3 John 1

No huru-huru koro tapá uni ka, nondo sokome ŋa nakayáŋoro rewe Gaius, neneŋo topone hamó, keno uyaró. Nondo newonde hamó kunoyoteno.

Copyright information for `NCA