2 Timothy 3

Naru weŋa qunoko otete piyimi horé tunoqeweya

Quko ke ŋande iŋo. Naru weŋa
3:1“naru weŋa” ŋuko naruKristoko pitu ko mahero unipare soso ronda yerero Anutuko o soso hamó wiriyoweya. (1 Tesalonaika 2:19; 5:23 koya1 Korin 15:24-28 weyo qembe.)
quno ŋunoko o quhurí qambu tunoqeweya.
Dokoro uni kumimbo eneŋomboro naŋge iŋoyowaŋgo, ko mone koro kondé iŋoyowaŋgo, ko eneŋo owéye hokoyowaŋgo, ko wire-wire teyowaŋgo, ko Anutu yesaráŋoyowaŋgo, ko awa-náye maŋgoye wendaqeyowaŋgo. Enendo o meté mu ŋuro kama metéŋoyowaŋgo, ko Anutu koro oteteyó ŋuro piyimiŋowaŋgo. Enendo topo tewero mepémo kini, ko topoyemboro quhuríye kama rotoyowaŋgo, ko yesará yereyowaŋgo, ko eneŋo koweye saŋaní meté kama sopoyowaŋgo. Enendo saŋgirí tero uni rambaruru yereyowaŋgo, ko o meté ŋuro saŋgirí parámi tewaŋgo. Enendo turiri uni topo-topoye re yunoyi yurowaŋgo, ko iŋo-iŋoye wimbo-wimbo ŋu waka ta howeyowaŋgo, ko enemboro iŋi oweya. Enendo kowe saŋanímboro nuŋguríŋo ŋu howewaŋgo, quko newonde meté Anutu kama inoyowaŋgo. Enendo Anutu koro murí wimbo-wimbo howewaŋgo, quko otete ŋuro wimbí ŋu ri umbuweya. Ke uni ŋunde ŋuro wosoya sewemo u qembe. quno ŋunoko o quhurí qambu tunoqeweya.

Dokoro uni piyimi ŋunde qundo pare kumimboya topo tero iŋo-iŋoye kusiyoyoteŋgo. Pare ŋu iŋo-iŋoye moré kini, ko quhuríye qambu ŋundo iŋo-iŋoye soporo newondeye okokowoní nuŋguríye enesó-enesómbo yowosoní wimbo-wimbo uyoteŋgo. Ŋu pare ŋundo mande kumi watí reyoteŋgo, quko mande hamó ŋu kama qene iŋoyoteŋgo.

Uni piyimi ŋuko, asa komo Janis koya Jambres ŋundo Moses koya saŋgirí tariyó, ŋunde naŋge uni piyimi ŋundo mande hamó ŋuro saŋgirí teyoteŋgo. Iŋo-iŋoye muko piyo taró, ko iŋondutu hamó kama taŋgurí. Quko uni soso oteteye kape-kape ŋu qenero wisumuŋoyi oteteye piyimi ŋu sowe tewero mepémo kini. Ŋunde naŋge komo unindo Janis koya Jambres koya otete kape-kapeyari qeneyaŋgo ŋundiro.

Polko Timoti mande kondé kumi miraró

10 Quko keto neneŋo o soso ŋu iŋomukote, asa mande rondaqe yunanowó mu, khe u-une, otetene ŋuro murí, iŋondutu kondéne, mondó ta yowero muríne, newonde meté yunowero muríne, quhurí korowowero muríne, ŋuro iŋomukote. 11 Hamó, keto o piyimi te nunaŋgurí ŋu, kowe surumí tanowó ŋu, Antiok yendémo, Aikoniam yendémo, Listira yendémo ŋuno o soso nono tunoqaró, ke ŋuro iŋomukote. Asa quhurí enesó-enesó nono tunoqaró, quko Uni Parámimbo ŋu noŋgo noraró. 12 Iyo, uni soso Kristo Yesu
3:12“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koya womoro Anutu koro otete qu howeyoteŋgo, uni saŋgirímbo uni ŋunde qu o piyimi te yunoyowaŋgo.
13 Ko uni piyimi ŋuya uni kota-kota ŋuya o pi-piyimi tero unipare kaná yerero eneŋo ŋuya kaná yerewaŋgo.

14 Quko keto mande iŋoro iŋondutuwoyaró ŋu kondé towo qembe. Dokoro danimbo mande ŋu rondaqe kunaŋgurí ŋu iŋo yunomukote, 15 ko ke simó tomó ta yotoro, yate-yate Anutu koro sokome surumí moŋgo iŋo-iŋo raró. Ŋu sokome ŋundo iŋo-iŋo kunoní, Kristo Yesu iŋondutuwoyi, Anutuko rambaruru koŋgo koreweya. 16 Anutu eneŋombo mande soso sokomeko
3:16“sokome” ŋuko Anutu koro mande korete qu, asa Murí Tero yate Malakai kini tete.
ŋuno yote qu riní tunoqaró. Mande meté ŋundo nore iŋo-iŋo yunoro, quhurínani roŋgaruworo, khe u-unani ŋu roneneŋoro, otete roneneŋowí
3:16“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
ŋuro murí rondaqe yunoyote.
17 Ŋunde tero mande ŋundo Anutu koro unipare yoriní kho soso meté teyowaŋgo.

Copyright information for `NCA