Acts 16

Timotiko Pol koya kopariyó

Asa Polko uyareyate Deripe yendémo ŋuno uroqo Listira yendémo ŋuno ŋuya uró. Ŋunoko Yesu koro iŋo-iŋo rewero uni ka
16:1“iŋo-iŋo rewero uni” ŋunde qundo rondaqe-rondaqe unindoya uyaro iŋo-iŋo yunoyaró.
ŋuno yora, owí Timoti. Juda pare ka iŋondutu taró, ŋuro naŋuní, quko iwí muko Grik uni ka.
Topo unipare Listira noŋgo ko Aikoniam yendé moŋgo qundo oteteyó ŋuro ŋande yaŋgurí, “Timoti ŋuko uni meté.” Polko Timoti koya toŋewero ye iŋaró. Ŋunde ŋuro Juda uni ŋuno yaŋgo ŋuro iŋoro Timoti re kowí toŋaró. Dokoro uni soso iŋaŋgurí, Timoti iwí muko Grik uni ka.
16:3“kowe toŋowero” murí muko ŋandiro: Juda pareto simó urumuni ka pisiyoní kosa naru kande saŋiyoro kapusa ŋunde rotoníhutuŋo mande howero kowí toŋaŋgurí. Ŋunde tero eneko Anutu koro simó rokóŋaŋgurí. Ko uni wini meyowo qu kato mahero Anutu potoruku tewero kondé iŋaró tiníqo, ene ŋuyako eneŋo kowí toŋaŋgurí.
Asa toŋero uyareyate yendéne-yendéne oro, komo asá yerewí unindoya
16:4“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
tapá unindoya Yerusalem ŋuno mande kusiyoro sokome ŋu nakayáŋaŋgurí qu, ŋu rero unipare yunaŋgurí. Yunoro ŋande yimiraŋgurí, “Ye ŋu naŋge howeyuri.”
Ŋunde ŋuro unipare iŋondutuye kondé horé tiní naru rokóŋoro huru-huru ŋundo sowe tiní qambu tunoqeyara.

Polko Masedonia koro uni ka quko qeneró

Asa Yuqa Surumímbo Pol koya topémboya soré yerero Esia mira parámi quno ŋuno mande ma yesowowero ŋunde yero soré yereró. Asa ko Pirikia mira ko Galesia mira kewerowore yateyaŋgurí. Yate-yate Misia mira koro wembóŋgo ŋuno mahero Bitinia mirako uyarewero ye iŋaŋgurí. Quko Yesu koro Yuqa ŋundo soré yereró. Asa ko Misia mira ŋu takaro windi tapémo Tiroas yendémo ŋuno uŋgurí. Suwono Polko Masedonia mira koŋgo uni qu ka quko qeniní kaŋero Pol nekoro ŋande miraró, “Ke windi karóŋoya Masedonia ŋano mahe nore samaka yere,” yaró. 10 Ŋunde qenero nore ŋande iŋatowó, ko Anutuko miti mande
16:10“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
ŋuno yesowo yimirowero neko nereró. Ŋunde ŋuro Masedonia uyarewero sunará tatowó.

Litiako iŋondutu taró

11 Asa Tiroas noŋgo waŋgowore roneneŋo karóŋoro Samotires noko mosowímo ŋuno uyatowó. Ko saraŋoníqo, Neapolis yendé windi tapémo ŋuno otowó. 12 Ŋu noŋgo Filipai yendémo khewore otowó. Komo Rom unindo yendé ŋu rero ŋuno kunditeyaŋgo.
16:12“Filipai yendé” ŋuko Masedonia mirako yora. Komo sukiRom unindoro kuma unindo yendé unipare ŋu taka yerero yendé sopoyaŋgurí.
Ŋuko Masedonia mira koro yendé korete qu. Nore naru piru ta yendémo ŋuno yatowó.

