Acts 2

Yuqa Surumí saŋayemo umburó

Asa Pentikos o ne-ne
2:1“Pentikos o ne-ne” naru ŋuko Juda uniparetoro naruye parámi ka.Taka yereró quro o ne-ne ŋu kini tiníqo, yate kosa naru 50 ŋunde rotoroPentikos tunoqaró.
naruko ŋuno unipare soso ŋundo ya kano huruwaŋgurí.
Waka ta niri ka matú parámi ŋunde qembe tero sambo koŋgo mahero ya kunditeyaŋgo ŋu maŋgoraró. Maŋgoriní te suru qembe ka usoworo mipi ŋunde tero enemo-enemo saŋayemo kunditaŋgurí. Ŋunde ti Yuqa Surumí ŋundo unipare soso quroyemo uro wimbu yunoní kimani tero mipiyembo mande enesó-enesó yaŋgurí.

Ŋu naruko ŋuno Juda unipare mira enesó-enesó ŋu noŋgo mahero Yerusalem ŋuno yaŋgo. Juda unipare ŋu Anutu hamó potoruku te inoyaŋgo. Asa niri ŋu tunoqiní iŋoro mahe koporo mande enesó-enesówore yeyaŋgurí qu ŋu iŋaŋgurí. Yi iŋoro yukuwaŋgurí, dokoro eneŋo mandeye enesó-enesówore naŋge iŋaŋgurí. Iŋoro parámi newondeye uroní ŋande yaŋgurí, “Unipare ŋuko Galili noŋgo qu naŋge, hamómbe? Date koro nore mandenani enesó-enesówore ŋande ye iŋoteto? Nore mira enesó-enesó rotoro ŋano mahetowó. Nore kumi Partia mira koŋgo qu, Mitia mira koŋgo qu, ko Elam mira koŋgo qu, ko kumi Mesopotemia mirako yoteŋgo qu; kumi Judia mira koŋgo qu ko Kapatosia mira koŋgo qu; kumi Pontus mira koŋgo qu ko Esia mira koŋgo qu; 10 kumi Pirikia mira koŋgo qu ko Pambilia mira koŋgo qu; kumi Isip mira koŋgo qu ko Lipia mirako Sairin yendé kutaqemo ŋu noŋgo qu; kumi Rom yendé ŋu noŋgo 11 ŋuko Juda uniparetoya unipare meyowombo Juda koro muríye howeyoteŋgo qu; kumi Kiriti noko mosowí moŋgo qu ko Arepia mira koŋgo qu. Asa nore soso uni ŋu Anutuko kho wimbí ŋuro mandenaniwore yi iŋoteto.” 12 Ŋunde yero soso yukuwaŋgurí, ko newondeye uroní epe mito-mito taŋgurí, “O itaka tunoqete ŋuko, do murí ka?”

13 Quko kumimbo huwó mande ŋande yaŋgurí, “Uni ŋu wain parámi nero kape-kape teteŋgo.”

Pitako mande yesowaró

14 Asa Pita otoqoro asá yerewí uni
2:14“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
11 ŋuya kaŋero kondé nekoro unipare ŋande yimiraró, “Ye Juda uni, ko ye soso Yerusalem yoteŋgo qu, o tunoqiní qeneteŋgo ŋuro murí rondaqe yunowe teteno. Kusumbo re mandene iŋi.
15 Yembe uni ŋambe wain koro kape-kape teteŋgo yero, hamómbe? Ŋu kini. Itaka ita saraŋoní 9 kilok naŋge. 16 Kini, o itaka tunoqete ŋaro, komo ye-ye uni
2:16“ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.
ŋu Joel ŋundo ŋuro ŋande yaró,

