2 Peter 3

Yesuko pitu ko maheweya

Uni topo hamó, sokome irisayó ŋako yeŋo nakayáŋoteno. Iŋo-iŋoye okokowoní iŋo-iŋo meté horé mu rewe tunoqewero quro sokome irisa-irisa nakayáŋano. Ŋunde tero mande ye-ye uni
3:2“ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.
meté horé ŋundo komo yaŋgurí ŋu iŋowaŋgo, ko mande kondé Uni Paráminani, Rambaruru Koŋgo Norewero Uninani ŋundo asá yerewí uni
3:2“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
yimironí yimiraŋgurí ŋu iŋowaŋgo.

Asa o parámi ka yendo meté iŋoyi, ŋuko ŋandiro. Naru weŋa
3:3“naru weŋa” ŋuko naruKristoko pitu ko mahero unipare soso ronda yerero Anutuko o soso hamó wiriyoweya. (1 Tesalonaika 2:19; 5:23 koya1 Korin 15:24-28 weyo qembe.)
ŋunoko uni piyimi kumimbo yeno mahewaŋgo. Enendo eneŋo iŋo-iŋoye piyimi mu howero huwó mande parámi yewaŋgo.
Ŋande yewaŋgo, “Hamómbe, enendo, no pitu ko mahewano, yaró? Asa ko ene dano yote? Noko sambo tunoqaró naruko ko usisambanani khumaŋgurí naruko ŋu noŋgo yate are itaka naruko ŋano, o soso ŋuko komo yoraró ŋundiro naŋge yorote.” Ŋunde yewaŋgo, dokoro o karo huwóŋoro kape yoteŋgo. O ŋuko ŋandiro: komo suki Anutuko yiní sambo tunoqiní sono usowoní noko keweroko tunoqaró. Ko imemoŋgo yiní sono tuwipo noko ŋu kaŋuya weheŋoní piyo taró. Anutu koro mandímbo noko sambo towoní itaka yote, quko yate-yate unipare ronda yerewero naruyómo ŋuno kewámbo qaní kini tiní uni Anutu koro iŋo-iŋoyó kama howeyoteŋgo ŋu soso piyo temukowaŋgo.

Uni topo hamó, ye oka kanata ŋaro ma kape tewero. Uni Parámimbo ŋande ye iŋoyote, kosa naru kanata kako kumima naru 1,000 ŋunde qembe, ko kumima naru 1,000 ŋuko kosa naru kanata na ŋunde qembe. Uni Parámimbo oka tewero ŋuro mande kusiyaró, quko norendo eŋgé ŋu kama qenero ŋande iŋoyoteto, peka, ko enendo imemo naŋge teyote. Ŋu kini. Enendo uni ka kama piyo teweya, yero iŋoyote. Asa ko uni soso newonde rohoré tiqota ye iŋoro sopo yereyote. Ŋunde ŋuro mande kusiyaró ŋu waka ta kama riní tunoqeweya. 10 Quko Uni Parámimboro naruyó muko momo uni ŋunde qembe tunoqeweya. Ŋu naruko ŋuno samboko niri parámi tunoqiní sambo waka ta kini teweya. Ko kewámbo o murí-murí enesó-enesó ŋu qaní kini tiní noko koya o soso ŋuno yote ŋuya tunomo kina yowaŋgo.

11 O soso ŋu riní kini teweya. Ŋunde ŋuroko ye otete meté horé mu naŋge teya Anutu koro murí howeyuri qembe. 12 Ŋunde tero Anutu koro naruyó ŋu soporo kho kondé tika naru ŋu waka ta tunoqiní. Ŋu naruko ŋuno sambo qaní kini tiní kewámbo o murí-murí enesó-enesó ŋu qaní kororoqe kini teweya. 13 Quko Anutuko mande kusiyaró ŋu howero noko sambo keta qu riní tunoqeweya. Tunoqiní otete roneneŋowí
3:13“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
naŋge ŋuno tewaŋgo. Ŋu naru ŋu qenewero sopoyoteto.

14 Uni topo hamó, ŋu soporo kho kondé teya Anutu toŋímo sara-sara yotoro potóye moré kini tero Anutu koya newonde kanata teyuri qembe. 15 Ŋande iŋoyi, Uni Parámimbo mondó ta yotoro naru weŋa ŋu waka ta kama riní maheweya. Ŋuro tero unipare kumimbo meté rambaruru ŋu takawaŋgo. Pol, toponani hamó ŋundo iŋo-iŋo ŋunde naŋge Anutu koŋgo rero sokome ka nakayáŋoro riní yeno uyaró. 16 Sokome soso nakayáŋoyote qunoko iŋo-iŋo ŋunde qu nakayáŋoyote. Hamó, mande kumi nakayáŋaró ŋuko mande wisiyote qu kini, iŋato tondaŋewero koweyumu parámi teyoteto. Kowe uni iŋo-iŋoye meté horé kini, iŋondutuye kondé kini qundo eneŋo mandí ŋuya Anutu koro mande meyowo ŋuya roworemoro ri murí enesó-enesó tunoqeyote. Asa ko Anutuko ene rambaruru yereweya.

17 Ŋunde ŋuroko, uni topo hamó, ye sopo toŋeteyuri qembe. Yate mande wenda-wenda unindo kaná yiri iŋondutuye kondé ŋu rotoro umbu raŋowaŋgo koro. 18 Uni Paráminani Yesu Kristo,
3:18“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
noreŋo Rambaruru Koŋgo Norewero Uninani ŋundo samaka-samaka tuwómboya iŋo-iŋo meté mu ŋuya nore nunoyote. Asa ko o irisa ŋu rikata, yate-yate yeŋo quroko parámi teweya. Itaka ŋuya suki-suki ŋuya owí hokoyowato. Ŋu hamó.

Copyright information for `NCA