Acts 24

Polko Rom koro wiri yerete uni Feliks toŋímo kaŋaró

Asa kosa naru kandeka ŋunde rotoro o qa-qa unindoro tapá uni
24:1“o qa-qa unindoro tapá uni” ŋundoYa Surumímo hu-hariri soporo ronda-ronda huru-huru owí muko, “Sanedrin,” ye nekoyaŋgurí ŋu sopoyaró.
Ananias ŋuya uni kembé kumimboya maŋgó uni owí Teritulus ŋuya ŋuno uŋgurí. Uro wiri yerete uni mitoro do murí karo Pol rero mande khono rotaŋgurí ŋuro miraŋgurí.
Miroyi Pol nekoní mahiní Teritulusko ŋu murí ŋuro ŋande yaró, “Uni parámi Feliks, naru piruko ŋuno keto nore wiri niri meté kunditeyoteto.
24:2“Feliks” ŋukoRom koro uni ka, enendo Rom koro wiri yerete uni parámi kusuŋoyómo yotoro Judia mira ŋu wiri yereró.
Iŋondutuke meté ŋundo nore samaka nerero keto o piyimi qundo noreŋo wini qu rambaruru nereyaró ŋu roŋgaruwaró.
Ŋunde ŋuroko Feliks, keko uni meté horé, ko nore naru rokóŋoro ŋuro yuŋguna kereyoteto. Quko yate nondo naru piru kusi kerewano koro. Meté keŋo newonde metémboro naŋge mande tukuni ka iŋo.

“Nore ŋande iŋoteto, ko uni ŋano qundo otete piyimi horé teyote. Enendo kiro kuma riní Juda uni soso keweroyemo ko mira yendé soso ŋuno tunoqeyote. Eneko Nasaret yendé uni karo usowo-sowo quro uni korete-koreteye. Ko Ya Surumí ŋu ŋuya riní pusú tewero taró, quko toworo kusiyatowó. Ŋunde ŋuro keŋombo uni ŋu oseseyoya eneŋo maŋgó moŋgo o soso norendo ŋuro rero mande khono rotatowó ŋu iŋoweya.”

Ŋunde yiní Juda unindo ŋuya samakaŋoro ŋande yesowaŋgurí, “Mande ŋu soso hamó.”

Polko eneŋo sowo mandeyó yero Feliks miraró

10 Asa wiri yerete uni ŋu kandímbo rokóŋoníqo, Polko mande topé ŋande yaró, “No iŋoteno, kumima naru qambu ke unipare ŋaro ronda-ronda uniye yora. Ŋunde ŋuro niŋgu-niŋgu tero mandeye topé yewe teteno. 11 Keto uni osese yereweya tiníqo, ke ŋande iŋoweya, ko nondo komo kosa naru 12 amena Anutuko potoruku te inowero Yerusalem ŋuno onowó. 12 Uni mande kho nunoyoteŋgo ŋundo no niyi eneya mande saŋgirí Ya Surumímo ŋuno kama yanowó, ko huru-huru yaye
24:12“huru-huru ya” ŋuko Juda uniparetoro ya parámi mu.Sapat naruko ŋuno hu-hariri tero Anutu koro mandí weyoyi iŋoro hariri teyaŋgurí.
kumimo ŋunope ma yendémo unipare qambu kama okoko yerenowó. Kini.
13 Ko mande ŋa yero no norero mande khono norotaŋgo ŋako, enendo mande kho ŋuro murí hamó ŋu ri tunoqewero mepémo kini. 14 Quko nondo mande ka keno yewe teteno. Khe ŋaro eneŋombo ŋande ye nekoteŋgo, ‘Usowo-sowo,’ ŋuko no hamó howeyoteno. Nondo Khe
24:14“Khe” ŋuko murí keta qu iŋondutu unipareto howeyaŋgurí.
ŋu howero usi-sinanimboro Anutuye ŋuro potoruku te inoyoteno. Nondo Hutuŋo Mande soso koya Ye-ye Unindo mande nakayáŋaŋgurí ŋuya soso iŋondutuwoyoteno.
15 Uni mande kho nunoyoteŋgo ŋaya noya o kanata quro kondé iŋoyoteto, ko Anutuko uni soso khumaŋgurí mu, asa uni roneneŋowímboya uni piyimimboya soso yoriní pitu ko otoqowaŋgo. 16 Ŋunde ŋuro no naru rokóŋoro Anutu toŋímo ko unipare toŋeyemo ŋuya no kondé tero otete sopowero quro iŋo-iŋone ŋu rewe roneneŋoní o piyimi ka kama teyoteno.

