2 Thessalonians 1

Nore Pol, Sailas, Timoti, norendo sokome ŋa nakayáŋatowó. Ŋunde tato ye Anutu koro huru-huru
1:1“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.
Tesalonaika yendémo yoteŋgo, ye Anutu Awananimboya Uni Parámi Yesu Kristo
1:1“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koya womoyoteŋgo, yeno uyarete.

Anutu Awananimboya Uni Parámi Yesu Kristo ŋuya samaka-samaka tuwó re yunoní ye newonde imemo yuri qembe.

Polko iŋondutuye ŋuro Anutu yuŋgunaŋaró

Uni topo, norendo naru rokóŋoro murí meté howero yeŋo Anutu yuŋgunaŋoyoteto. Dokoro, iŋondutuye muko parámi horé tete, ko ye soso newonde meté epe ino-ino parámi teyoteŋgo. Norendo Anutu koro huru-huruko ŋuno yeŋo owéye hokoyoteto. Dokoro ye quhurí parámi koroworo kondé kaŋero kondé Anutu iŋondutuwoyoteŋgo.

Ŋunde tiqo, nore ŋande qene iŋoyoteto, ko Anutuko kho hamó tero eneŋo unipareyó wiri yereyote naruyómo
1:5“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
owero quro ye rokó yereró. Ŋu murí ŋuro quhurí ŋu korowoyoteŋgo.
Anutuko murí roneneŋowí mu howeyote. Ŋunde ŋuroko enendo uni o piyimi ye yunoyoteŋgo qu topé piyimi yunoro ye quhurí ŋunde qu korowoyoteŋgo quya noreya yoriní imaqewato. Ŋuko naru kano tunoqeweya, asa Uni Parámi Yesu koya eneŋo sambo simó
1:7“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
kondé ŋuya sambo koŋgo tunomo tunoqero
te suru qembe tunoqewaŋgo. Ko uni soso Anutu kama iŋoyoteŋgo quya uni soso Uni Paráminani Yesu ŋuro miti mande
1:8“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
ŋu kama howeyoteŋgo quya rambaruru yereweya.
Uni ŋundo ronda-ronda piyimi horé rero piyo tero naru suki-suki Uni Parámimboya eneŋo wimbímboro sine parámiyómboya sewemo yowaŋgo. 10 Asa ene maheweya quno ŋuno eneŋo unipare meté horé
1:10“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
soso owí hokowaŋgo, ko uni soso mandenani iŋondutuwoyoteŋgo qundo qenero iŋondata parámi tewaŋgo. Ye ŋuya ŋunde tewaŋgo, dokoro, ye mandene iŋoro iŋondutuwoyaŋgurí.

11 Ŋunde ŋuro iŋoro naru rokóŋoro yeŋo Anutuko hariri te inoyoteto. Hariri ŋuko ŋandiro, meté Anutunanimbo oteteye qenero ŋande iŋoweya, no meté neko yerenowó, yero iŋoweya. Ko enendo yeŋo o meté mu tewero quro iŋo-iŋoye ŋu soso riní kondéreweya, ko enendo ye iŋondutuye howero otete meté mu teyoteŋgo ŋu soso riní kondéreweya. 12 Ŋunde tero Anutunanimboya Uni Parámi Yesu Kristo
1:12“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koya samaka-samaka tuwó
1:12“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
yunori unindo oteteye qenero Uni Paráminani Yesu koro owí hokowaŋgo. Ko yeŋo owéye ŋuya hokowaŋgo, dokoro ye Yesu koya womaŋgurí.

Copyright information for `NCA