17 “Anutuko ŋande yete, ‘Naru weŋa qunoko
neneŋo Yuqane windoroŋowe
unipare soso saŋayemo uweya.
Ŋunde tewe yeŋo nambo-simóyembo Anutu koro mandí yesowowaŋgo,
yeŋo simó keta-keta ŋundoko o enesó-enesó qenewaŋgo,
yeŋo uni pará-pará ŋundoko o quko qenewaŋgo.
18 Ŋu naruko ŋunoko no Yuqane windoroŋowe
sunará simónemo, sunará parenemo ŋuro saŋayemo uweya.
Ŋunde tewe Anutu koro mandí yesowowaŋgo.
19 Nondo o amana-mana siyowe koporéko tunoqewaŋgo.
Nokono amu noŋgo rokó kate-kate siyowe tunoqewaŋgo.
Sitú koya te qayote quya pukatutu parámi horé ŋuya tunoqewaŋgo.
20 Uni Parámimboro naru parámi horé mu tukuni tiníqo
kosako huriri qembe tunoqeweya,
ko komboko mandumi sitú qembe tunoqeweya.
21 Ko Uni Parámimbo unipare soso owí nekoteŋgo ŋu rambaruru koŋgo yoreweya.”
22 “Ye Israel uni, mande ŋa iŋoyi. No Yesu, Nasaret noŋgo uni ŋuro yimiroteno. Ye ŋande iŋoteŋgo, ko Anutuko uni ŋuwore o wimbí moré enesó-enesó ye keweroyemo tero uni ŋuro owí hokaró. 23 Komo suki Anutuko iŋoro mande kusiyaró, ko itaka uni ŋu re yeŋo kandeyemo rotoní uni hutuŋo mandenani kama howeyoteŋgo quro kandeyembo tipiririko
2:23“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.
uri khumaró.
24 Ŋunde quko Anutuko khumo koro wimbí ŋu re rotoro okokowoní pitu ko otoqaró. Dokoro uni tapu ŋundo ŋu towowero mepémo kini. 25 Hamó, Dewitko
2:25“Dewit” - komo suki Dewitko Israel uniparetoro wiri yerete uni taró. Anutuko Dewit kondé iŋo inaró, ko yate-yate Israel unipare ŋuyako Dewit kondé iŋo inaŋgurí.
ŋuya ŋuro ŋande yaró,

“‘Nondo Uni Parámi qenewe taŋgenemo suki yote.
Asa ko kandene kondésina yoníqo
oka kato yuku nerewero mepémo kini.
26 Ŋu murí ŋuro newondenembo meté yoweya,
maŋgonembo niŋgu-niŋgu mande yeweya.
Hamó, neneŋombo o meté horé ŋuro sopowano.
27 Dokoro keto noroti uni khumowí ŋuro yendéyemo ŋuno kama yowano,
keŋo uni meté horé ŋu roti uni tapuko ŋuno kama puqeweya.
28 Yoto-yoto koro khe qu witú nereró,
nori toŋeŋgemo niŋgu-niŋgu parámi tewano.’ *
29 “Uni topo, no hamó iŋoro meté yimirowe teteno, ko usinani Dewit ŋundo mande ŋu nakayáŋaró, quko komo khumoní re tapuŋaŋgurí. Ko eneŋo tapuyó nore keweronanimo itaka yote. 30 Dewit ŋuko ye-ye uni ka tunoqaró. Ŋunde ŋuroko komo Anutuko mande hamó ka ŋande miraró, ko imemoŋgo Dewit koro sowe qu kato eneŋo yakutímo kunditero unipare wiri yereweya. Asa mande ŋu iŋoro 31 Kristo ŋundo
2:31“Kristo” ŋuko Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
pitu ko otoqoweya ŋuro ŋande yaró, ko Anutuko rotoní uni khumowí ŋuro yendéyemo
2:31“uni khumowí ŋuro yendéye” ŋuko Juda unipareto ŋande ye iŋaŋgurí, ko uni soso khumoro yendé amuno ŋuno uyaŋgurí.
ŋuno kama yoweya, kowí ŋu kama puqeweya.
32 Yesu ŋuko, Anutuko okokowoní otoqaró ŋu. Nore ŋano qundo soso qenero ŋuro yesowoyoteto. 33 Komo Anutuko Yuqa Surumí nore nunoweya ŋuro mande kusiyaró. Asa pitu ko otoqoníqo, Anutuko riní koreko horé oro Anutu koro kandí kondésina
2:33Uni owé parámi moré ŋu naŋge wiri yerete uni kandí kondésina ŋunde kunditaŋgurí.
kunditero Awa kandí moŋgo Yuqa ŋu rero windoroŋoní ye o enesó ŋa qenero iŋoyoteŋgo.
34 Qeni, Dewit eneŋombo samboko kama oró. Quko ŋande yaró,

