Acts 8

Ko Stiven uri khumaró quno ŋuno Solko qenero ŋuro metéŋoyaró.

Anutu koro huru-huru ŋundo quhurí koroworo wisikaraŋaŋgurí

Ŋu naruko ŋuno Yerusalem ŋuno unindo saŋgirí tero hurí rero iŋondutu koro huru-huru* ŋu o pi-piyimi te yunoyaŋgo. Asa ko soso sorero Judia mirako, Samaria mirako ŋuno wisikaraŋaŋgurí. Asá yerewí uni ŋundo naŋge Yerusalem ŋuno yaŋgurí.
Uni kumi Anutu koro murí howeyaŋgo ŋu Stiven re tapuŋoro tendo parámi taŋgurí. Quko Solko iŋondutu koro huru-huru ŋu rambaruru yereyara. Enendo yayemo oro uni ŋuya pare ŋuya yowosoro uro kusi-kusi yano yorotaró.

Filipko Samaria mirako ŋuno mande yesowaró

Asa unipare ŋu sorero wisikaraŋo uyaro yendé enemo-enemo toŋero miti mande
8:4“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
yesowaŋgurí.
Filipko Samaria mirako
8:5“Samaria mira” ŋuko Judia mira koya Galili mira koya keweroyarimo yora. Komo suki wini kato mira meyowo moŋgo mahero ŋuno kunditeyaŋgurí. Narune-narune Samaria koya Juda keweroyemo saŋgirí taŋgurí.
ŋuno yendé kano uro ŋu Kristo ŋuro
8:5“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
yesoworo yimiraró.
Yimitoro o wimbí moré
8:6“o wimbí moré” ŋuko o enesó-enesó tunoqiní Anutu koro wimbí ŋunde tunomo yoweya.
tiní unipare qambu qundo kondé toŋetero mandí yaró ŋuro kusumbo raŋgurí.
Dokoro enendo yuqa pusú
8:7“yuqa pusú” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
qambu uni quroyemo yaŋgurí ŋu yohowiní kondé kiwero yorotoro toŋeŋgurí. Ko uni qambu wimbuye khumaró, ko kheye piyimi mu, ŋu yoriní meté taŋgurí.
Ŋunde ŋuro yendémo ŋuno niŋgu-niŋgu parámi taŋgurí.

Saimon, ŋu o wimbí moré piyimi mu teyara uni ŋuro sowo mande qu

Uni ka ŋu yendémo ŋuno yaró, owí Saimon. Enendo o wimbí moré piyimi kumi teyoní Samaria unipareto qenero newondeye uroní niŋgu-niŋgu teyaŋgurí. Ko eneŋo owí hokoyaŋgurí. 10 Unipare owéye moré mu ko owéye moré kini qu ŋu soso mandí iŋoro ŋande yaŋgurí, “Uni ŋako Anutu koro wimbí parámi qu reyote.” 11 Ŋunde yaŋgurí, dokoro naru piru ŋundiro o wimbí moré ŋu teyoní newondeye uraró. 12 Quko Filipko Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
8:12“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ko Yesu Kristo owí ŋuro miti mande qu yesowaró quno ŋuno uni ŋuya pare ŋuya iŋondutu tero sono raŋgurí.
13 Ko Saimon ŋuya iŋondutu tero sono raró. Enendo Filip koya uyaro Filipko o wimbí moré parámi teyaró qu qenero newondí uroní niŋgu-niŋgu taró.

14 Asá yerewí uni
8:14“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
Yerusalem ŋuno yotoro mande piŋa ŋande iŋaŋgurí, asa Samaria uni Anutu koro mande qu raŋgurí. Asa ŋunde iŋoro Pita koya Jon koya asá yiri eneno uriyó.
15 Uro Yuqa Surumí saŋayemo umbuweya ŋuro hariri tariyó. 16 Dokoro Uni Parámi Yesu owímo sono raŋgurí naŋge, Yuqa ŋundo keweroyemo ka saŋano kama umburó. 17 Asa kandeyari saŋayemo riri, Yuqa raŋgurí.

18 Asa Saimonko asá yerewí uni irisa ŋu yiyoní kandeyari unipare saŋayemo riri Yuqa raŋgurí. Ŋunde ŋuro wondo yunowero tero ŋande yaró, 19 “Yarindo wimbu ŋu ka re no ŋuya nunorika no kandene rero uni ka saŋano rewano ŋuko Yuqa reweya.”

