Acts 5

Ananaias, Sapaira o kaná-kaná tariyó

Asa uni kako, owí Ananaias, koya parí muko, owí Sapaira, ŋuno yariyó. Ananaiasko mirayó kawore soweyoro parímboya newonde kanata tero wondo kumi eneŋombo tapuŋoro kumi naŋge re mahero asá yerewí uni
5:2“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
kandeyemo roto yunaró.

Ŋunde roto yunoní Pitako ŋande yaró, “Ananaias, ke date koro Monimbuko newondekemo maŋgoriní Yuqa Surumí kanáŋoro mira koro wondo qu kumi tapuŋote? Komo, kama soweyaró quno, mira ŋuko keŋo qu naŋge, ko imemoŋgo soweyoro keŋombo naŋge wondo ŋu sopa, hamómbe? Date koro otete ŋu newondekemo iŋote? Keko uni ka kama kanáŋote. Kini, Anutu kanáŋote.”

Yiníqo, Ananaias mande ŋu iŋoro rokaráŋoro umburo kindo khumaró. Uni soso ene khumaró ŋuro piŋa mande iŋaŋgurí qundo sasaro parámi taŋgurí. Ko uni keta qundo mahero ukúŋo rero tuwipo pokamoro re tapuŋaŋgurí.

Imemoŋgo naru tukuni naŋge eneŋo parímbo kamí khumaró ŋu kama iŋoro maheró. Mahiní Pitako ŋande oseseyaró, “Ke yeka iŋowe. Wondo ŋu re mahiri, ŋuko mirayari soweyariyó ŋuro kimoyó sosope, ma kini?”

Yiní ŋande yaró, “Iyo, ŋuro kimoyó soso.”

Yiní Pitako ŋande miraró, “Date koro yarindo Uni Parámimboro Yuqa qu towoŋowero mande kusiyariyó ŋu? Iŋo, uni kameŋge re tapuŋoteŋgo ŋuno qu mahero makono kaŋeyoteŋgo. Ke ŋuya kore uyarewaŋgo ŋu.” 10 Yiní waka ta rokaráŋoro Pita khímo umburo kindo khumaró. Khumoní simó keta qundo ya quroko oro pare ŋu qeniqo, ŋu ŋuya khumaró. Rero koroworo oro kamí roroworo tapuŋaŋgurí. 11 Ko Anutu koro huru-huru soso
5:11“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
ŋuya unipare soso o tunoqaró ŋuro iŋaŋgurí ŋuya sasaro parámi taŋgurí.

Asá yerewí uni ŋundo se khumo uni qambu yori meté taŋgurí

12 Asa asá yerewí uni
5:12“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
ŋundo o wimbí moré
5:12“o wimbí moré” ŋuko o enesó-enesó tunoqiní Anutu koro wimbí ŋunde tunomo yoweya.
enesó-enesó unipare keweroyemo taŋgurí. Ko iŋondutu unipare soso ŋundo newonde kanata tero Ya Surumí
5:12“Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.
ŋuno Solomon koro Ya Yokoneyómo ŋuno kopoyaŋgurí.
13 Uni kumi eneya kopowero ŋuro sasaro taŋgurí, quko unipareto uni ŋuno kopoyaŋgo ŋuro metéŋoyaŋgurí. 14 Ŋunde ŋuroko uni qambu, pare qambu ŋuya Uni Parámi iŋondutuwoyaŋgurí. 15 Ŋunde tiqo, kumimbo se khumo uni yorero kheko yakutíyemo yorotoyi Pitako mahiníkata eneŋo yoŋoyómbo poka yereweya. 16 Topoyembo se khumo unindoya uni yuqa pusú
5:16“yuqa pusú” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
soso qundo rambaruru yereyaŋgo ŋu yorero yendé Yerusalem kutaqemo ŋu noŋgo mahiqo, yori meté taŋgurí.

