Colossians 2

Ŋunde quko nondo yeweka iŋi. Yeya unipare Laotisia yoteŋgo quya unipare kumi no umu-kembane kama qeneyaŋgurí. Quko nondo samaka yerewero koweyumu parámi horé teyoteno. Ŋunde teweqo, ye soso newondeye rukisoyoro newonde kanata tewaŋgo. Ŋunde tero ye iŋo-iŋo meté ŋu hamó iŋoyi tondaŋiní Anutu koro mande tapuŋowí ŋuro
2:2“mande tapuŋowí” ŋunde quko iŋo-iŋo ka Anutuko komo tapuŋoro itaka naŋge wisiyo yunoyote.
murí ŋu iŋowaŋgo. Murí ŋuko Kristo
2:2“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
naŋge.
Iŋo-iŋo meté soso Kristo quroyómo sóqeyote. Mande ŋande yewe, uni kato mande enesó ka, mande meté mu qembe, yero iŋondutuye wosoro kaná yereweya koro. Dokoro no yeya kama yoteno, quko yuqanembo ye yiyoyoteno. Ko ye otete roneneŋowí
2:5“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
tero Kristo kondé iŋondutuwoyoteŋgo, ŋu qeneyoteno. Ŋunde ŋuro no niŋgu-niŋgu teyoteno.

Norendo Kristo koya womoro yoto-yoto meté reteŋgo

Ŋunde ŋuroko ye komo Kristo Yesu,
2:6“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
Uni Parámi ŋu iŋondutuwoyaŋgurí ŋunde naŋge ene quroyómo khe u-uye howi qembe.
Ye huríyembo Kristo quroyómo uró, ko ene saŋano kondé kaŋeyoteŋgo. Mande rondaqe yunaró ŋu kondé iŋondutuwoya suki-suki Anutu parámi yuŋgunaŋoyuri qembe.

Uni kumimbo noko unindoro muríye howero iŋo-iŋo meté mu qembe, yero kina kaná yerero kondé kusi yerewaŋgo, peka. Uni ŋunde quro toŋete sopoyuri qembe. Iŋo-iŋo ŋuko noko koro o murí-murí naŋge, Kristo koro kini. Dokoro Kristo koro kowímo ŋuno Anutu hamó yorote. 10 Ko eneŋomboro o soso ŋu yeno yote. Enendo kembé-kembé soso ko owéye moré qu soso ŋuro uni kembé yote.

11 Ene quroyómo ŋuno enepa naŋge yeŋo koweye toŋaró.
2:11“kowe toŋowero” murí ŋuko rokó ka. Komo suki Anutuko Juda koro pukoyeAbraham rokó ŋuro miraró. Mironí Abrahamko eneŋo kowí toŋoro naŋo-simómboro koweye toŋoro Anutuko rokó yereró ŋuro rokó ka taró. (Murí Tero 17 weyo qembe.)
Quko koweye hamó kandeto kama toŋaró. Kini, Kristoko yeŋo newondeye komo qu toŋo rotaró.
12 Komo Yesu khumoní tapuŋoyi Anutuko wimbí tero uni tapu koŋgo riní otoqaró. Asa sono raŋgurí naruko ŋuno, ye ŋuya uni tapuko uŋgurí ŋunde qembe. Uro Anutu koro wimbí ŋu iŋondutuwoyi ye ŋuya yoriní otoqaŋgurí.

13 Komo yendo o piyimi enesó-enesó teyaŋgo, ko newonde komo qu kama toŋo rotowí mu howeyaŋgo. Ŋunde tero ye unipare khumowí qembe yaŋgo. Ŋunde quko Anutuko quhurínani soso se rotoro noreya Yesu koya yoto-yoto yunaró. 14 Komo suki hutuŋo mande koya oresaka mande kumimboya sokomeko nakayáŋgurí, ko sokome ŋuko utatá ka nore nunaró. Quko Anutuko sokome ŋu rero tipiririko
2:14“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.Rom unindo Yesu tipiriri ŋunde quno uroyi khumaró.
uroní utatá sowoní kini taró.
15 O taró ŋundo kembé-kembé enesó-enesó soso koya owéye moré qu soso ŋuro wimbuye riní umburó. Umbuní Anutuko o soso ŋu taka yerero kusi yerero se tunomo rotaró.

16 Ŋunde ŋuro uni kato ye date o neyoteŋgope ma sono neyoteŋgo ŋuro ronda yerewero mepémo kini. Ko uni kato o ne-ne parámi
2:16“o ne-ne parámi” ŋuko Juda unipareto kumima naru kanata-kanata teyaŋgurí. O ne-ne kande saŋiyoro irisa qene howeyaŋgurí.
teyoteŋgope ma kombo tapuŋowí quro o ne-ne
2:16“kombo tapuŋowí quro o ne-ne” ŋuko Juda unipareto kombo kanata-kanata teyaŋgurí. (Qambuye 28:11-15 weyo qembe.)
teyoteŋgope ma Sapat naru
2:16“Sapat naru” ŋuko sonda naru weŋa ŋu. Ŋu naruko ŋuno Juda uniparetohuru-huru yayemo huruworo Anutu koro mandí weyoyi iŋoro hariri teyaŋgurí.
koro hutuŋo mande ŋu howeyoteŋgo ŋuro ronda yerewero mepémo kini.
17 Otete soso ŋuko o hamó kini, o imemoŋgo tunoqeweya ŋuro rokó naŋge. Quko Kristo ŋundo ta o hamó horé. 18 Uni kumimbo kaná yerewero quro kota yero eneŋo owéye ri umbute. Ko enendo sambo simó
2:18“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
iŋo-iŋoyemo tunoqaŋgurí ŋu potoruku te yunoyoteŋgo. Quko ŋunde tero kowe saŋaní howero eneŋo owéye hokoyoteŋgo. Uni ŋunde qundo ye yore umbuwaŋgo koro.
19 Kristoko uni ŋuro kembéye, quko enendo Kristo kondé kama towoyoteŋgo. Kembé ŋundo naŋge kowí soso o qímboro inoyote, ko enendo potó sunumi kowímo yote ŋu ŋuya soso riní kondéreyote. Ŋunde ŋuro kowí ŋu Anutu koro wimbímo parámi teyote.

20 Ye komo Kristo
2:20“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koya khumaŋgurí quno ŋuno noko koro o murí-murí ri umbuní ye kama sopo yereyote. Asa ko ye date koro noko koro hutuŋo mandeye kusuŋoyómo yowaŋgo?
21 Hutuŋo mande ŋuko ŋande yeyoteŋgo, “Ŋu ma towowero, ŋu ma newero, ŋu ma pekáŋowero.” 22 Hutuŋo mande ŋunde quko unindoro naŋge. Kowe o ŋu towowatope ma newatope ma pekáŋowato ŋu soso puqero kini teweya. 23 Hamó, nore hutuŋo mande ŋuko qenero, ŋu iŋondutu meté, ye iŋoteto. Asa potoruku te inowero ŋuro yeteŋgo, ko owénani rato umbuwero ŋuro yeteŋgo, ko kowe saŋaní kondé soporo o nuŋgurí soso rotowero ŋuro yeteŋgo. Quko hutuŋo mande ŋundo kowe saŋananimboro murí ŋu riní umbuwero mepémo kini.

Copyright information for `NCA