Acts 12

Herotko Pita rero kusi-kusi yano rotaró

Asa ŋu naruko ŋuno wiri yerete uni Herot
12:1“Herot,” owí kako “Agripa”, ŋundo Juda unipare sopo yereró, quko enendoRom koro wiri yerete uni parámi kasirayemo yora. Wiri yerete uni parámi ŋundo owé parámi ka Herot inaró. Komo eneŋo usímbo unipare wiri yiriní Mariako Yesu pisiyaró.
ŋundo o piyimi iŋondutu unipare kumi te yunowero yondowaró.
Ŋundiro enendo yiní Jems, Jon koro payó, ŋu suke parámimbo toŋoyi khumaró. Khumoní Juda unindo ŋuro niŋgu-niŋgu taŋgurí. Ŋunde ŋuroko Bret Yis Moré Kini ŋuro o ne-neko
12:3“Bret Yisiyó Moré Kini quro o ne-ne” ŋuko naru parámi ka, asa Israel unipareto sonda kanata soso ŋuno bret yisiyó moré kini naŋgurí. Komo suki Anutuko unipare ŋuIsip noŋgo yoriní areŋgurí. Arewero taŋgurí quno ŋuno bret hamó qawero mepémo kini. Kini, bret yisiyó moré kini naŋge, asa plaua, sono naŋge qaŋgurí. Ŋunde ŋuroko kumima naru rokóŋoro o tunoqaró ŋuro iŋoro o ne-ne ŋu teyaŋgo.
ŋuno Herotko Pita ŋuya rero kusi-kusi yano rotaró.
Ŋunde rotoní kuma unindoro kopo-kopo nimí kini qundo narune-narune sopoyaŋgo. Kopo-kopo kanata-kanata ŋuko kuma uni nimí kini naŋge. Herotko ŋande ye iŋaró, imemoŋgo Taka yereró quro o ne-ne ŋu
12:4“Taka yereró quro o ne-ne” ŋuko naru parámi ka. Komo suki Anutuko Israel unipareIsip noŋgo yoriní areŋgurí. Ŋu naruko ŋunosambo simó saŋgirí kato Isip koro simó urumuni korete qu soso yuri khumaŋgurí. Quko Israel unipareto Anutu koro mandí howerosipsip simó yutoro sitú makoyemo sonowoyi sambo simómbo eneŋo simóye taka yiriní kama khumaŋgurí. Ŋunde ŋuroko kumima naru rokóŋoro sipsip simó yutoro o ne-ne teyaŋgurí.
kini tiníqo, Pita re umburo unipare toŋeyemo mande khono rotoweya.

Ŋunde ŋuro Pita kusi-kusi yano yora, quko iŋondutu koro huru-huru ŋundo
12:5“iŋondutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
suki-suki eneŋo Anutuwore hariri teyaŋgo.

Sambo simó kato Pita samakaŋaró

Yate Herotko ŋande ye iŋaró, kuyepo Pita rero mande khono rotowano. Quko kosa kama areyoníqo, suwonoko Pita kuma uni keweroyarimo etaró. Utó kondé irisa qundo kusiyaŋgurí, ko kuma uni irisa kusi-kusi ya mako soporo kaŋariyó. Ko waka ta Uni Parámimboro sambo simó ka
12:7“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
tunoqero kusi-kusi ya quroko hiyóqaró. Tunoqero Pita taŋgímo utoro okokoworo yaró, “Waka ta otoqo,” yiní utó irisa ŋu wisiyoro nokono umburiyó.

Kowe sambo simómbo ŋande miraró, “Utómbo kowe punu-punuke kosopeŋgemo kusiyoya khe punu-punuke se kheŋgemo re.” Yiní ŋunde tiní ŋande miraró, “Kowe punu-punu piruke
12:8“kowe punu-punu piru” ŋunde qu unipareto kowe punu-punuye meyowo weheŋoyaŋgurí.
reya no nohowe.”
Yiní kina howaró, quko sambo simómbo o taró ŋuko hamómbe ma kini, ŋuro kama iŋaró. Kini, kapo qeneteno naŋge ye iŋaró. 10 Asa irisa ŋundo ya ŋuno oro sopo-sopo uni korete qu takaro, yate irisayó takaro mako aini ŋu ya wembó weŋa quno ŋuno uriyó. Ŋuno uriqo, mako ŋu eneŋombo koso yunoní yendémo uro khe ka howero oriyó. Ŋunde tiriqo, waka ta sambo simó ŋu Pita roto toŋeró.