Sambo simómbo asá yerewí uni kusi-kusi yano samaka yereró

17 Asa o qa-qa unindoro tapá unindoya
5:17“o qa-qa unindoro tapá uni” ŋundoYa Surumímo hu-hariri soporo ronda-ronda huru-huru owí muko, “Sanedrin,” ye nekoyaŋgurí ŋu sopoyaró.
eneŋo topé-topé ŋuya, asa Sadyusi koro huru-huru kumi,
5:17“Sadyusi uni” ŋuko unindoro huru-huru ka Israel mirako ŋuno yaŋgurí. Eneko wondo uni kumi owéye parámi tero unipare soso sopo yereyaŋgurí.
ŋundo soso otoqoro newonde tutu tero
18 asá yerewí uni
5:18“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
ŋu yondoworo yorero kusi-kusi yano yorotaŋgurí.
19 Quko suwonoko Uni Parámimboro sambo simó
5:19“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
kato kusi-kusi ya ŋuro makoyó kosoro yoriní mirako umbuŋgurí. Umburo ŋande yimiraró,
20 “Ye uya Ya Surumí
5:20“Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.
ŋuro yendémo ŋuno kaŋeya unipare yoto-yoto keta ŋaro yimiri,” yaró.

21 Ita saraŋoní Ya Surumí ŋuro yendémo ŋuno oro mande rondaqe unipare yunaŋgurí.

Ŋu naruko ŋuno naŋge o qa-qa unindoro tapá unindoya topé-topémboya mahero huru-huru parámi ŋu owí Sanedrin, Israel koro sopo-sopo uni soso ŋu, neko yereŋgurí. Neko yiri huruworo kumba tukuni kumi asá yerewí uni ŋu kusi-kusi ya noŋgo yore mahi, yero yaŋgurí.
22 Quko uni ŋu kusi-kusi ya quroko ŋuno kama yiyaŋgurí. Asa ko rohoréŋo mahero ŋande yimiraŋgurí, 23 “Nore kusi-kusi ya ŋuro makoyó qeneteto ŋu, mako ŋu towi kondériní unindo mako ŋu ene-ene sopo wuririyoyoteŋgo. Quko mako kosoro uni ŋu quroko ŋuno kama yiyato.” 24 Ŋunde yiqo, Ya Surumímboro sopo-sopo unindoya o qa-qa unindoro tapá uni ŋuya iŋondataqero, “Do ka tunoqeweya?” ye iŋaŋgurí.

25 Asa uni kato mahero ŋande yimiraró, “Iŋoyi, uni yore kusi-kusi yano yorotaŋgo ŋuko itakako Ya Surumí ŋuro yendémo ŋuno kaŋero mande rondaqe unipare yunoyoteŋgo.” 26 Ŋunde ŋuro Ya Surumímboro sopo-sopo uni ŋuya kumba tukuni ŋuya uyaro asá yerewí uni ŋu yore maheŋgurí. Quko mondó ta yondowaŋgurí, dokoro unipareto wondo raŋo nurowaŋgo, ye soraŋgurí.

Asá yerewí unindo uni pará-pará toŋeyemo mande yesowaŋgurí

27 Asa yore mahero Sanedrin
5:27“Sanedrin” ŋuko uni kembé-kembémboro huru-huru ka. Enendo Anutu korohutuŋo mande soporo Juda unipare sopo yereyaŋgo.
huru-huru uni toŋeyemo yorotaŋgurí. Ko o qa-qa unindoro tapá uni ŋundo ŋande yimiraró,
28 “Norendo komo ŋande yero kusi yeretowó, ye uni ŋaro owímo mande rondaqe unipare ma yunowero. Quko watí-watí yeyuri mandeye ŋundo Yerusalem maŋgorete. Ko uni ŋu khumaró ŋuro potó ŋu nore nunowero ŋuro kondé ye iŋoyoteŋgo.”

