Acts 23

Sanedrin huru-huru
22:30“Sanedrin” ŋuko uni kembé-kembémboro huru-huru ka. Enendo Anutu korohutuŋo mande soporo Juda unipare sopo yereyaŋgo.
ŋuro toŋeyemo kaŋaró.

Polko kaŋero Sanedrin kondé toŋetero yaró, “Uni topo, no iŋo-iŋonemo ŋande iŋoteno, ko naru rokóŋoro Anutu koro o qu howeyoteno arero itaka ŋa.” Yiníqo, o qa-qa unindoro tapá uni Ananias ŋundo uni Pol koro taŋgímo kaŋaŋgurí ŋu yimironí maŋgó tamaŋgurí. Ŋunde ti Polko miraró, “Ke hoŋgo ka sono sara-sarapo sonowaŋgurí qu! Anutuko ke kuroweya! Qeno, ke mande khono norotoro hutuŋo mandewore
23:3“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
ronda nerete, quko keŋombo naŋge mande ŋu karóŋoro no nuri yero yimirote!”

Yiní uni kutaqemo kaŋaŋgurí ŋundo yaŋgurí, “Ke peka Anutu koro o qa-qa unindoro tapá uni ŋu ŋunde huwóŋote, peka?”

Ko Polko yaró, “Uni topo, ŋuko o qa-qa unindoro tapá uni qu ŋu kama iŋoro yeteno. Dokoro sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró, ‘Ke uniparetoro wiri yerete uni ŋuya mande piyimi ma yimitoyowero.’

Asa Polko ŋande iŋaró, ko sopo-sopo uni ŋuno huruwaŋgurí kumi muko Sadyusi
23:6“Sadyusi uni” ŋuko unindoro huru-huru ka Israel mirako ŋuno yaŋgurí. Eneko wondo uni kumi owéye parámi tero unipare soso sopo yereyaŋgurí.
ko kumi Farisi.
23:6“Farisi uni” ŋuko unindoro huru-huru ka Israel mirako ŋuno yaŋgurí. Enendo Anutu korohutuŋo mande ŋuro okeyá ta howero uniparetoro toŋeyemo owéye parámi taŋgurí.
Ŋunde ŋuro Sanedrin ŋunoko nekero ŋande yaró, “Uni topo, noko Farisi koro wini qu ka, ko awane ŋuya Farisi koro wini qu ka. Nondo unipare khumaŋgurí qundo pitu ko otoqowaŋgo, yero iŋondutu teteno. Ŋu murí ŋuro no norero mande khono norotoyoteŋgo.”
Ŋunde yiníqo, Farisi unindoya Sadyusi unindoya kiro puso tiqo, huru-huru ŋuko usowaró. Dokoro Sadyusi unindo ŋande yeyaŋgo, unipare khumaŋgurí qundo pitu ko kama otoqowaŋgo, ko sambo simó
23:8“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
kama yoteŋgo, ko yuqa piyimi ŋuya kama yoteŋgo. Quko Farisi unindo o kapusa ŋuro iŋondutu teyaŋgo.

Asa ko niri-niri parámi tero Farisi koro hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo uni
23:9“hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo uni” ŋundo Anutu koro mande ŋu unipare rondaqe yunoyaŋgurí.
kumimboko kondé ŋande yaŋgurí, “Nore uni ŋaro quhurí ka kama qeneteto. Yuqa kato eneya mande tarómbe, ma sambo simó kato eneya mande taró, peka.”
10 Yiqo, kiro saŋgirí ŋu parámi horé taró, ko kuma unindoro uni kembé ŋundo,
23:10“kuma unindoro uni kembé” ŋunde qundo kuma uni 1,000 wiri yereyara.Rom koro wiri yerete uni parámi ŋundo Judia mira ŋuya wiri yereró. Asa ko eneŋo kuma uniyómbo Yerusalem ŋuno kunditero unipare sopo yereyaŋgurí.
Pol kawore-kawore towo wosoyi wuriwe tete, peka, ye iŋaró. Ŋunde ŋuro kuma uni yimironí uni keweroyemo uro rero kuma unindo ya quroko oŋgurí.

11 Asa saraŋoní suwono Uni Parámimbo Pol taŋgímo kaŋero miraró, “Newondeke kondé yoní. Keto neneŋo mandene ŋa Yerusalem ŋuno ya, ŋunde naŋge oro Rom ŋuno ŋuya yesowoweya.”

Juda uni kumimbo, Pol urato khumoweya, yero mande kusiyaŋgurí

12 Saraŋoníqo, Juda uni kumimbo koporo mande kusiyoro ŋande yaŋgurí, “Hamó yeteto, ko noreko oka kama neyate oro Pol urato khumoníqota.” 13 Uni mande hamó yero mande kusiyaŋgurí ŋuko 40 ŋundiro. 14 Asa ŋunde yero o qa-qa unindoro tapá unindoya uni kembé-kembémboya ŋuno oro ŋande yimiraŋgurí, “Nore mande kusiyoro mande hamó moŋgo yero ŋande yatowó, ko nore oka kama neyate oro Pol urato khumoníqota. 15 Ŋunde ŋuro yeya Sanedrin ŋuya kota mande rika kuma unindoro uni kembémo oní Pol rero yeno umbuweya. Ye kota mande yewaŋgo ŋuko ŋandiro, ko yendo Pol koro murí ŋu okeyá ta iŋowero ye iŋoteŋgo. Asa ko yeno mahe yoroní urato khumoweya.”

