2 Timothy 4

Naru rokóŋoro Timotiko Anutu koro mande yeweya

Kristo Yesu
4:1“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
pitu ko mahero unipare yoteŋgo quya khumaŋgurí ŋuya ronda yereweya. Mahero unipareyó hamó wiri yereweya. Ŋunde ŋuroko eneŋo toŋímo, ko Anutu koro toŋímo mande kondé ŋa kimiroteno,
naru rokóŋoro Anutu koro mande yesowoyoto qembe. Hamó, naru metémo, ko naru piyimimo yesowowero khe quno kaŋe qembe. Naru rokóŋoro newonde ime teya, mande hamó rondaqe unipare yunoya, khe u-uye roneneŋo qembe, oteteye piyimi mu roŋgaruwo qembe, newondeye rukisoyo qembe. Dokoro, imemoŋgo unipareto mande roneneŋowí ŋuro piyimiŋowaŋgo. Piyimiŋoro rondaqe-rondaqe uni enesó-enesó qambu seqa yerewaŋgo. Ŋuro tero rondaqe-rondaqe uni ŋunde qundo uniparetoro oteteye piyimi ŋuro, “Meté,” yero quhurí kama yunowaŋgo. Ŋunde tiqo, unipareto mande hamó ŋu huwóŋoro kina mande enesó-enesó ŋuro kusumbo rewaŋgo. Quko naru rokóŋoro koweke sopoyoto qembe. Kowe surumí ŋu korowoyoto qembe. Mande wisiyoro unipare yunowero ŋuro kho kondé teyoto qembe. Khoke soso temukoyoto qembe.

Polko ene khumoweya ŋuro yaró

Dokoro, no sitúne windoroŋowe tete, ko roto toŋewero narune tukuni tete. Khe u-unemo kuma meté tanowó, kheŋgeŋoro wimbí tero takawe kini taró, Anutu iŋondutuworo kama rotanowó. Asa ko kimo meté parámi rewano. Kimo ŋuko otete roneneŋowí
4:8“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
ŋuro kimoyó. Naru weŋa quno
4:8“naru weŋa” ŋuko naruKristoko pitu ko mahero unipare soso ronda yerero Anutuko o soso hamó wiriyoweya. (1 Tesalonaika 2:19; 5:23 koya1 Korin 15:24-28 weyo qembe.)
ŋuno Uni Parámi, ŋu Ronda-ronda Uni roneneŋowí mu, ŋundo topé meté ŋu nunoweya. Ko unipareto ene maheweya ŋuro kondé sopoyoteŋgo ŋu ŋuya kimo ŋu rewaŋgo.

Timotiko waka ta Polko uyareweya

Kho kondé teya waka ta nono mahe qembe. 10 Dokoro Demas ŋuko o nokono yote ŋuro hamó iŋoro norotoro Tesalonaika yendémo ŋuno toŋeró, ko Keresens norotoro Galesia mirako uró, ko Taitus Dalamesia mirako uró. 11 Lukiko naŋge noya yorote. Asa keto Mak rero mahiri qembe, dokoro enendo khonemo horowe nereyote. 12 Nondo Tikikus asáŋowe Efesus yendémo ŋuno uró. 13 Komo kowe punu-punu piru
4:13“kowe punu-punu piru” ŋunde qu unipareto kowe punu-punuye meyowo weheŋoyaŋgurí.
ka Tiroas yendémo topone Karupus koya rotanowó. Ŋuya neneŋo sokome ŋu soso siyika mahiní. Asa sokome makao kowímbo towaŋgurí ŋu ma rotowero.

14 Aleksanda, ŋu o aini towoyote uni, ŋundo o pi-piyimi te nunaró. Uni Parámimbo eneŋo khoyó ŋu soso quro topé piyimi teweya. 15 Ke ŋuya eneŋo toŋete sopoyoto qembe, dokoro mande yatowó ŋuro saŋgirí parámi taró.

16 Naru korete mande khono kaŋanowó quno ŋuno uni kato no kama samaka nereró. Kini, unipare soso norotaŋgurí. Meté Anutuko quhuríye ŋuro kama iŋoweya. 17 Quko Uni Parámi eneŋombo sopo nerero wimbu kondé nunaró. Ŋunde ŋuro no miti mande ŋu mepémo yewe uni wini meyowo
4:17“uni wini meyowo” ŋunde quko Juda unipare kini qu naŋge.
soso ŋundo iŋoyaŋgo. Ko Anutuko no laiyon
4:17“laiyon” ŋuko númbowe parámi ka, pusi qembe, quko wimbí moré, mití parámi.
maŋgoye moŋgo noraró.
18 Ko Anutuko o soso piyimi te nunowaŋgo ŋu noŋgo noriní eneŋo yendé samboko yote ŋuno meté owano. Owí suki-suki hokato. Ŋu hamó.

Polko unipare kumi yuŋguna yereró

19 Asa Prisila, Akwila ko Onesiporus koro suwisawiyó ŋu ye yuŋguna yere qembe. 20 Erasitusko Korin yendémo yorote, ko Tiropimus se khumo tiní Miletus yendémo rotanowó. 21 Kho kondé tero kutiti naru kama teyoníqo mahe qembe.

Asa Yupulus, Putens, Linus, Kolotia ko Anutu koro unipare soso ŋundo ke yuŋguna kereteŋgo.

22 Uni Parámimbo keŋo yuqakepoya yoní. Anutu koro samaka-samaka tuwó
4:22“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
yeya yoní.

Copyright information for `NCA