29 Ko Pita koya asá yerewí uni kumimboya mande topé ŋande yaŋgurí, “Norendo Anutu koro mandí howeyoteto, unindoro mandeye kini. 30 Yendo Yesu rero te kano poroworo uri khumaró ŋu. Ko usisambananimboro Anutu ŋundo okokowoní pitu ko otoqaró. 31 Anutuko re oro kandí kondéwore rotoro owé parámi inoní noreŋo kembénani tunoqaró. Ŋunde tunoqero nore rambaruru koŋgo noreweya. Ŋunde tunoqiní Israel unindo newonde rohoré tiqo, quhuríye se rotoweya. 32 Ko nore o soso ŋu qenetowó ŋuro mande yesowoyoteto. Ko Yuqa Surumí ŋuya ŋuro yesowoyote. Anutuko Yuqa ŋu re unipare mandí howeyoteŋgo ŋu yunoyote.”

Gamalielko uni pará-pará iŋo-iŋo mande yunaró

33 Ŋunde yi Sanedrin
5:33“Sanedrin” ŋuko uni kembé-kembémboro huru-huru ka. Enendo Anutu korohutuŋo mande soporo Juda unipare sopo yereyaŋgo.
huru-huru uni ŋundo saŋgirí tero yurato khumowaŋgo yaŋgurí.
34 Quko Sanedrin koro uni ka, Farisi uni ka,
5:34“Farisi uni” ŋuko unindoro huru-huru ka Israel mirako ŋuno yaŋgurí. Enendo Anutu korohutuŋo mande ŋuro okeyá ta howero uniparetoro toŋeyemo owéye parámi taŋgurí.
owí Gamaliel, ŋundo otoqo kaŋaró. Ŋuko hutuŋo mande ŋuro rondaqe-rondaqe uni, ko unipareto ará te inaŋgurí. Asa yimironí asá yerewí uni soŋga wosoro mirako uŋgurí.
35 Uyiqo, enendo huru-huru ŋu ŋande yimiraró, “Ye Israel uni, ye oka unino teweroqo meté iŋoroqota. 36 Qeni, soŋga komo quno ŋuno uni ŋu owí Teutasko otoqoro yaró, ‘No owéne moré,’ yiní uni 400 ŋunde uyare howeyaŋgo. Quko wiri yerete uni ŋundo uroní khumoní topé-topé sore wisikaraŋoro o taŋgurí ŋu roti kina umburó. 37 Tukú wiri yerete unindo unipare owéye nakayáŋowero mande kondé yaró quno, ŋuno uni ka owí Jutas, Galili noŋgo uni ŋundo otoqoro unipare kumi iŋo-iŋoye wosoní otoqoro kuma taŋgurí. Wiri yerete uni ŋundo uni ŋuya uroní khumaró, ko eneŋo uniyó soso wisikaraŋaŋgurí. 38 Asa itaka nondo ye yimiroteno, uni yondowoteŋgo ŋu yorotika kina yowaŋgo. Dokoro o teyoteŋgo ŋuko unindoro iŋo-iŋo ŋu naŋge howeyote tiníqo, kina umbuweya. 39 Quko o teyoteŋgo ŋuko Anutu koro iŋo-iŋo howeyote tiníqo, yendo kusi yerewero mepémo kini. Ye yate Anutu koya kuma tewaŋgo koro.” Ŋunde yiníqo, eneŋo mandí howewero mande kusiyaŋgurí.

40 Asa asá yerewí uni ŋu neko yerero yore haususu yerero Yesu owímo mande ma yeyowero yero yoroti toŋeŋgurí. 41 Ŋunde ŋuro Sanedrin huru-huru ŋu yorotoro mirako uro niŋgu-niŋgu taŋgurí. Dokoro Anutuko iŋo yunoro rokó yiriní Yesu owí riqo, unindo eneŋo owéyari ri umburó. 42 Kowe naru rokóŋoro yayemo ŋuno ko Anutu koro Ya Surumímo
5:42“Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.
ŋuno ene unipare mande rondaqe yunoro miti mande ŋande yesowoyaŋgo, ko Kristo ŋuko
5:42“Kristo” ŋuko Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
Yesu naŋge.

Copyright information for `NCA