Ephesians 5

Hiyó ŋuwore naŋge khe u-uye ŋu howi qembe

Ŋunde ŋuroko Anutu koro simó meté tero eneŋo murí qene howi qembe. Ko naru rokóŋoro unipare newonde meté yunoyi qembe. Ŋundiro naŋge Kristoko
5:2“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
noreŋo iŋoro eneŋo yoto-yotoyó rotaró. Yoto-yotoyó rotaró ŋuko o nuŋgurí ka Anutu te inowero qu qembe.

Ye se simbururu ma tewero ko o murí-murí pusú ŋu soso ma tewero. Ko meyowomboro o qu ma qene nuŋguwowero. Unipare meté horé
5:3“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
qundo ŋunde kama teyoteŋgo.
Otete pusú qu ma tewero, ko kape-kape mande koya kundo mande ŋuya ma yewero. Mande ŋunde qu meté kini. Ye mande meté yero Anutu yuŋgunaŋi qembe na. Dokoro ye meté ŋande iŋowaŋgo, se simbururu unipare ŋuya unipare otete pusú teyoteŋgo quya situwi koro iŋoyoteŋgo qu (ŋu otete ŋuko anutu kota-kota potoruku te yunoyoteŋgo ŋundiro). Asa ŋu unipare soso ŋundo Kristo koya Anutu koya unipare wiri yerewari naruyómo
5:5“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuro quroko kama owaŋgo.

Kondé kaŋi, uni kato kina mande yero kaná yereweya koro. Dokoro otete piyimi ŋuro naŋge Anutu koro saŋgirímbo mande wenda-wenda uni soso rambaruru yereyote. Ŋunde ŋuro uni ŋunde quya ma nembe rewero. Hamó, komoko ye huriri quroko yoraŋgo, quko itakako Uni Parámimbo yoriní hiyómo yoteŋgo. Ŋunde ŋuro hiyó koro simó qembe khe u-uye howi, dokoro hiyómboro eŋgé ŋuko murí meté mu, otete roneneŋowí,
5:9“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
ko o hamó-hamó ŋu naŋge.
10 Ŋunde howeya Uni Parámimbo do murí meté ŋuro iŋoyote ŋu iŋi. 11 Ko huriri koro unipareto otete wimbo-wimbo teyoteŋgo quya nembe ma rewero. Kini, hiyómo kondé roŋgaru yiri qembe. 12 Dokoro enendo o piyimi mondó sóqeyoteŋgo ŋuro yewato tiníqo, kowi piyo tewato. 13 Quko ye o soso hiyómo roŋgaruwaŋgurí ŋu tunomo yote. 14 Dokoro hiyómbo o soso riní tunomo tunoqeyote. Ŋunde ŋuro mande ka yete,

“Ke eteyote qu, rotoya otoqo,
uni tapu koŋgo otoqoyika
Kristoko hiyó kunoweya.”
15 Ŋunde ŋuro khe u-uye meté ta sopoyi qembe. Ye khe uwaŋgo ŋuko uni kape-kapeko khe qu ma uwero. Kini, uni iŋo-iŋoye moré ŋundiro tero khe uyi qembe. 16 Naru rokóŋoro o meté tewero khe qu qene howi qembe. Dokoro itaka naru ŋako naru piyimi naŋge. 17 Ŋunde murí ŋuro o kape-kape ma tewero. Kini, Uni Parámimboro nuŋguríŋo ŋuro iŋi tondaŋeweya. 18 Ye wain parámi nero ma kape-kape tewero. Ŋu murí ŋundo ye yoriní piyo tewaŋgo. Kini, Anutu koro Yuqa meté ŋundo yeno maŋgore yoweya. 19 Ŋunde yoníqo, topoyemboya yambo yewaŋgo, asa hariri yambo ko seré tewero yambo ko yambo Yuqako newondeyemo yunoyote. Ye Uni Parámi iŋoro yambo ŋu soso newondeye moŋgo yi qembe. 20 Ŋunde yero naru rokóŋoro o soso ŋuro Uni Paráminani Yesu Kristo
5:20“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro owímo Anutu Awa yuŋgunaŋi qembe.

21 Ye Kristo ará te inoya topoye kasirayemo yuri qembe.

Kamí, parí ŋuro yaró

22 Pare, ye Uni Parámi kasiramo yoteŋgo ŋunde naŋge yeŋo kameye kasirayemo yuri qembe.
5:22Polko ŋande yaró, ko pare kaya uni kaya epe re-re tero pareto ŋu uni naŋge kasirayómo yoweya, uni soso kini.
23 Dokoro Kristoko
5:23“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
huru-huru meté horé
5:23“huru-huru meté horé” ŋukoAnutu koro huru-huru naŋge.
ŋuro kembé tete ŋunde qembe kamímbo parímboro kembé tete. Hamó, Kristoko unipare ŋu rambaruru koŋgo yoriní eneŋo kowí taŋgurí.
24 Quko ye pare, huru-huru meté horé ŋuko Kristo kasiramo yote ŋunde qembe, ye ŋuya naru rokóŋoro kameye kasiramo yuri qembe.

25 Uni, ye Kristo koro murí howeya pareyemboro surumí iŋoyi qembe. Kristoko huru-huru meté horé ŋuro surumí iŋoro samaka yerewero koro yoto-yotoyó rotoro khumaró. 26 Ŋunde tero sonondoya mandetoya unipare ŋu sono yiriní eneŋo horé teteŋgo. 27 Ŋunde tiqo, huru-huru ŋu riní toŋímo pusúyó moré kini ko o piyimi meyowo ŋuya kini tero kekere horé tero eneŋo horé yoweya. 28 Uni, yendo ŋuya ŋunde naŋge ti qembe. Yeŋo koweyemboro iŋoyoteŋgo ŋunde naŋge pareyemboro surumí iŋoyi qembe. Hamó, yeŋo pareyemboro surumí iŋoyoteŋgo quno ŋuno yeŋomboro na surumí iŋoyoteŋgo ŋu. 29 Qeni, uni kato eneŋo kowí kama uto roworemoyote. Kini. O inoro eneŋo kowí meté sopoyote, Kristoko huru-huru meté horé sopoyote ŋunde naŋge, 30 dokoro, noreko Kristo koro kowímboro sombé-sombé. 31 Ŋu murí ŋuro “uni ka iwí-nimí yorotoro parímboya koporiqo, kowe kanata na tewari.”
5:31Murí Tero 2:24
32 Ŋu mande ŋuro murí hamó sóqeyote, quko nondo Kristo koya huru-huru meté horémbo ŋuro yeteno. 33 Quko itaka ŋande yeteno, ye kanata-kanata yeŋomboro iŋoyoteŋgo ŋunde naŋge pareyemboro surumí iŋoyi qembe. Ko pareto kamí ará te yunowaŋgo.

Copyright information for `NCA