13 Asa Sapat naruko
16:13“Sapat naru” ŋuko sonda naru weŋa ŋu. Ŋu naruko ŋuno Juda uniparetohuru-huru yayemo huruworo Anutu koro mandí weyoyi iŋoro hariri teyaŋgurí. Filipai yendémo ŋuno Juda koro huru-huru ya moré kini peka.
ŋuno yendé rotoro hariri tewero mira tomó ka seqaro sono kano utowó. Uro kunditero pare kumi ŋuno kopoyaŋgurí ŋu yiyoro eneya mande yatowó.
14 Taiataira mira koŋgo pare ka, owí muko Litia, ŋundo mande ŋu iŋaró. Enendo tuwi mandumi huririyó soweyoyara,
16:14Tuwi mandumi huririyó ŋunde quko kimoyó parámi, asa ko Litiako wondo pare ka peka.
ko Anutu potoruku te inoyara. Asa iŋoní Uni Parámimbo newondí riní Polko mande yaró ŋu iŋondutuwoyaró.

15 Iŋondutuworo eneya suwisawiyómboya sono raŋgurí. Ri kini tiní nore nimiraró, “Ye nondo Uni Parámimboro hamó iŋondutu teyoteno, yero iŋoteŋgo tiníqo, asa meté mahero yanemo yuri qembe.” Ŋunde yiníqo, eneya uyatowó.

Unindo Pol, Sailas yorero kusi-kusi yano yorotaŋgurí

16 Naru kano nore hariri tewero mira tomómo ŋuno utoqo kho pare kato kheko wisumu nerero niyaró. Yuqa kato pare newondímo yoní eneŋo maŋgómo do ka imemo tunoqeweya ŋuro yeyara, ko unipareto mandí iŋowero wondo parámi eneŋo sopo-sopoyó yunoyaŋgurí. 17 Asa enendo nore nohowero kondé ŋande kiweyaró, “Uni ŋako Anutu Koreko Horé yote ŋuro sunará simóŋo. Enendo rambaruru takawero kheyó ye yimitoyoteŋgo,” yaró. 18 Kosa naru qambu ŋuno pare ŋu ŋunde te yate-yate Pol ŋuro piyimiŋoro rohoréŋoro yuqa ŋu ŋande miraró, “No Yesu Kristo
16:18“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
ŋuro owímo kimiroteno, pare ŋa roto toŋe!” Ŋunde yiníqota roto toŋeró.

19 Asa yuqa ŋu roto toŋiní pare ŋuro sopo-sopoyómbo ŋande ye iŋaŋgurí, ko wondo kaŋuya kama rewaŋgo. Ŋunde ŋuro Pol koya Sailas koya yondoworo yowosoro tapá uni kopoyaŋgo quno oŋgurí. 20 Yorero mande ronda-ronda uni toŋeyemo oro ŋande yimiraŋgurí, “Juda uni irisa ŋando noreŋo yendé unipare qu okoko yiriri newondeye piyo tete. 21 Enendo murí ka rondaqe yunoyotiri, quko nore Rom unipareto muríye ŋu howewero mepémo kini.”

22 Unipare qambu qundo uni irisa ŋuya kiro puso yero yesará yereŋgurí. Ko mande ronda-ronda unindo kumba tukuni yaŋgurí, kowe punu-punuyari se rotoya kumukopo yuto haususu yiri. 23 Ŋunde yiqo, kumukopo qambu yutoro yorero kusi-kusi yano yorotaŋgurí. Yorotoro mande kondé ka kusi-kusi ya koro sopo-sopo ŋu miraŋgurí, ke ŋa meté sopo yere qembe. 24 Mande kondé ŋu iŋoro sopo-sopo uni ŋundo yorero kusi-kusi ya quroko yorotoro kheyari kewá irisa-irisa keweroko quno ŋuno kusi yereró.