11 Toŋiní Pita iŋo-iŋoyó hiyóqiní ŋande yaró, “Asa hamó iŋoteno, Uni Parámimbo sambo simóŋo asáŋoní mahete, ko Herot kandí moŋgo noriní Juda unindoro iŋo-iŋoye piyimi ŋu takateno.”

12 Asa ŋunde qene iŋoro enendo Jon, owí kako Mak, ŋuro nimí Mariako yano uyaró. Ya ŋuno unipare qambu koporo hariri teyaŋgurí. 13 Asa Pitako hoŋgo pawa piru koro mako uroní sunará pare ka, owí Rota, ŋundo mako kosowero umburó. 14 Quko Pita koro maŋgó iŋoro niŋgu-niŋgu parámi tero mako kama kosaró. Kina kheŋgeŋoro ya quroko oro yimiraró, “Pita makono kaŋeyote!”

15 Yiní miraŋgurí, “Ke kape pare!”

Quko kondé yaró, “Kini, hamó horé amena yote!”

Enepa yaŋgurí, “Ŋuko eneŋo kapí na.”

16 Asa Pita mako watí utoyoní uyaro mako kosoro qenero newondeye uraró. 17 Quko kandímbo rokó-rokó tiní maŋgoye kusiyi Uni Parámimbo date kusi-kusi ya noŋgo re maheró ŋuro yimiraró. Ŋande yaró, “Ye Jems koya topo-toponanimboya ŋaro yimiri qembe,” yero yendémo uro mira meyowomo toŋeró.

18 Ita saraŋoníqo, kuma uni otoqoro parámi yukuworo epe osese-osese taŋgurí, “Pita dano ute?” 19 Herotko Pita seqayate kama qeneró. Ŋunde ŋuro enendo, kuma uni ŋu yore mande khono yorotoro yuroweka khumi, yero mande kusiyaró.

Herot khumaró

Asa Herotko Judia mira ŋu rotoro Sisaria yendémo uro ŋuno yaró.
20 Komo enendo kiro saŋgirí parámi Tair koya Saiton uniparetoya
12:20“Tair koya Saiton” ŋukokape unindoro yendéye, Juda koro miraye sumeyoro windi tapémo ŋuno yorariyó.
taró. Unipare ŋundo o qoyemboro Herot noŋgo naŋge siyoyaŋgurí. Ŋunde ŋuro, kiro mande ŋu roŋgaruwowato, yero uni ka owí Bilasitas koya koporo Herot qenewero maheŋgurí. Bilasitas ŋuko wiri yerete unindoro kho tero yakutí etewero qu sopoyaró.

21 Asa naruyómo ŋuno Herotko wiri yerete unindoro kowe punu-punu meté horé qu re taró, ko mande kho inowero yakutímo
12:21“mande kho inowero yakutí” ŋunde quno ronda-ronda unindo ronda-ronda mande meté yeweya, ŋu noŋgo naŋge mandí wimbu moré.
kunditero mande ka unipareko yesowaró.
22 Yesowoní iŋoro ŋande kiwe nekaŋgurí, “Ŋuko unindoro maŋgó kini, anutu kanata karo naŋge!” 23 Ŋunde yiqo, Herotko Anutu owí kama hokaró, ŋunde ŋuro waka ta Uni Parámimboro sambo simó
12:23“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
kato uroní punipo newondí ni khumaró.

24 Quko Anutu koro mandímbo parámi tero yendé soso toŋeró.

25 Kowe Barnabas koya Sol koya khoyari Yerusalem ŋuno tiri kini tiníqo, pitu ko uriyó. Uro Jon, owí kako Mak, ŋu rero toŋeŋgurí.

Copyright information for `NCA