2 Peter 2

Ye-ye uni kota-kota qundo piyo tewaŋgo

(Jut 3-13)

Quko komo ye-ye uni kota-kotako Israel unipare keweroyemo otoqaŋgurí. Ŋundiro naŋge imemoŋgo rondaqe-rondaqe uni kota-kota ye keweroyemo otoqowaŋgo. Uni ŋundo mande kate-kate yunoro yeŋo iŋo-iŋoye rambaruruwowaŋgo. Hamó, enendo Uni Parámiyembo eneŋo quhuríyemboro kimo taró ŋu huwóŋowaŋgo. Ŋunde teroqo, waka ta eneŋombo piyo tewaŋgo. Unipare qambu qundo uni ŋuro se simbururu oteteye howeyowaŋgo. Ŋunde tero kumimbo khe hamó ŋuro yesaráŋowaŋgo. Ŋu uni ŋuko qene nuŋgu uni, ŋunde ŋuro ene mande kina-kina yero yeŋo mone puŋge situwiye woso siyoyowaŋgo. Komo suki Anutuko uni ŋunde qu topé piyimi yunowero ŋande yaró, “Ŋu uni ŋuko piyo tewaŋgo,” yaró. Ko rambaruru ŋuko kama kini taró. Kini, ŋu saŋayemo hamó umbuweya.

Qeni, komo Anutuko sambo simó
2:4“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
kumi o piyimi taŋgurí ŋu yiyoro quhuríyemboro topé piyimi ŋu kama rotaró. Kini, yorero meré huriri piyimimo kusi yereró. Ŋuno yorotoní imemoŋgo mande khono kaŋewaŋgo.
Ko Anutuko unipare komo qu yiyoro quhuríyemboro topé piyimi ŋu kama rotaró. Kini, sono riru parámimbo unipare eneŋo iŋo-iŋoyó kama howaŋgurí ŋu muŋo yereró. Quko enendo Noa, otete roneneŋowímboro
2:5“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
mande yesowoyara uni ŋuya unipare kande saŋiyoro irisa ŋuya ŋuro kawaware taró.
Ko Anutuko Sotom koya Gomora ŋu
2:6Komo suki yendé irisa ŋu, “Sotom” koya “Gomora” koya o piyimi horé tiqo, Anutuko woŋga rambaruru yereró. (Murí Tero 19 weyo qembe.)
rambaruruwowero topé piyimi yunoro kewá riní umburo qaní nombo raŋaró. Ŋunde tero tapara mande ka yaró, asa uni eneŋo iŋo-iŋoyó kama howeyoteŋgo ŋundo topé piyimi ŋunde qu rewaŋgo.
Uni roneneŋowí ka, owí muko Lot, mande wenda-wenda uni se simbururu piyimi horé teyaŋgurí ŋu yiyoro newonde quhurí taró. Ŋunde ŋuroko Anutuko riní kama piyo taró. (Dokoro uni roneneŋowí ŋundo naru rokóŋoro uni piyimi keweroyemo yotoro hutuŋo mande wendaqeyaŋgurí ŋu qene iŋoro newonde quhurí parámi teyara.) Asa Uni Parámimbo o soso taró ŋuko nore ŋande witú nereyote, ko enendo meté unipare eneŋo iŋo-iŋoyó howeyoteŋgo ŋu kawaware yiriní osese kato kama rambaruru yereweya. Ko enendo meté unipare roneneŋowí kini ŋu yondoworo quhurí yunoní unipare ronda yerewero naruyómo ŋuno topé piyimi rewaŋgo. 10 Uni piyimi ŋu soso topé piyimi rewaŋgo, quko unindo kowe saŋaní koro otete pusú piyimi mu tero uni parámiyemboro maŋgó wendaqeyoteŋgo ŋu topé piyimi hamó rewaŋgo.

