuno tunoqiníqo, niŋgu-niŋgu parámi taŋgurí. Onoŋoye moré kini hamó horé yoraŋgo, quko uni meyowo ŋuro iŋoro mone parámi yunowero iŋaŋgurí. No ŋuro yesowoteno, ko eneŋo o mepémo uni meyowo yunowero naŋge kama yunaŋgurí. Kini, o parámi horé yunoro samaka yereŋgurí. Eneŋo iŋo-iŋoye howero ŋande kondé kira nereŋgurí, meté huru-huru meyowomboya kho kopo tero unipare meté horé
8:4“unipare meté horé” ŋuko Juda iŋondutu unipare Yerusalem ŋuno yoraŋgurí. Naru piruko ŋundiro unipare ŋundo onoŋoye moré kini taŋgurí. Ŋunde ŋuroko Polko unipare ŋu samaka yerewero quro mone kumi iŋondutu unipare meyowo moŋgo kopoyaró. (Rom 15:25-28; 1 Korin 16:1-4; Galesia 2:10 weyo qembe.)
ŋu samaka yerero puriŋo ka rewaŋgo.
Ko noreŋo iŋo-iŋonani naŋge kama howaŋgurí. Kini, koretero eneŋo Anutu inaŋgurí, tukú Anutu koro nuŋgurí howero iŋo-iŋonani howaŋgurí. Komo Taitusko ye keweroyemo kho ŋu hurí tiní ye ŋuya samaka-samaka tuwó unipare meté horé yunowero ŋuro iŋaŋgurí. Ŋunde ŋuroko norendo ŋande kirayatowó, meté kho ŋu riní kini teweya. Yendo iŋondutu tero mande yesoworo iŋo-iŋo meté tero otete meté naŋge howero noreŋo qembe newonde meté topo-topoye yunoyoteŋgo. Ŋu murí soso ŋu parámi teyoteŋgo. Asa ŋundiro naŋge ŋa samaka-samaka tuwó ŋaya parámi ti qembe.

Nondo mande kondé ka kama yimiroteno. Kini, unipare meyowombo murí meté howeyoteŋgo ŋuro yesoworo yeŋo newonde meté yunowero muríye ŋundiro qene rondaŋewano. Dokoro ye Uni Paráminani Yesu Kristo
8:9“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro samaka-samaka tuwó ŋuro ŋande iŋoteŋgo, ko eneko oyó qambu, quko o soso ŋu rotoro yeŋomboro onoŋoyó moré kini qembe tunoqaró. Ŋunde tero yendo oyó rotaró ŋuwore oye qambu tewaŋgo.

10 Ŋuro iŋo-iŋone ye yimitoyoteno, dokoro ŋuwore o meté ka yeno tunoqeweya. Kumima naru ameno kho ŋu tewero hamó iŋoro hurí taŋgurí. 11 Asa itaka iŋo-iŋo kondé tero kho ŋu reya oye kanaramimo ti waka ta kini teweya. 12 Dokoro ye iŋo-iŋo hamó moŋgo naŋge yunoteŋgo tiníqo, Anutuko o ŋuro metéŋoweya. Quko oye moré kini tero parámi kama yunoteŋgo tiníqo, enina. Enendo ŋuro kama piyimiŋoweya. 13 Dokoro unipare ŋundo meté yowaŋgo, quko, ye quhurí korowowaŋgo, ŋuro kama ye iŋoyoteno. Kini, meté uni soso ŋunde naŋge. 14 Itaka ŋanoko ye oye qambu horé, ko yendo o siyoro uni topoye onoŋoye moré kini qu samaka yerewaŋgo. Ko imemoŋgo, ye tukuni tiqo, enepa onoŋoye moré teroqo ye samaka yerewaŋgo. Asa ko uni soso ŋunde naŋge. 15 Ŋundiro naŋge sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró,

“Danimbo parámi huruwaŋgurí ŋundo mepémo naŋge towaŋgurí,
ko danimbo tomó ta huruwaŋgurí ŋundo tukuni kama taŋgurí.” *

Polko Taitus asáŋoní Korin yendémo uyaró

16 No Anutu yuŋgunaŋoyoteno. Enendo Taitus newondí okokowoní ye samaka yerewero hamó iŋoyote, nore iŋoyoteto ŋunde naŋge. 17 Asa ye samaka yerewero ŋuro kirayatowó quno ŋuno kho ŋu tewero surumí iŋoro eneŋo iŋo-iŋoyó howero yeno uyareweya. 18 Ko norendo toponani kaya rato eneya yeno uyarewari. Toponani ŋuko miti mande
8:18“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
koro kho teyoní Anutu koro huru-huru soso
8:18“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
ŋundo owí hokoyoteŋgo.
19 Ŋu naŋge kini. Kini, huru-huruko rokóŋoyi noreya kho tero mone unipare meté horé yunowero ŋa koroworo uyarewato. Kho ŋu teyoteto ŋuko Uni Parámi owí hokowero koro kho qu, ko uni ŋande iŋowaŋgo, norendo samaka yerewero ŋuro hamó metéŋoyoteto. 20 Uni kato nore date puriŋo parámi ŋa yunowato yesaráŋoweya koro. 21 Dokoro norendo Anutu toŋímo koya uni toŋeyemo ŋuya murí meté ŋu naŋge tewato, yero iŋoyoteto.

22 Ko toponani kaŋuya rato eneya toŋeweya. Naru parámi khoyó kate-kate ŋuro towoŋoro qeneyato kho kondé teyote. Ene hamó ŋande iŋote, yendo murí meté qu naŋge tewaŋgo. Ŋunde ŋuroko itakako keweroyemo kho ŋu tewero parámi hamó iŋoyote. 23 Asa ko Taitus ŋuro yewe teteno, eneko nembe topone, ko ye samaka yerewero koro kho kopo teyotero. Topo-toponani meyowo ŋuro, eneko huru-huru unipareto asá yiri khoyarimbo Kristo
8:23“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro owí hokoyote.
24 Ŋunde ŋuroko murí meté uni ŋu te yunoyi qembe. Komo norendo yeŋo murí meté ŋuro ene yimiratowó. Asa ko newonde meté yunoya murí meté ŋu huru-huruko soso witú yiri qembe.

Copyright information for `NCA