Colossians 3

Anutu koro murí howi qembe

Ŋunde ŋuro Anutuko yeya Kristo
3:1“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koya yoriní otoqaŋgurí tiníqo, ye sambo koro murí meté ŋu howi qembe. Dokoro, Kristo samboko Anutu kandí kondésina
3:1Uni owé parámi moré ŋu naŋge wiri yerete uni kandí kondésina ŋunde kunditaŋgurí.
kunditeyote.
Naru rokóŋoro koreko quro murí meté ŋuro iŋoyuri qembe, nokono o quro kini. Dokoro ye khumowí qembe taŋgurí, ko yoto-yotoye horé ŋuya Kristo koya Anutu quroko sóqeyote. Kristo ŋuko yeŋo yoto-yotoyemboro murí. Asa ko ene tunoqeweya quno ŋuno ye ŋuya sine parámimo tunoqewaŋgo.

Ŋunde ŋuro nokono otete piyimi qu newondeyemo yorote ŋu uroyika khumoní. Nondo otete kumi ŋande quro yeteno: se simbururu, otete pusú piyimi, se simbururu tewero iŋoyote, qene nuŋgu teyote, otete piyimi horé, ko naru rokóŋo situwi parámi rewero iŋoyote. Otete ŋuko anutu kota-kota potoruku te yunowero ŋunde qembe. Anutuko otete piyimi ŋunde ŋu qenero uni teyoteŋgo ŋu ronda yerero saŋgirí yunoweya. Komo yendo khe ŋunde qu howeyaŋgo, otete ŋu soso temukaŋgurí. Quko itaka ŋano otete piyimi ŋu se rotoyi: kiro puso, saŋgirí parámi, newonde piyimi, yesará mande, ko mande piyimi yeyoteŋgo. Ye epe kaná-kaná ma tewero, dokoro, ye newonde komo quya otete piyimi ŋuya se rotoroqo 10 newonde keta qu re punuwaŋgurí. Ŋunde tero Anutuko ŋu newonde keta towaró ŋu riní eneŋo rokóŋo qembe tunoqero iŋo-iŋo hamó reyote.

11 Nore unipare keta qu tunoqero kiraró kanata na yoteto, enesó-enesó kini. Nore kumi muko Grik koro wini qu,
3:11Polko “Grik koro wini qu” yaró, ko murí muko ŋandiro: unipare soso Juda unipare kini qu.
kumi muko Juda koro wini qu; nore kumi rokó yerero koweye toŋaŋgurí, kumi koweye kama toŋaŋgurí; noreko mande enesó-enesó qu, yendé enesó-enesó qu; nore kumi muko kho simó
3:11“kho simó” - ŋu naruko ŋuno unipare qambu kho simó, kho pare tunoqaŋgurí. Naru kano wini irisa kuma tero kako taka yerero kusi yiriní kho simó tunoqaŋgurí. Naru kano uni kato utatá parámi tero topé tewero mepémo kini, eneŋo soweyoro kho simó tunoqaŋgurí. Asa kho simó ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini.
yoteŋgo, kumi muko kho simó kini yoteŋgo. Enina, noreko kanata na yoteto. Dokoro, o soso quko Kristo naŋge, ko Kristoko nore soso quroko yote.

12 Ŋunde ŋuroko murí meté mu tuwi qembe re punuwoyi qembe. Anutuko ye komo rokó yerero ŋuro surumí iŋoyoní unipare meté horé
3:12“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
tunoqaŋgurí. Ŋunde tero newonde surumí tero o meté te yunoya yeŋo ri umbuní murí ime ta te yunoro o karo topé ma tewero.
13 Ko uni ka keweroyemo topémboya mande piyimi ka tiníqo, asa topémbo quhurí ŋu koroworo topémboro quhuríŋo re rotoweya. Uni Parámimbo komo yeŋo quhuríye ŋu se rotaró, ŋunde naŋge ye ŋuya uni kumimboro quhuríye se rotoyi qembe. 14 Unipare newonde meté yunoyi qembe. Murí ŋundoko o kumi meté mu koporo kondéreyoteŋgo.

15 Anutuko ye neko yiriní kowe kanata na tunoqaŋgurí. Ŋunde tero Kristo
3:15“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro newonde ime ŋundoko ye newondeye meté sopoyote. Ko Anutu yuŋgunaŋoyuri qembe.
16 Ye Kristo koro mandí rotika newondeye quroko kondé yoní. Iŋo-iŋo meté rondaqero epe ino-ino teya enemo-enemo roŋgaru yere qembe. Hariri yambo ŋuya yambo seré quya yambo Yuqa Surumímbo newondeyemo riní tunoqete quya yero newondeyemo Anutu iŋoro yuŋgunaŋoyi qembe. 17 O soso mandeto yero khe kandeto teyoteŋgo ŋuko Yesu Uni Parámi ŋuro owímo teya enewore Anutu Awa yuŋgunaŋoyuri qembe.

Suwisawenanimboro oresaka mande

18 Ye pare, yeŋo kameyemboro kusuŋoyemo yuri qembe. Murí ŋuko Uni Parámimboro toŋímo roneneŋowí mu naŋge.

19 Ye uni, yeŋo pareye newonde meté yunoya saŋgirí ma yunowero.

20 Ye simóye, yeŋo awa-náyemboro mandeye soso howeyuri qembe. Uni Parámimbo murí ŋunde ŋuro iŋoyote.

21 Ye awa-awaye, yeŋo simóye yi saŋgirí ma tewero, yate ene oka meté mu tewero mepémo kini tewaŋgo koro.

22 Ye kho simó,
3:22“kho simó” - ŋu naruko ŋuno unipare qambu kho simó, kho pare tunoqaŋgurí. Naru kano wini irisa kuma tero kako taka yerero kusi yiriní kho simó tunoqaŋgurí. Naru kano uni kato utatá parámi tero topé tewero mepémo kini, eneŋo soweyoro kho simó tunoqaŋgurí. Asa kho simó ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini.
yeŋo nokono ŋano sopo-sopoyemboro mandeye soso howeyuri qembe. Quko naru kumimo eneŋo toŋímo naŋge kho meté tewe nenemboro meté ye iŋoweya ŋu ma iŋowero. Kini. Ye Uni Parámimboro na soreya naru rokóŋo kho meté tewero ŋuro kheyó howeyuri qembe.
23 Ye o soso teroqo kho kondé ti qembe. Kho ŋuko yendo uni karo kho qu kama teyoteŋgo. Kini. Uni Parámimboro kho qu teyoteŋgo. 24 Dokoro imemoŋgo Uni Parámimbo o meté unipareyó yunoweya. Ye Uni Parámi Kristo
3:24“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro kho uniyó yoteŋgo.
25 Uni kato o piyimi ka teweya quko o koroqe ŋuro kimoyó reweya. Anutuko unipare soso ŋuro otete kanata naŋge howeyote.

Copyright information for `NCA