25 Suwo keweroko Pol koya Sailas koya Anutuwore hariri tero yambo yeyori kusi-kusi uni kumi iŋaŋgurí. 26 Asa waka ta kunduru parámi ka raŋoro kusi-kusi ya tatáŋo soso toŋo wisiyoní ya mako soso kosoní utó kondé qu kusi-kusi uni kandeyemo ŋu soso tondaŋaró. 27 Ŋunde tiní sopo-sopo uni ŋu otoqoro kusi-kusi ya mako qeneró muko soso kosoro koŋgó taró. Qenero kusi-kusi uni soso soreteŋgo, peka, ye iŋoro suke parámi ka wosoro eneŋo kowí uto khumowero taró.
16:27Sopo-sopo uni ŋundo ŋande ye iŋaró, ko kusi-kusi uni soso sorewaŋgo tiníqo, enendo topé piyimi reweya. Ŋunde ŋuroko koretero eneŋo kowí uto khumowero ye iŋaró.
28 Quko Polko kondé nekaró, “Koweke ma rambaruruwowero! Noreko soso ŋana yoteto!”

29 Sopo-sopo uni ŋu suru koro nekoní re mahe inoyi toworo kheŋgeŋoro ya quroko oro khe kandí yukuwoní Pol, Sailas taŋgeyarimo umbu raŋaró. 30 Asa yore yondoworo mirako umburo ŋande yaró, “Awa-awane, no date tero rambaruru takawano?”

31 Yiní ŋande yariyó, “Ke Uni Parámi Yesu koro iŋondutu tekata, Anutuko keya suwisawikepoya yoriní rambaruru takawaŋgo.” 32 Ŋunde yero eneya suwisawiyómboya Uni Parámimboro mande qu re yunariyó. 33 Ko suwo keweroko naŋge sopo-sopo uni ŋundo yorero mamayari sonowaró. Sonowoní eneya suwisawiyómboya yorero sono re yunariyó. 34 Ŋunde tiriqo, yorero yayómo oro o qoyarimboro yunaró. Ko yano kopoyaŋgurí ŋundo niŋgu-niŋgu parámi taŋgurí, dokoro enendo Anutu iŋondutuwoyaró.

35 Asa saraŋoníqo, mande ronda-ronda unindo kumba tukuni asá yiri mahero yaŋgurí, “Keto uni irisa ŋu yorotoka toŋiri.” 36 Yiri kusi-kusi ya sopo-sopo ŋundo Pol miraró, “Mande ronda-ronda unindo yari yorotika toŋiri yeteŋgo. Ŋunde ŋuro kusi-kusi ya roto toŋiri newondeyari ime yoní.”

37 Quko Polko kumba tukuni yimiraró, “Nore irisa ŋako Rom uni, ko o piyimi ka kama taro. Quko ronda-ronda uni ŋundo nore nondoworo unipare toŋeyemo haususu nerero kusi-kusi yano ŋano norotaŋgo. Ko itaka mondó ta noroti toŋewaro, peka? Kini horé! Eneŋombo mahero norero eneya mirako amuno uwato.”
16:37PolkoRom koro uni, ŋuya Juda koro uni qu ka. Komo, eneŋo iwímbope ma usí peka owé ka rero Rom koro uni tunoqaró. Ŋunde ŋuroko iwímboro sowe qu ŋuya Rom koro uni taŋgurí. Rom uni ŋunde quko oteteyemboro topé piyimi kina kama raŋgurí. Asa ko ronda-ronda unindo o piyimi Pol te inaŋgurí ŋuko Rom koro hutuŋo mandeye ŋunde wendaqaŋgurí.


38 Asa kumba tukunimbo ronda-ronda uni mande ŋu yimiraŋgurí. Yimitoro, irisa ŋuko Rom koro uni qu, yi iŋoro sasaro taŋgurí. 39 Uyaro o piyimi taŋgurí ŋuro yuŋguna yerero yorero yendémo umburo kira yereŋgurí, ko mira ŋa rotoya mira meyowomo toŋiri. 40 Ŋunde yiqo, kusi-kusi ya rotoro Litiako yano oriyó. Oro uni topo ŋuno yiyoro newondeye rukisoyoro toŋiriyó.

Copyright information for `NCA