20 Yiní Pitako ŋande miraró, “Ke Anutu koro puriŋo kimowero quro iŋote! Ŋunde ŋuro wondoke muko keŋomboya piyo tewari! 21 Keto mande yesowowero kho qu tewero mepémo kini, dokoro Anutu toŋímo newondeke muko roneneŋowí kini. 22 Ŋunde ŋuroko oteteke piyimi ŋuro surumí tero newonde rohoré teya Uni Parámiwore hariri teka newondekemo o piyimi iŋoyote ŋuro quhurí ŋu re rotoní. 23 Dokoro no ke kiyo iŋoteno, ko keŋo newondeke piyo tiní quhurímbo kondé kusi kereyote.”

24 Ŋunde yiníqo, Saimonko mande topé ŋande yaró, “Yari Uni Parámiwore hariri tirika no samaka niriní o piyimi ŋuro yitiri ŋuko nono kama tunoqiní,” yaró.

25 Asa Yesu ŋuro yero Uni Parámimboro mande qu yesowori kini tiní pitu ko Yerusalem oro yendéne-yendéne Samaria khewore miti mande
8:25“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
yesoworo oriyó.

Filipko Itiopia unino miti mande yesowaró

26 Asa Uni Parámimboro sambo simómbo
8:26“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
Filip ŋande miraró, “Otoqoya khe Yerusalem rotoro Gasa yendémo ŋuno uyote ŋuwore u.” Khe ŋuko mira wimbíwore uyote.
27 Asa yiní Filip otoqoro toŋeró. Kheko ŋuno Itiopia mira koro uni ka qeneró. Ŋuko Itiopia koro wiri yerete pare, Kandake,
8:27“Kandake” ŋuko Itiopia mira koro wiri yerete pare soso quro owé ka.
ŋuro kho uniyó ka. Enendo onoŋoyó soso sopoyaró. Komo potoruku te inowero quro Yerusalem oní
28 kini tiní rohoréŋoro uyaró. Uyaro karis saŋano kunditero ye-ye uni
8:28“ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.
Aisaia koro sokome qu weyaró.
29 Asa Yuqako Filip miraró, “Uyareya karis ŋuro taŋgímo u.”

30 Ŋunde yiní kheŋgeŋoro uyariní uni ŋundo ye-ye unindoro sokome qu weyoní iŋaró. Filipko yaró, “Kepe mande ŋuro murí ŋumbe iŋotepe ma kini?”

31 Yiní ŋande yaró, “Uni kato no kama witú nereweya tiníqo, ŋu date iŋowano?” yero ŋande miraró, “Are noya kundite.”

32 Mande sokome quroko qu weyaró ŋuko ŋandiro,

“Sipsip urowero ŋunde qembe,
sipsip simó huí toŋowero qembe,
enendo mondó ta naŋge yora.
33 Unindo ri umbuní murí piyimiwore rondaŋaŋgurí.
Danimbo eneŋo soweyómboro yeweya?
Dokoro noko noŋgo yoto-yotoyó re rotaŋgurí.” *
34 Sopo-sopo uni ŋundo Filip ŋande miraró, “Meté, yeka iŋowe. Ye-ye uni ŋundo dani karo mande ŋa yaró? Ŋumbe eneŋomboro yarómbe ma uni meyowomboro yaró?” 35 Yiníqo, Filipko hurí rero ŋu mande ŋuro murí yero Yesu koro miti mande
8:35“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
ŋu yesowaró.

36 Asa khe ŋuno uyareyate sopo-sopo uni ŋundo sono ka qenero ŋande yaró, “Qeno, sono ŋa. Do kato kusi niriní no sono kama rewano?” 37 (-)
8:37Komo suki Lukiko mande soso ŋa nakayáŋaró, ko imemoŋgo uni kato mande kaŋuya nakayáŋoro sowe taró. Kowe sokome kumimboko mande ŋu wini 37 rokóŋoyoteŋgo. Mande ŋuko ŋandiro: Yiní Filipko ŋande yaró, “Kepe newondekepo soso iŋondutu tiníqo, sono meté ŋundiro reweya,” yaró. Yiní sopo-sopo uni ŋundo mande topé ŋande yaró, “No ŋande iŋondutu teyoteno, ko Yesu Kristo ŋuko Anutu koro Naŋuní,” yaró.
38 Asa, yiní karis kaŋiní Filip koya sopo-sopo uni ŋuya sonono uro Filipko uni ŋu sono re inaró. 39 Sono roto ariní waka ta Uni Parámimboro Yuqa qundo Filip riní toŋeró. Toŋiní sopo-sopo uni ŋu pitu ko kama qeneró. Ko niŋgu-niŋgu tero khe ŋu howe uró. 40 Quko Filip Asotus yendémo ŋuno tunoqaró. Ko yendé enemo-enemo uro miti mande yesowoyara, yate Sisaria yendémo ŋuno uró.

Copyright information for `NCA