2 Timothy 2

qembe kondé kaŋeweya

Asa, nene naŋone, Kristo Yesu
2:1“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro samaka-samaka tuwó
2:1“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
reya kondé kaŋeyoto.
Ko mande soso nondo unipare toŋeyemo yewe iŋaró, mande ŋu reya uni topo otete meté howeyoteŋgo ŋu yunoyika enepa naŋge rondaqero uni meyowo yunowaŋgo. Kristo Yesu koro kuma uniyó qembe noya quhurí korowo qembe. Uni ka kuma unindoro kho teyote ŋuko kho enesó-enesó meyowo ŋu ŋuya kama towoyoweya. Kini, eneŋo sopo-sopoyómbo ene qenero niŋgu-niŋgu teweya ŋuro iŋoyote. Uni kato epe taka-taka tero kheŋgeŋote ŋuko wimbo-wimbo toŋete kheŋgeŋoweya tiníqo, kimo meté mu kama reweya. Uni kato koweyumu tero kho gima tero rimiro sopoyote ŋuko o newero korete qu se neweya. Asa mande yeteno ŋaro kusumbo reya rondaŋe qembe, dokoro Uni Parámimbo iŋo-iŋoke riní murí soso iŋi tondaŋeweya.

Asa Yesu Kristo ŋuro iŋo. Enendo uni tapu koŋgo otoqaró, ŋuko Dewit
2:8“Dewit” - komo suki Dewitko Israel uniparetoro wiri yerete uni taró. Anutuko Dewit kondé iŋo inaró, ko yate-yate Israel unipare ŋuyako Dewit kondé iŋo inaŋgurí.
koro sowe qu. Miti mande
2:8“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
ŋu yeyoteno.
Ŋunde ŋuroko quhurí korowoyoteno. Hamó, unindo no norero uni piyimi qembe kusi nereŋgurí. Quko Anutu koro mande ŋu kusiyowero mepémo kini. 10 Ŋu murí ŋuro no Anutuko unipare rokó yereró ŋu samaka yerewero quro quhurí soso ŋa korowoyoteno. Ŋunde teweqo, enendo Kristo Yesuwore rambaruru takaro owé parámi rero suki-suki yowaŋgo. 11 Asa ŋa mande ŋako mande hamó mu,

dokoro, nore eneya khumatowó tiníqo,
eneya suki-suki yowato.
12 Nore quhurí koroworo kondé kaŋewato tiníqo,
eneya uni kembé tunoqewato.
Asa norendo ene huwóŋoyoteto tiníqo,
enendo ŋuya nore huwó nereweya.
13 Norendo mande ka yatowó ŋu kama howeyoteto tiníqo,
enendo mandí yaró ŋu watí howeyoweya,
dokoro mandí yaró ŋu rotowero mepémo kini.

Anutu koro kho uni meté

14 Naru rokóŋo mande ŋa unipare yuno qembe. Yunoro Anutu toŋímo oresaka mande yunoro ŋande yimito qembe, asa ye mande enesó-enesó quro kiro mande ma yewero. Kiro mande ŋundoko o meté mu kama riní tunoqeyote. Kini, kiro mande ŋundoko unipare iŋoyoteŋgo ŋu rowore yereyote. 15 Asa, keto mande hamó ŋu okeyá ta rondaqe yunoro Anutu toŋímo kho uni meté kaŋewero ŋuro kondé iŋo qembe. Ŋunde tero kowi piyo kama teweya. 16 Keto wuruwara uni mande piyimi yeyoteŋgo ŋu huwó yere qembe, dokoro uni ŋunde qundo yate-yate Anutu huwóŋomukowaŋgo. 17 Huwóŋoro mandeye muko mama parámi tero koweye kimboŋeyote ŋunde qembe parámi tero usayeweya. Asa Himeneus, Piletus, irisa ŋuko uni ŋunde qu yotiri. 18 Enendo mande hamó takaro rotariyó. Dokoro ŋande yeyotiri, “Unipare khumaŋgurí qundo pitu ko otoqowaŋgo ŋu komo tunoqaró,” yero kumimboro iŋondutuye roworemoyotiri. 19 Quko Anutuko eneŋo huru-huru koro tatá kondé qembe komo raŋoní kaŋeyote. Tatá saŋano mande ŋande nakayáŋaró, “Uni Parámimbo eneŋo unipareyó iŋomukote.” Ko mande kaŋuya, “Ye soso Uni Parámimboro owí nekoyoteŋgo, ye otete piyimi ŋu huwóŋi.”

20 Ya parámi ka quroko ŋuno kondó kumi golpo towaŋgurí qu, kumi silwapo towaŋgurí qu
2:20“golpo towaŋgurí, silwapo towaŋgurí” - gol koya silwa koyako o aini kekere qu, kimo parámi tetiri.
ŋuno yoteŋgo. Ŋuya kondó kumi kewámbo towaŋgurí qu, kumi nokopo towaŋgurí qu ŋuno yote. Kumi muko kondó meté, kumi muko kondó soro-soro moré.
21 Ŋunde ŋuro uni kato otete piyimi ŋu se rotoro ene sara teweya tiníqo, ŋuko kondó meté mu ŋunde qembe yoní eneŋo uni parámiyómbo ŋuro metéŋoweya ko kho meté tewero ŋuro kaŋeweya.

22 Simó keta qundo o enesó-enesó qene nuŋguwoyoteŋgo. Asa naru rokóŋoro ke eneŋo iŋo-iŋoye ŋuro qene sorero sewemo yoto qembe. Ko unipare soso newondeye sara tiní Uni Parámi nekoyoteŋgo quya otete roneneŋowí,
2:22“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
iŋondutu meté mu, newonde meté yunowero murí ŋu, newonde ime, ŋu soso kondé seqayoto qembe.
23 Ko mande enesó-enesó wimbo yeyoteŋgo ŋu huwóŋo qembe. Dokoro ke ŋande iŋote, ko mande ŋunde qundo kuma naŋge riní tunoqeyote. 24 Hamó, Uni Parámimboro kho uni kato kiro kuma kama teyoweya. Kini, enendo o meté naŋge te yunoro mande rondaqe yunoro o piyimi ŋuro topé kama teyote. 25 Enendo uni ene pitoyoteŋgo qu imemo iŋo-iŋoye roŋgaruwoweya. Ŋunde tiní Anutuko samaka yiriní newonde rohoré tero mande hamó iŋoyi tondaŋiní 26 iŋo-iŋo meté rero Monimbu koro powera takawaŋgo, peka. Dokoro Monimbuko kusi yiriní eneŋo iŋo-iŋoyó howeyoteŋgo.

Copyright information for `NCA