Asa rondaqe-rondaqe uni kota-kota ŋuko eneŋomboro naŋge iŋoro oka karo sasaro kama teyoteŋgo. Hamó, enendo sambo simó pará-pará ŋu yesará yerewero ŋuro kama soreyoteŋgo.
11 Sambo simómbo uni wimbuye takayoteŋgo, quko sambo simó kumimbo pará-paráye Uni Parámi toŋímo kama yesará yereyoteŋgo. 12 Uni kota-kota ŋundoko númbowe ŋunde qembe, yoto-yotoyemboro murí muko ŋandiro, nokoparako yondowoní piyo tewaŋgo. Dokoro enendo o karo kama iŋoyi tondaŋeyote, quko o ŋuro yesaráŋoyoteŋgo. Oteteye piyimi muko ene yoriní piyo tewaŋgo. 13 Enendo o piyimi unipare te yunaŋgurí ŋuro topé rewaŋgo.

Ŋu uni ŋuko nuŋguríyemboro naŋge iŋoro kosano hoho piyimi tero wain nero kape-kape teyoteŋgo. Eneko pusú naŋge, o koroqe naŋge, enendo o ne-ne tero yeya neyoteŋgo, quko kaná yerero niŋgu-niŋgu teyoteŋgo.
14 Naru suki-suki qene nuŋgu tero paretoro iŋoro se simbururu teyoteŋgo. Quhurí tewero ŋuro watí-watí iŋoyoteŋgo. Enendo uni iŋondutuye kondé kini ŋu kaná yerero yowosoyi uro quhurí teyoteŋgo. Puŋge situwi siyowero quro iŋoyoteŋgo. Anutuko takuni saŋayemo raró. 15 Khe roneneŋowí ŋu rotoro Balam, Beor koro naŋunímboro khe qu howeyoteŋgo. Balamko kimo meté iŋoro o piyimi tewero ŋuro iŋaró. 16 Quko dóki
2:16“dóki” ŋuko númbowe parámi ta, Balamko saŋano kunditero uyaririyó. (Qambuye 22:21-35 weyo qembe.)
kato Balam kho piyimi teweya ŋuro kiro mande yaró. Hamó, dóki mande kama yeyaŋgo, quko uni qembe tero mande yero ye-ye uni ŋuro otete kape-kape ŋu soréŋaró.

17 Asa ŋu uni piyimi ŋuko meré sono komo kóqaró ŋundiro, ŋuko koporé ka matú parámimbo huwoní wimbo-wimbo uyare maheyoteŋgo ŋunde qembe. Anutuko huriri yendé piyimi ka roŋgaruwo rotaró, ko yoriní uro ŋuno yowaŋgo. 18 Hamó, iŋondutu unipare kumimbo itaka naŋge kape unipare
2:18“kape unipare” ŋuko Israel koro Anutuye ŋu kama iŋo howeyoteŋgo.
keweroye moŋgo arero oteteye piyimi ŋu takateŋgo. Quko uni piyimi ŋundo wuruwara mande naŋge yero eneŋo owéye hokoro iŋondutu unipare ŋu yowosoyi kowe saŋaní koro otete naŋge kaŋuya howeyoteŋgo.
19 Yowosoro ŋande yimiroteŋgo, “Ko ye nore nohoweroqo o kusi yereyote ŋu rotoro kina yowaŋgo.” Ŋunde yeyoteŋgo, quko eneŋomboko otete piyimimboro kho simó naŋge yoteŋgo, dokoro uni soso oka kato ene kondé sopo yereyote ŋuro kho simó yoteŋgo. 20 Uni kumimbo Uni Paráminani Yesu Kristo,
2:20“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
noreŋo Rambaruru Koŋgo Norewero Uninani ŋu iŋondutuworo noko koro otete pusú ŋu takaro yoto-yotoye piyimi rotaŋgurí. Quko otete pusú ŋundo pitu ko kusi yereweya tiníqo, yoto-yotoye piyimi horé tunoqeweya.
21 Dokoro uni kato otete roneneŋowímboro khe qu kama qene howeroqo piyimi yoteŋgo. Quko koretero khe ŋu howeroqota imemoŋgo mande kondé surumí yunaró ŋu huwóŋowaŋgo tiníqo, piyimi horé yowaŋgo. 22 Uni ŋunde qundo iŋo-iŋo mande ka ri hamó tete. Iŋo-iŋo mande ŋuko ŋandiro, “Opiŋombo minderoqo pitu ko uro mindeyó neyote.”
2:22Iŋo-iŋo Mande 26:11
Ko mande kaŋuya ŋandiro, “Poto uro sono kimuroqo pitu ko uro nukuru kimuyoteŋgo.”

Copyright information for `NCA