2 Peter 1

No Saimon-Pita, noko Yesu Kristo
1:1“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro sunará simó ko eneŋo asáŋowí uni.
1:1“asáŋowí uni” ŋuko Yesuko rokóŋoro asáŋoní eneŋo khoyó taró.
Yesu Kristo ŋuko Anutunani, noreŋo Rambaruru Koŋgo Norewero Uninani. Enendo otete roneneŋowí howero ye yoriní iŋondutu meté horé qu taŋgurí. Ye iŋondutu taŋgurí ŋuko nore iŋondutu tatowó ŋunde qembe. Nondo mande ŋa nakayáŋoro rewe yeno uyareweya.
Ye meté Anutu koya Yesu, Uni Paráminanimboya ŋuro iŋomukowaŋgo. Iŋoyiqo, meté eneŋo samaka-samaka tuwó ŋuya newonde ime yeno parámi tunoqiní.

Anutuko ye neko yereró ŋu rika hamó tiní

Anutuko eneŋo sine parámimboya
1:3“sine parámi” ŋuko eneŋo owé parámi ŋunde qembe, eneŋo o soso meté horé mu.
murí meté ŋuwore nore neko yereró. Neko yiriní nore Anutu koro murí iŋomukoro eneŋo wimbí rero iŋo-iŋoyó howero khe u-unani howeyoteto.
Ŋu murí ŋuwore ŋande iŋoyoteto, ko imemoŋgo o meté horé se nunoweya, dokoro ŋuro mande ka kusiyaró. O meté horé ŋu iŋo soporo eneŋo kiraró qembe tunoqero noko koro o pusú piyimi ŋu takawato. O pusú piyimi soso ŋu unindoro newonde piyimimbo riní tunoqeyote.

Ŋunde ŋuro naŋge wimbu titiyoro iŋondutu taŋgurí ŋu sowe teya otete meté mu naŋge teyuri qembe. Oteteye meté ŋu sowe teya iŋo-iŋo meté mu reyuri qembe. Iŋo-iŋoye ŋu sowe teya koweye saŋaní kondé sopoyuri qembe. Koweye saŋaní sopowero otete ŋu sowe teya quhurí korowoyuri qembe. Quhurí korowowero otete ŋu sowe teya Anutu koro murí howeyuri qembe. Eneŋo murí howewero otete ŋu sowe teya uni topoye o meté te yunoyuri qembe. O meté te yunowero otete ŋu sowe teya newonde meté yunoyuri qembe. Ŋunde ti qembe, dokoro otete ŋu soso parámi tewaŋgo tiníqo, Uni Paráminani Yesu Kristo
1:8“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
ŋuro iŋomukowaŋgo. Ko iŋo-iŋo ŋuko kina kama yotoro eŋgé qambu teweya.
Quko uni kato otete soso ŋu kama teyote ŋuko toŋí pokawí ŋunde qembe, toŋetewero mepémo kini. Eneko Anutuko quhuríŋo se rotoní sara taró ŋuro kape teyote.

10 Ŋunde ŋuroko, uni topo, wimbu titiyoya Anutuko yeŋo o taró ŋuro kondé iŋika hamó tiní. O taró ŋuko ŋandiro, eneŋo howewero ŋuro ye neko yereró, ko eneŋo unipareyó tunoqewero rokó yereró. Asa ŋuro kondé iŋika hamó tiníqo, naru kanata kano ye kama umbu raŋowaŋgo. 11 Ko ŋundiro naŋge imemoŋgo hoŋgo mako koso yunoní yendé kano oro niŋgu-niŋgu parámi tewaŋgo. Yendémo ŋuno Uni Paráminani Yesu Kristo, noreŋo Rambaruru Koŋgo Norewero Uninani ŋundo unipareyó suki-suki wiri yereyoweya.

Yesu koro sine parámiyó yaró

12 Ye o ŋuro iŋomukoteŋgo, ko mande hamó iŋaŋgurí qu saŋano kondé kaŋeyoteŋgo. Quko naru rokóŋo o soso ŋuro yimitoro iŋo-iŋoye okokowowano. 13 No kowenemboro yamaru ŋano yotoroqo meté mande yero iŋo-iŋoye okokowowano. 14 Uni Paráminani Yesu Kristoko
1:14“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
ŋande nimiraró, no khumowano narune mu tukuni tete.
15 Asa ko itaka kho kondé tero mande soso rondaqe yunoyate no khumowano quno ye kama kape tewaŋgo.

16 Hamó, komo norendo Uni Paráminani Yesu Kristo maheweya ŋuro yimiratowó. Ko eneŋo wimbu parámi ŋuro yimiratowó. Quko sowo mande kina-kina qu kama howero ŋunde yimiratowó. Kini, toŋenanimbo eneŋo sine parámi
1:16“sine parámi” ŋuko eneŋo owé parámi ŋunde qembe, eneŋo o soso meté horé mu.
qenero yesowatowó.
17 Dokoro Anutu Awa Meté Horé ŋundo Yesu koro owí hokoro sine parámi ŋu re inaró. Inoro ŋande yaró, “Ŋako neneŋo naŋone, eneŋo surumí iŋoyoteno. Nondo ŋuro metéŋoyoteno.” 18 Norendo eneya mira purí surumímo ŋuno yotoro maŋgó sambo koŋgo umburó ŋu iŋatowó.

Ye-ye uni hamó qundo mandeye yaŋgurí ŋuro yaró

19 Ŋundiro naŋge norendo mande ye-ye unindo
1:19“ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.
yaŋgurí ŋu itaka kondé iŋo towoyoteto. Mande ŋuko suru qembe huririko hiyóqiní yate-yate ita saraŋoní tutu kumuní ariní newondenani hiyóqeweya. Asa ko ye ŋuya meté mande ŋu kondé iŋo towoyi qembe.
20 Dokoro ye-ye mande ka unindoro iŋo-iŋoyewore kama tunoqaró. Kini, Yuqa Surumímbo iŋo-iŋoye riní hiyóqiní Anutu koro mandí ŋu naŋge yaŋgurí.

Copyright information for `NCA