16 Quko Pol okímbo mondó sóqero uri khumoweya mande kusiyaŋgurí ŋu iŋoro toŋero kuma unindo ya quroko oro Pol ŋuro miraró.

17 Ŋunde ŋuro Polko kuma unindoro sopo-sopo uniye nekoro miraró, “Simó keta ŋa reya kuma unindoro uni kembémo oyika mande ka miroweya.” 18 Ŋunde yiníqo, re toworo uni kembémo oro ŋande yaró, “Kusi-kusi uni Pol ŋundo no neko nerero nimironí uni keta ŋa rero mande ka re kunowero keno maheteno.”

19 Yiní uni kembé ŋundo simó keta ŋu kandímo toworo rero tapémo uro ŋande oseseyaró, “Keto do mande ka noya yewero?”

20 Yiní yaró, “Juda uni kumimbo mande ka ŋande kusiyaŋgurí, ko kuyepo osese kiri keto Pol rero Sanedrin ŋuno re uweya. Kota mande ŋande yewaŋgo, enendo Pol koro murí ŋu okeyá ta iŋowero ye iŋoteŋgo. 21 Quko ke mandeye ŋu ma howewero. Uni kumi muko 40 ŋundiro, ŋundo mande hamó ŋande yero, o koro kundiŋi teyate
23:21“kundiŋi” teyaŋgurí quno ŋuno unipareto Anutu iŋoro eneŋo ri umbuní naru kanata, irisa ŋundiro o kama naŋgurí.
Pol urato khumoníqota, yaŋgurí. Ko itakako o roŋgaruworo keto meté yekata yero ke sopo kereyoteŋgo.”

22 Ŋunde yiníqo, uni kembé ŋundo simó keta ŋu mande kondé ŋande miraró, “Keto mande no nimirote ŋa yero uni ka ma yimirowero” yiní toŋeró.

Rom koro unindo Pol rero Sisaria yendémo uŋgurí

23 Asa, kuma unindoro uni kembé ŋundo kuma unindoro sopo-sopo uni irisa neko yerero yimiraró, “Yari kuma uni 200 ŋundiro, ko uni hosi saŋano kunditeyoteŋgo 70 ŋundiro, ko uni saŋgaye se towoyoteŋgo 200 ŋundiro ŋu yoriri suwono 9 kilok ŋunoko Sisaria yendémo ŋuno uwaŋgo. 24 Ko Pol ri hosi saŋano kunditero wiri yerete uni Feliksiko
23:24“Feliks” ŋukoRom koro uni ka, enendo Rom koro wiri yerete uni parámi kusuŋoyómo yotoro Judia mira ŋu wiri yereró. Naru rokóŋoro Sisaria yendé parámimo kunditeyara.
ŋuno khewore uní.”
25 Ŋunde yero sokome ka ŋande nakayáŋaró.

26 

  • No Kolotias Lisias, nondo Wiri Yerete Uni Feliks, keya kosa meté yeteno.
27 

  • Uni ŋako, Juda unindo toworo, uratoka khumoní, yero taŋgurí. Quko komo uni kato, ŋuko Rom uni ka, yi iŋanowó, ŋunde ŋuro noya kuma unindoya oro kandeye moŋgo re toŋetowó.
28 Ko nondo do murí karo mande khono rotaŋgurí ŋuro iŋowero quro rero huru-huruyemo utowó. 29 Uro ŋande iŋanowó, ko o taró ŋuko hutuŋo mandeye naŋge karóŋaró, norendo urato khumowero qu kini, ko kusi-kusi yano rotowero qu kini. 30 Asa uni kumimbo, uni ŋu urato khumoní, yero mande kusiyoyi mande ŋu nono tunoqaró. Ŋunde ŋuro nondo asáŋowe keno uró ŋu. Kowe no unindo uni ŋa mande khono rotowero ye iŋoteŋgo ŋu yimirowe ene ŋuya keno uro iŋo-iŋoye toŋeŋgemo yewaŋgo.

31 Sokome ŋunde nakayáŋoro riní kuma unindo mandí howero Pol rero Antipatiris yendémo ŋuno suwono uŋgurí. 32 Saraŋoní kuma uni khímo uyareyaŋgo ŋu rohoréŋoro yano pitu ko oŋgurí. Ko kuma uni hosi saŋano kunditaŋgurí ŋundo naŋge Pol rero Sisaria uyaŋgurí. 33 Uyate Sisaria oro sokome ŋu rero wiri yerete uni ŋu inaŋgurí, ko Pol ŋuya re mahi toŋímo kaŋaró. 34 Wiri yerete uni ŋundo sokome ŋu weyoro Pol oseseyaró, “Ke do mira ka noŋgo qu?”

Yiní yaró, “Noko Silisia noŋgo qu.”

35 Yiní yaró, “Uni mande khono korotowero ye iŋoteŋgo ŋundo mahikata mande kho ŋu tewano.” Yero ŋande yimiraró, “Reya uya wiri yerete uni Herotko yano
23:35Komo “Herotko” Juda unipare sopo yerero ya parámi ŋu towaró.
ŋuno sopoyoyi.”

Copyright information for `NCA