17 “No kumima naru kumimo mira meyowomo yate pitu ko ŋano mahenowó. Nondo mone siyoro sitú topo-topone otoro tukuni teyaŋgo ŋu samaka yerenowó, ko o qa-qa
24:17“o qa-qa” ŋunde qu unipareto Anutu iŋoro potoruku te inoro nú-qare kao qa-qa uni inoyi uroní khumoníwondo yakutímo ŋuno qaró.
Anutu te inowero qu se mahenowó.
18 Ŋunde tanowó, ko Anutu toŋímo sara tunoqewero otete ka tero Ya Surumímo ŋuro quroko oweqo, no niyaŋgurí. Unipare soŋga ta naŋge noya yatowó. Ko norendo niri parámi ka kama tatowó. 19 Quko Juda uni kumimbo Esia mira parámi moŋgo qu Ya Surumímo ŋuno yaŋgurí. Uni ŋundo meté mahero toŋeŋgemo kaŋero mande kho nunowaŋgo, peka. 20 Ŋunde kini tiníqo, asa uni ŋano qundo no Sanedrin toŋeyemo kaŋanowó quno do quhurí ka nono qeneŋgurí ŋu meté yewaŋgo. 21 Mande kanata karo mande kho nunoyoteŋgo naŋge, peka. Ŋu naruko ŋuno nondo keweroyemo kaŋero kondé ŋande kiwanowó, ‘No unipare khumaŋgurí qundo pitu ko otoqowaŋgo ŋuro iŋondutuwoyoteno. Ŋunde ŋuroko no norero mande khono norotoyoteŋgo ŋa.’”

22 Feliksiko Khe ŋuro komo iŋaró, ŋunde ŋuro ŋande yaró, “Imemoŋgo kuma unindoro uni kembé,
24:22“kuma unindoro uni kembé” ŋunde qundo kuma uni 1,000 wiri yereyara.Rom koro wiri yerete uni parámi ŋundo Judia mira ŋuya wiri yereró. Asa ko eneŋo kuma uniyómbo Yerusalem ŋuno kunditero unipare sopo yereyaŋgurí.
Lisias ŋu, mahe umbuníqota nondo mande ŋa roŋgaruwowano,” yero Juda uni asá yiriní toŋeŋgurí.
23 Ko enendo kuma unindoro sopo-sopo uniye
24:23“kuma unindoro sopo-sopo uni” ŋukoRom uni ka, enendo kuma uni 100 sopo yereró.
ŋu mironí Pol sopoyuri, quko kondé ma kusiyowero, eneŋo topé-topémbo o qímboro se mahewaŋgo, yaró.

24 Imemoŋgo ta Feliks koya parí Durusila koya mahiriyó. Durusila ŋuko Juda pare ka. Ko Feliksiko Pol nekoní mahero unipareto Yesu ŋuko Kristo
24:24“Kristo” ŋuko Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ŋu iŋondutu teyoteŋgo ŋuro yiní iŋaró.
25 Polko otete roneneŋowí
24:25“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
ŋuro yaró, ko uni kato eneŋo meté sopoyote ŋuro yaró, ko imemoŋgo Anutuko unipare ronda yereweya ŋuro yaró. Ŋunde yiníqo, Feliks sasaro tero yaró, “Koro ŋu! Toŋe. Imemoŋgo naru ka yoníqo, neko kerewe maheweya.”
26 Ŋunde yaró, quko oka karo ŋuya ŋande ye iŋaró, ko Polko peka kina rotowero ŋuro mone ka inoweya, peka. Ŋunde ŋuro naru qambu nekoní mahiní ŋuya mande yeyari.

27 Yate-yate kumima naru irisa ŋunde rotoro Posias Festus ŋundo Feliks mepé raró. Ko Feliksiko, Juda uni eneŋo metéŋowaŋgo, ye iŋoro Pol rotoní kusi-kusi yano yaró.

Copyright information for `NCA