“‘Uni Parámimbo uni parámine ŋande miraró,
“Kandene kondésina ŋano kunditekata,
35 yate-yate saŋgiríŋge yorewe
kheŋge kusuŋoyómo yowaŋgo.”’*
36 “Ŋunde ŋuro ye Israel koro sowe qu,
2:36“Israel koro sowe qu” ŋuro murí muko ŋandiro: unipare soso ŋundoYakop koro sowe qu, ko Yakop koro owí kako “Israel”.
ye meté iŋoyi. Yendo Yesu rero tipiririko uraŋgurí ŋuko, Anutuko riní Uni Parámi yote; ko Kristo
2:36“Kristo” ŋuko Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ŋunde yote.”

Uni qambu qundo newondeye rohoréŋaŋgurí

37 Pitako ŋunde yiní mande ŋundo uniparetoro newondeye hamó saŋgawoní unipareto Pita koya uni asá yerewí unindoya ŋande osese yereŋgurí, “Uni topo, nore do ka tewato?”

38 Pitako ŋande yimiraró, “Ye kanata-kanata quhuríyemboro newonde surumí teya quhurí ŋu se rotoya Yesu Kristo
2:38“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
owímo sono ri. Ŋunde tiqota Anutuko quhuríye se rotoro Yuqa Surumí rero yunoweya.
39 Mande kusiyaró ŋu, Anutuko yeya, simóyemboya, unipare soso sewemo yotoro Uni Parámi ŋu, Anutunani nekoyoteŋgo ŋuya mande ŋu kusiyaró.”

40 Ŋunde yero Pitako oresaka mande kate-kate yero newondeye rukisoyoro ŋande yaró, “Anutuko unipare itaka nokono ŋano yotoro o pi-piyimi teyoteŋgo qu, ŋu rambaruru yereweya. Ye rambaruru ŋu takayi!” 41 Asa ko danimbo eneŋo mandí ŋu hamó raŋgurí qu, sono re yunaŋgurí. Ko ŋu naruko ŋuno Anutuko iŋondutu uni sowe tiní unipare 3,000 kaŋuya iŋondutuwoyaŋgurí. 42 Naru rokóŋoro uni soso ŋundo asá yerewí uni
2:42“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
mandeye iŋoyaŋgo, ko epe samaka-samaka teyaŋgo, bret romboŋero o kopo neyaŋgo
2:42“bret romboŋero o kopo neyaŋgo” ŋuko Uni Parámimboro o ne-ne qu peka.
ko hariri teyaŋgo.

Iŋondutu unipareto newonde kanata taŋgurí

43 Asa Anutuko asá yerewí uni kandeyemo o wimbí moré
2:43“o wimbí moré” ŋuko o enesó-enesó tunoqiní Anutu koro wimbí ŋunde tunomo yoweya.
qambu tiní unipare soso ŋundo qenero ará parámi te inaŋgurí.
44 Iŋondutu unipare soso ŋundo newonde kanata tero oye soso se kopoyaŋgurí. 45 Onoŋoye soso soweyoro wondo ŋu uni o karo tukuni taŋgurí ŋu yunaŋgurí. 46 Naru rokóŋoro newonde kanata tero Ya Surumímo
2:46“Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.
ŋuno huruwoyaŋgo, ko ya kano-kano bret romboŋero newondeye meté tero niŋgu-niŋgu tero o kopo neyaŋgo.
47 Naru rokóŋoro Anutu owí hokoyi unipare soso meyowo ŋundo eneŋo metéŋoyaŋgurí. Kowe naru rokóŋoro Anutuko unipare kumi yoriní iŋondutu tero ŋuno kopoyaŋgurí.

Copyright information for `NCA